Videokonsultasjon via Skype for Business ved Kreftbehandling og medisinsk fysikk

Kreftbehandling og medisinsk fysikk

Informasjon til pasient som skal bruke videokonsultasjon mot Helse Bergen med Skype for Business
Det er ein del omsyn som må tas for at videokonsultasjonen skal bli bra, så vi ber deg som pasient å lese denne informasjonen nøye.

Innledning

Teieplikt og personvern

På same måte som ved fysisk oppmøte, vil Helsepersonellova og Pasientrettigheitslova sine reglar om teieplikt vere styrande for sjølve samtalen og behandling av informasjon som kjem fram under samtalen. Relevante og nødvendige helseopplysningar skal journalførast på lik linje som om samtalen skulle gå føre seg ansikt til ansikt eller per telefon. Opplysningar om helsa di kan som hovudregel bli gitt til anna samarbeidande helsepersonell dersom dette er nødvendig for å gi deg god og forsvarleg helsehjelp (med mindre du som pasient set deg imot dette).

Videokonsultasjonsløysingane, Skype for Business applikasjon eller Skype Web App (dersom du ikkje har Skype for Business applikasjonen) har ei kryptert linje, og samtalen (inkludert lyd og bilde) blir ikkje lagra verken på internett, eller på våre serverar.

Frivillig deltaking

Det er frivillig å nytte videokonsultasjon, og du treng ikkje gje nokon grunn om du heller ønskjer konsultasjonen ansikt til ansikt. Du kan når som helst, og utan å gje nokon grunn, reservere deg mot å nytte videokonsultasjon. Dette vil ikkje få nokon konsekvensar for det vidare behandlingstilbodet ditt frå nokon instansar i helsevesenet. For å reservere deg, kontakt sekretær ved poliklinikken du skal ha videokonsultasjon med, sjå kontaktinformasjon i innkallinga på e-post.


fastlege eller annen helsetjeneste henviser til utredning

Før

Dette treng du:

 • Eining som PC, telefon eller nettbrett, som har kamera, mikrofon og høgtalar (kan vere innebygd i eininga). Headset med mikrofon kan vere nyttig, men er ikkje obligatorisk.
 • Tilgang til sikkert internett.
 • Eit rom kor du kan vere åleine, og ikkje risikerer at andre kjem inn og avbryt, eller kan høyre kva du og behandlaren seier. Rommet bør også ha god belysning, slik at behandlaren din kan sjå deg godt.

 

Slik koplar du opp til møtet:

Du vil motta ei e-postinnkalling med ei lenke til videokonsultasjonen. Av årsaker knytt til sikkerheit blir det ikkje nytta  «vanleg» Skype, men programmet Skype for Business.

Oppkopling via PC

I e-postinnkallinga ligg det ei lenke til videokonsultasjonen. Når du klikkar på denne kjem du til det virtuelle møterommet i programmet Lync / Skype for Business, dersom du har dette

installert på din PC. Dersom du ikkje har programmet Lync / Skype for Business installert på PC-en, kan gratisprogrammet Skype Web Applikasjon bli tatt i bruk  via nettlesaren din. Første gong du nyttar  Skype Web Applikasjon må ein «plug-in» modul installerast. Dette valet kjem automatisk opp når du følgjer lenka i e-postinnkallinga for å møte behandlaren din. Fleire detaljar er tilgjengeleg i seksjonen Tekniske instruksjonar – PC.

Oppkopling via telefon / nettbrett

I e-postinnkallinga ligg lenker til å laste ned applikasjonen Skype for Business, både til iPhone og Android. Du må laste ned applikasjonen i forkant av konsultasjonen på video. For å kome til det virtuelle møterommet, klikkar du på lenka til Skype for Business via e-postinnkallinga. Du blir då omdirigert til applikasjonen du har installert. Her kan du enten logge inn dersom du har registrert konto frå før, eller fortsette som gjest.
Behandlaren slepp deg inn i det virtuelle møterommet når det er klart. Fleire detaljar er tilgjengeleg i seksjonen Tekniske instruksjonar – Telefon / Nettbrett.

Under

«Køyrereglar» for videokonsultasjon

 1. Alle involverte må presentere seg. Dersom du har med ein ven/pårørande er det viktig at vedkomande blir presentert og er synleg for behandlaren. Det skal ikkje vere nokon i rommet som behandlar ikkje veit om, og behandlar skal heller ikkje ha nokon i rommet som du ikkje veit om. Behandlaren kan spørje om det er andre i huset eller bygningen der du er.
 2. Behandlar kan ikkje kommunisere ved bruk av chat-funksjonen, denne funksjonen skal helst ikkje nyttast.
 3. Ingen av møtedeltakarane skal gjere opptak av samtalen (inkludert lyd og bilde). Behandlar dokumenterer som vanleg i din elektroniske journal. Denne er tilgjengeleg for deg på www.helsenorge.no.

