Berekraftsmål 7

Ren energi for alle

Helse Bergen har som mål å bli fossilfri verksemd innan 2030. Fossilfri verksemd er i denne samanheng klimagassutslepp knytt til olje- og gassforbruket, og utslepp frå transport.
illustrasjon

Energileiing

Helse Bergen arbeider kontinuerleg for best mogeleg utnytting av energien. Det er etablert ei energigruppe som tildeler midlar til ulike ENØK-tiltak. Dette er tiltak som ikkje går under det vanlege drifts- eller investeringsbudsjettet. Driftspersonell kan søkje om midlar til ENØK-tiltak. Tiltaket med størst effekt er foreløpig ombygging av varmesentralen i vaskeriet. På vaskeriet til Haukeland universitetssjukehus har vi ved å utnytte restvarme frå maskiner, kondensat og damp seinka det årlege forbruket av tilført fjernvarme med over 350 000kWh. Vi har også seinka årleg forbruk av strøm med over 130 000 kWh ved å bytte til frekvensstyrt pumpe på tilførsel av matevatn til kjelane. 
Frå starten i 2013 og fram til no i 2020 er det gjennomført ENØK-tiltak som gjer innsparingar på rundt 12 000 MWh per år.

Miljøvenleg nybygg og ombyggingar 

Prosjektkontoret til sjukehuset utarbeider miljøplanar for alle nye byggeprosjekt. Når ein tar miljøperspektivet inn i prosjektet frå starten av, aukar sjansen for ein god miljøprestasjon. Miljøplanane inneheld blant anna miljømål innan energiforbruk, avfall, materialval og innovasjon. Ved nybygg skal klimabelastninga på bygget dokumenterast. 
Barne- og ungdomsklinikken byggetrinn II er eit eksempel på eit bygg som tar i bruk nye, innovative energiløysningar. I Barne- og ungdomssjukehuset II vil berggrunnen bli nytta til lagring av varme og kulde, og sola til produksjon av strøm i solceller i vindauga. Det nye Barne- og ungdomssjukehuset vil produsere mykje varme. Restvarmen vil bli overført til Sentralblokka og bli brukt til å varme opp tappevatnet der. Når bygget er i drift, vil det bli overført rundt 500.000 kWh til Sentralblokka frå Barne- og ungdomssjukehuset. Solceller i vindauga er ein løysning som ikkje er brukt i Norge tidlegare. Målet er at solcellene i glasa skal produsere nok strøm til lading av el-bilane på  Barne- og ungdomssjukehuset.  

ENOVA støttar Barne- og ungdomssjukehuset II fordi løysningane har potensiale nasjonalt og internasjonalt til å effektivisere energiforbruket og gje reduksjon i klimagassutslepp.

Fossilfri verksemd innan 2030

Helse Bergen har sett seg som mål å vere fossilfri verksemd innan 2030 i tråd med Bergen kommune sin Grøne strategi og etter ønske frå klimanettverket Klimapartnere Vestland. Fossilfri verksemd er i denne samanheng klimagassutslepp knytt til direkte utslepp frå bruk av olje- og gasskjelane, og utslepp frå transport.

Det er allereie starta eit arbeid med å fase ut bilar med fossilt drivstoff, og for eksempel er fossilfrie køyretøy no førstevalet når det er behov for å skifte ut bilar. Pr. no (mai 2021) har vi 135 bilar med fossilt drivstoff, og 43 elbilar. Arbeidet med å kartleggje vidare behov for ladestasjonar til bilparken er starta. Foreløpig er ikkje transport knytt til ambulansar inkludert i arbeidet.


Fann du det du leita etter?