Bærekraft

Sentrale føringer

Nasjonal helse- og sykehusplan 2020–2023 gir retning og rammer for utvikling av spesialisthelsetjenesten og samarbeidet med den kommunale helse- og omsorgstjenesten i planperioden. Målet er å realisere pasientens helsetjeneste på en bærekraftig måte.

I Meld. St. 8 Statens direkte eierskap i selskaper - Bærekraftig verdiskaping (eierskapsmeldingen) fremgår regjeringens forventninger til statlige selskaper. Blant flere tiltak står:

Selskapet er ledende i sitt arbeid med ansvarlig virksomhet
Selskapet arbeider for å ivareta menneskerettigheter og arbeidstakerrettigheter, redusere sitt klima- og miljøfotavtrykk og forebygge økonomisk kriminalitet som blant annet korrupsjon og hvitvasking av penger.

Oppdraget vårt

Pasientbehandling
Utdanning av helsepersonell
Opplæring av pasientar og pårørande
Forskning
Styringsdokumentet 2020
Foretaksmøtet viste til at det bør bygges videre på det gode arbeidet som er gjort og at det felles klimaregnskapet og den nasjonale rapporten for samfunnsansvar bør videreutvikles og publiseres årlig. Foretaksmøtet ba de regionale helseforetakene om å:

videreutvikle det eksisterende arbeidet med ansvarlig virksomhet og klimaregnskap.
publisere en årlig nasjonal rapport om spesialisthelsetjenestens arbeid med ansvarlig virksomhet.

Strategier og rapporter

Strategien 2017-2022
Utviklingsplanen 2035


Fann du det du leita etter?