Forsking

Alle pasientar som mottek behandling hos eMeistring blir bedt om å samtykke til at vi bruker informasjon fra behandlinga til forsking.

 

Dette for at vi skal kunne evaluere og vidarutvikle behandlingstilbodet. Alle data vert anonymisert og kan ikkje identifiserast.

eMeistring inkluderer evaluering av behandlingseffekt og forsking. Følgjande forskingsspørsmål vert undersøkt: 

  • Kva er effekten av assistert internettbehandling i ordinær klinisk praksis? 
  • Kva kjenneteiknar dei som har nytte av assistert internettbehandling i ordinær kliniskpraksis? 
  • Kva er dei helseøkonomiske konsekvensane av å bruke assistert internettbehandling i ordinær praksis? 

Til saman gir dette betydelege bidrag til nasjonal og internasjonal forskingslitteratur.

Forsking og utvikling foregår parallelt med arbeidet ved klinikken, og inkluderar mellom anna:
◦Effektivitetsstudie i eMeistring med problemstillinger knytt til effekt, kost-effektivitet og prediktorar
◦Sjølvtilvisingsprosjektet der pasientar sjølv kan ta kontakt utan å bli tilvist frå fastlege
Intromat, leda av psykologspesialist Tine Nordgreen. Prosjektet har som visjon å betre psykisk helse i befolkninga ved bruk av interaktiv og adaptiv teknologi

Publikasjonar:

The implementation of guided Internet-based cognitive behaviour therapy for panic disorder in a routine-care setting: effectiveness and implementation efforts

eMeistring har behandla panikkliding siden 2013, og har i løpet av denne tida møtt mange mennesker med ønske om å handtere angsten sin betre i dagleglivet. Juni 2017 har vi publisert resultat frå 124 pasientar med panikkliding som har fått behandling med eMeistring. Resultata viser at panikkbehandlinga i eMeistring er effektiv både på panikksymptomer og tilleggssymptomer som depresjon. Effekten er best hos dei som har gjennomført meir enn halvparten av behandlinga. Les heile artikkelen her

Har du spørsmål ta kontakt med Tine Nordgreen på epost tine.nordgreen@helse-bergen.no

Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.