Forsking

Alle pasientar som mottek behandling hos eMeistring blir bedt om å samtykke til at vi bruker informasjon fra behandlinga til forsking.

 

Dette for at vi skal kunne evaluere og vidarutvikle behandlingstilbodet. Alle data vert anonymisert og kan ikkje identifiserast.

eMeistring inkluderer evaluering av behandlingseffekt og forsking. Følgjande forskingsspørsmål vert undersøkt: 

  • Kva er effekten av assistert internettbehandling i ordinær klinisk praksis? 
  • Kva kjenneteiknar dei som har nytte av assistert internettbehandling i ordinær kliniskpraksis? 
  • Kva er dei helseøkonomiske konsekvensane av å bruke assistert internettbehandling i ordinær praksis? 

Til saman gir dette betydelege bidrag til nasjonal og internasjonal forskingslitteratur.

Forsking og utvikling foregår parallelt med arbeidet ved klinikken, og inkluderar mellom anna:
◦Effektivitetsstudie i eMeistring med problemstillinger knytt til effekt, kost-effektivitet og prediktorar
◦Sjølvtilvisingsprosjektet der pasientar sjølv kan ta kontakt utan å bli tilvist frå fastlege
Intromat, leda av psykologspesialist Tine Nordgreen. Prosjektet har som visjon å betre psykisk helse i befolkninga ved bruk av interaktiv og adaptiv teknologi