RHINE

Lungehelseundersøkinga i Bergen er ein oppfølging av deltakarar frå sju Nord-Europeiske sentre som deltok i den europeiske multisenterstudien ECRHS.

​Mål med Lungehelseundersøkinga

  • Å undersøkje utbreiinga av luftvegssymptoma, astma, allergi og kronisk obstruktiv lungesjukdom (kols) blant vaksne, og å berekne kor mye som skuldast kjente årsaksfaktorar. 
  • Å undersøkje risikoen for luftvegssymptoma og luftvegssjukdommar ved eksponering for miljøfaktorar heime, ute og på jobb samt betyding av fysisk aktivitet. 
  • Å undersøkje om det er samanheng mellom luftvegssjukdommar og andre sjukdommar, f. eks. hjarte/kar sjukdommar. 
  • Å undersøkje tyding av grunnleggjande faktorar i barndom for seinare utvikling av astma og allergi. 
  • Å undersøkje søvnforstyrringar og fastleggje risikofaktorar for dette. 
  • Å undersøkje om hormonelle og andre faktorar er av særskilt betyding for kvinners lungehelse. 

Lungehelseundersøkinga vil bidra til økt forståing av luftvegssymptoma og luftvegssjukdommar, kva dei skuldast og korleis ein kan førebyggje og betre helseplagar forbunda med dette.  

​​Prosjektet er godkjent av Regional komité for medisinsk og helsefagleg forskingsetikk, Vest-Noreg (REK Vest) den 22.3.2010 med saksnummer 2010/759.    ​

Utforminga av studien

Eit postspørjeskjema vart utsendt til alle tidligare inviterte deltakarar frå våren 2010. Alle kvinner som svara på postspørjeskjemaet fekk eit eige spørjeskjema som omhandla kvinnehelse tilsendt i 2011.  

Eit utval av deltakarar blir også invitert til ein klinisk undersøking. Snart 400 personar har kome til helseundersøking og ytterlegare 250 vil bli invitert i løpet av høsten 2012. Undersøkinga blir utført ved Yrkesmedisinsk avdeling v/ Haukeland universitetssjukehus. 

​Kva har skjedd per i dag?

Undersøkinga har fram til i dag gitt auka kunnskap 

  • om kor vanleg astma, allergi og lungesjukdomar er i Noreg og i Europa
  • om samanhenga med ulike årsaksfaktorar heime, utandørs og på arbeid
  • om at grunnlaget for desse sjukdomane nokre gangar er lagt allereie i barndomen
  • om at lungehelse varierer gjennom livsløpet knytta til hormonstatus hos kvinner.

Desse resultata har vore publisert i hundrevis av artiklar i vitskaplege tidingar og i pressa, og gitt grunnlag for fleire doktorgradsavhandlingar, også i Bergen. No i vår har vi starta å analysere data frå den siste oppfølginga.

Frå Bergen har vi fått svar frå 2364 menn og kvinnar, og nær 1000 kvinnar har svart på spørreskjema om kvinnehelse. Saman med dei andre sentra i Nord-Europa som er ferdig med postspørreskjema undersøkinga, har vi per i dag opplysningar om 12.206 personar frå Bergen, Island, Sverige og Danmark. 

Vi har begynt å gjere dei aller første analysane. Desse viser for eksempel at personar med luftvegssymptomar eller kols oftare har dårlig tannhelse. Kan det hende at tannpussen kan hjelpe også for lungehelsa? Dette og mange andre spørsmål skal vi arbeide vidare med.

Fann du det du leita etter?