Andre viktige moment

Husk at behandlaren ikkje ser «heile deg», og at det er annleis å observere ein person på ein skjerm samanlikna med  ved fysisk oppmøte. Dersom du har noko informasjon som du tenkjer behandlar ikkje fangar opp, men burde vite om, er det viktig at du gir beskjed om dette.

Tekniske instruksjonar – PC

Dersom du allereie har Lync / Skype for Business applikasjon  lasta ned på PC-en din og ein tilknytt brukar, kan du ta i bruk dette.

Dersom du ikkje har Lync / Skype for Business applikasjonen eller brukar, tar du i bruk  Skype Web App. Dette er ei løysing som gjer at du ikkje treng å laste ned programvare, men loggar på videokonsultasjonen din ved bruk av nettlesar. Ein «plug-in» for Skype Web App må installerast første gong dette blir tatt  i bruk. Sjå teknisk rettleiing under. Merk at mindre variasjonar kan førekome frå steg-for-steg guiden, avhengig av type nettlesar, type eller versjon av operativsystem du har på din PC.

Steg-for-steg guide for påkopling til videokonsultasjon ved bruk av Skype Web App

1.  Opne e-postinnkallinga du har fått tilsendt til videokonsultasjon.

2.  Klikk på «Bli med i Lync / Skype-møte» frå møteinnkallinga. Ein nettlesar vil då opne seg.

Første gong du bruker Lync / Skype Web App, bør du teste dette god tid i førevegen, slik at du veit at det er klart.

Skjermbilde

 

3.  I nettlesaren viser dette bildet. Last ned «Plugin-modulen» ved å klikke på lenka.

Skjermbilde

 

4.  Du vil så få spørsmål om du vil køyre eller lagre ei fil. Vel «kjør» for å installere «Plugin-modulen.»

Skjermbilde

 

5.  Klikk så på «Allow» / «Aksepter» for å gå vidare.

Skjermbilde

Får du problem med å installere plugin-modulen, kan du lese meir på hjelpesida til Microsoft.

6.  Vel «Bli med i møtet».

Skjermbilde

 

7.  Skriv inn namnet ditt i tekstboksen, og klikk på den grøne knappen for å bli med i møtet.

Skjermbilde

 

8.  Du skal no delta i møtet, og ventar i den virtuelle «lobbyen» til du blir tatt inn i møtet av  behandlaren din

Skjermbilde

 

9.  Når du kjem inn i møtet, sjekk at lyd og kamera er slått på.
Pass på at du ser og høyrer behandlaren godt. Juster eventuelt på lyd- og lysstyrke på PC-en din.

Skjermbilde

10.  Når videokonsultasjonen er over, trykk på den raude knappen for å avslutte.

Skjermbilde

 

Steg-for-steg guide for påkopling til videokonsultasjon ved bruk av Skype for Business applikasjon

1.  Start Skype for Business, dersom den  ikkje allereie er starta.

2.  Dobbeltklikk på e-postinnkallinga du har fått tilsendt til videokonsultasjon for å opne denne.

 

skjermbilde


3.  Klikk på «Bli med i Skype-møte» i e-postinnkallinga.

skjermbilde


4.  Du får no spørsmål om å gje tilgang til lyd og bilete. Aksepter denne tilgangen ved å klikke OK.

skjermbilde


5.  Du skal no delta i møtet, og ventar i den virtuelle «lobbyen» til du blir tatt inn i møtet av behandlaren din.

skjermbilde


6.  Nå du kjem  inn i møtet, sjekk at lyd og kamera er slått på.

skjermbilde


7.  Når konsultasjonen er over, trykk på den raude knappen for å avslutte videokonsultasjonen.

skjermbilde

 

Tekniske instruksjonar – Telefon / Nettbrett

Dersom du allereie har lasta ned Skype for Business applikasjonen til din telefon eller nettbrett, kan du gå rett til seksjon 2: «Steg-for-steg guide for påkopling til videokonsultasjon ved bruk av Telefon / Nettbrett»

1: Steg-for-steg guide for nedlasting av Skype for Business til telefon / nettbrett

1.  Gå inn på App Store / Google Play på telefonen din

skjermbilde

 

2.  Søk etter, og last ned applikasjonen Skype for Business

skjermbilde


2: Steg-for-steg guide for påkopling til videokonsultasjon ved bruk av Telefon / Nettbrett

1.  Opne e-postinnkallinga du har fått tilsendt til videokonsultasjon, og klikk på «Bli med i Skype-møte»

Dersom du bruker iPhone kan du bli spurt om å opne sida i «Business». Klikk «Åpne».

Skjermbilde


2.  No er du inne i Skype for Business applikasjonen. No kan du enten:

 • a. Logge på med brukarnamn og passord, eller

 • b. Bli med som gjest.

Dersom du blir med som gjest, treng du berre å skrive namnet ditt.

