Berekraftmål 3

God helse og livskvalitet

Sikre god helse og fremme livskvalitet for alle, uansett alder.

Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. 
illustrasjon

Oppdraget vårt

  • Pasientbehandling
  • Utdanning av helsepersonell
  • Opplæring av pasienter og pårørende
  • Forskning
De fire hovedoppgavene våre – tekst? Nasjonale tjenester som HB har ansvar for?


God arbeidsplass for våre medarbeidere

Kvalitet og pasienttryggleik heng saman med godt arbeidsmiljø. Godt arbeid med helse, miljø og sikkerheit (HMS) fremjar både kvalitet og pasientsikkerheit gjennom å sikre trygge arbeidsforhold. Frå 2018 gjennomfører sjukehuset årleg den nasjonale Forbedringsundersøkelsen. Den aller første målinga (mars 2018) viser gode resultat når det gjeld jobbtrivsel, engasjement, kollegastøtte med meir. 94 prosent av medarbeidarane våre svarer at arbeidsoppgåvene engasjerer. Svært mange opplever òg at dei får støtte og hjelp frå kollegaer (93 prosent) eller leiaren (83 prosent) – sjå under. 
Fann du det du leita etter?