Strategisk forskingsprogram

Det strategiske forskingsprogrammet ved Haukeland universitetssjukehus skal blant anna ivareta spissfunksjonar, kompetansemiljø og toppforskingsmiljø, og dessutan forsking på områdar av særskild tyding for helsetenestetilbudet.

Programmet er etablert i tråd med Haukeland universitetssjukehus sin strategi for forsking og innovasjon (2012-2016).

Programmet består av fire delprogram:

  • tilleggsfinansiering av EU- og Forskingsrådsmiddel
  • egenandeler til etablering av større senter og prosjekt
  • toppfinansiering av rekrutteringsstipend til forskarstillinger
  • finansiering av mindre stimuleringstiltak og profilering av forsking. 

Tilleggsfinansiering av EU- og Forskingsrådsmidlar

Eksternt finansierte prosjekt og senter er sjeldan fullfinansierte, ved slike prosjekt krevs det at sjukehuset bidreg med middel i form av egenandeler, personell og/eller infrastruktur. Sjukehuset ønskjer å stimulera til slik aktivitet og har difor sett av midlar gjennom strategisk forskingsprogram for å kunna bidra med naudsynte egenandeler. 

Dersom du har fått middel frå EU eller Forskingsrådet som er regnskapsført i foretaket kan du få inntil 20 % av dei regnsskapsførte midla som tilleggsfinansiering frå strategisk forskingsprogram. For å få tildelt tilleggsfinansiering må controller for prosjektet melda inn prosjektet gjennom den årlege målinga av ressursbruk til forsking til ansvarleg controller for forsking, innan sett fast frist i januar. Det innmelde beløpet må godkjennast av NIFU og gje uttelling i Helse- og omsutsdepartementet sitt målesystem for ekstern finansiering. Sjå meir informasjon og presiseringer i retningslinjene.


Egenandeler til etablering av større senter og prosjekt

Haukeland universitetssjukehus ynskjer å synleggjera og løna forskarar som når opp i konkurransen om etablering av større senter og prosjekt slik som Kg. Jebsen-senter, Senter for fremragende forsking (SFF), Forskingssenter for klinisk behandling og dessutan større strategisk viktige forskingsprosjekt med krav om vesentlege egenandeler. 
Storleiken på tildelingen vert vurdert i kvart enkelt tilfelle i tilhøve til totalbudsjettet til søknaden og føringar som er sett av den eksterne finansieringskilden. Egenandelen er avgrensa til og vert berre utløyst dersom søknaden vert løyvd hos den eksterne finansieringskilden. Sjå meir informasjon og presiseringer i retningslinjene.

Toppfinansiering av rekrutteringsstipend til forskarstillingar

Strategisk forskingsprogram inneheld eit insentivprogram for toppfinansiering av rekrutteringsstipend til forskarstillingar. For nokon slike stipend og forskarstillingar vil det vera naudsynt med medfinansiering frå søkarinstitusjonen. Haukeland universitetssjukehus skal vera ein attraktiv arbeidsgiver for forskarar og vil leggja til rette for å rekruttera forskarar nasjonalt og internasjonalt. Gjennom strategisk forskingsprogram vil foretaket setja av middel til slik toppfinansiering.
Midla vert tildelt fortløpande etter søknad til: forsking@helse-bergen.no 

Førespurnad om støttebrev for innsending av søknad til ekstern finansieringskilde vert rett same adresse. Sjå meir informasjon i retningslinjene.


Finansiering av mindre stimuleringstiltak og profilering av forsking

Strategisk forskingsprogram inneheld òg eit insentivprogram for finansiering av mindre stimuleringstiltak og profilering av forsking. Finansiering av mindre stimuleringstiltak og profilering av forsking gjeld til dømes middel til bidrag ved foretaksovergripende konferansar, videoproduksjon og andre opplysningstiltak om forsking ved Haukeland universitetssjukehus.
Midla vert tildelt etter søknad til forsking@helse-bergen.no og vert fortlaupande tildelt.
Sjå meir informasjon i retningslinjene.


Fann du det du leita etter?