Helsenorge
foto av fotavtrykk av nyfødt

FNs berekraftsmål

FNs berekraftsmål er verdas felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikheit og stoppe klimaendringar innan 2030. Det er til saman 17 mål innanfor kategoriane klima og miljø, økonomiske og sosiale forhold. Målet til Helse Bergen er å levere pasientens helseteneste på ein berekraftig måte.

Nasjonale føringar

Nasjonal helse- og sykehusplan 2020–2023 gir retning og rammer for utvikling av spesialisthelsetjenesten og samarbeidet med den kommunale helse- og omsorgstjenesten.
 
I eierskapsmeldinga (Meld. St. nr 8 (2019-2020) Statens direkte eigarskap i selskap – Bærekraftig verdiskaping (eigarmeldinga) presenterer regjeringa sine forventningar til statlege selskap. Staten si eigarutøving skal bidra til å nå staten sine mål som eigar på ein berekraftig og ansvarleg måte. Staten forventar mellom anna at selskapa er leiande i sitt arbeid med ansvarlig verksemd og gjennomfører aktsemdsvurderingar i tråd med anerkjente metodar for å identifisere og handtere risikoen verksemda påfører samfunn, menneske, miljø og klima. 

Oppdraget vårt

  • Pasientbehandling
  • Utdanning av helsepersonell
  • Opplæring av pasientar og pårørande
  • Forsking
 
Gjennom styringsdokumentet vil Helse Vest RHF gi helseføretaka ein mest mogleg heilskapleg og samla styringsbodskap.

Styringsdokument frå Helse Vest

I 2019 blei den første nasjonale rapporten for spesialisthelsetenesta sitt arbeid med samfunnsansvar publisert. Med denne rapporten blei det også for første gong utarbeidd eit felles klimarekneskap for helseføretaka. 

Helse- og omsorgsdepartementet ønskjer at det blir bygt vidare på det gode arbeidet som er gjort, og at den felles klimarekneskapen og den nasjonale rapporten utviklast vidare og blir publisert årleg. Helse Vest RHF ber helseføretaka om å vidareutvikle arbeidet med ansvarleg verksemd og klimarekneskap.

Sjå styringsdokument frå Helse Vest RHF til Helse Bergen HF 

Dei 17 berekraftsmåla

FNs berekraftsmål er verdas felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikheit og stoppe klimaendringane innan 2030.berekraft alle ikonene

Strategiar og rapportar

Strategi for Helse Bergen 2017-2022

Utviklingsplan 2035

Ytre miljø

Fann du det du leita etter?