Skjermbilde


3.  No er du logga på applikasjonen Skype for Business. Vent til behandlaren din er klar. Når du blir sloppe inn, vil du kunne sjå behandlaren din.

4. Når det er tid for å avslutte videokonsultasjonen klikkar du på den raude knappen.

Skjermbilde

   
5.  Deretter klikkar du på «Avslutt møtet».

6.  Du vil få beskjed om at du no forlét møtet. Klikk OK.

Skjermbilde

Handtering av eventuelle problem

Handtering av eventuelle problem
Problem
Løysing
Det har skjedd ei forverring av helsa di som gjer at du er usikker på om videosamtale er riktigDu må ta kontakt med sekretariatet så snart som mogleg, sjå kontaktinformasjon i innkallinga på e-post.
Lege/sjukepleiar er forseinkaForseinkingar kan oppstå på same måte som på den vanlege poliklinikken. Dersom du ikkje kan vente, ta kontakt med sekretariatet og gi beskjed, sjå kontaktinformasjon i innkallinga på e-post.
Du er forseinkaTa kontakt med sekretariatet og gi beskjed, sjå kontaktinformasjon i innkallinga på e-post. Du kan risikere at konsultasjonen må utsetjast.
Du finn ikkje ein eigna plass å sitje i fredRing sekretariatet, sjå kontaktinformasjon i innkallinga på e-post. Viss du ikkje finn ein eigna plass for videokonsultasjon, men kan finne ein eigna plass for telefonkonsultasjon, må behandlar vurdere om det er godt nok, eller om du må få ein ny time.
Du klarer ikkje kople deg på møtetSjekk manualen/bruksanvisinga som er vedlagt mailen ved møteinnkallinga. Det kan hjelpe å re-starte PC-en og kople seg opp på nytt dersom du har tekniske problem. Dersom dette ikkje fungerer, ring kundesenteret i Helse Vest IKT, tlf: 55 97 65 51. Dersom du ikkje dukkar opp i det virtuelle møterommet til avtalt tid kan det hende at behandlar ringer deg på telefonen.
Bildet forsvinn, men lyden verkarRing kundesenteret i Helse Vest IKT, tlf: 55 97 65 51. Dersom problemet varer ved kontaktar behandlaren din deg, og de blir einige om kva de skal gjere.
Lyden forsvinn, men du kan sjåRing kundesenteret i Helse Vest IKT, tlf: 55 97 65 51. Dersom problemet varer ved kontaktar behandlaren din deg, og de blir einige om kva de skal gjere.
Heile samtalen bryt undervegsRing kundesenteret i Helse Vest IKT, tlf: 55 97 65 51. Dersom problemet varer ved kontaktar behandlaren din deg, og de blir einige om kva de skal gjere.
Nokon kjem inn i rommetGi beskjed til behandlaren at du ikkje lenger er åleine slik at samtalen blir sett på pause. Dersom mogleg, sørg for at du igjen får rommet for deg sjølv.
Anna uventa hendingHendingar som gjer at informasjon om deg og helsa di kan bli fanga opp av andre, eller som gjer at samtalen ikkje kan gjennomførast, medfører at vi tar pause eller avsluttar videokonsultasjonen. Dersom det er føremålstenleg går ein over til telefon for å diskutere kva de skal gjere vidare.

Har du oppkoblingsproblem? Her er nokre tips.

Bildet forsvinner, men lyden virker:

 • Dersom mulig koble til med kablet nettverksforbindelse
 • Ta en omstart av enheten du benytter deg av
 • Forsøk gjerne en annen nettleser
 • Sørg for at enheten har de nyeste oppdateringene

Lyden forsvinner, men bildet virker:

 • Påse at mikrofonen ikke er dempet inne i selve møtet
 • Ta en omstart av enheten du benytter deg av
 • Sørg for at enheten har de nyeste oppdateringene
 • Forsøk gjerne en annen nettleser
 • Dersom du benytter deg av ekstern mikrofon eller hodetelefoner kan du prøve å koble det til i en annen port på maskinen.

Hele samtalen bryter underveis:

 • Sørg for at enheten har de nyeste oppdateringene
 • Forsøk gjerne en annen nettleser
 • Ta en omstart av enheten du benytter deg av
 • Om problemet vedvarer kan du forsøke å koble deg opp til møtet via 4G dersom du bruker nettbrett eller smarttelefon.

Du klarer ikke koble deg på møtet:

 • Dersom møteinnkallingen ikke inneholder en PIN-kode kan du bare trykke på «Delta» for å komme inn i møtet.
 • Ta en omstart av enheten du benytter deg av
 • Sørg for at enheten har de nyeste oppdateringene
 • Om problemet vedvarer kan du forsøke å koble deg opp til møtet via 4G dersom du bruker nettbrett eller smarttelefon.

Du ser deg selv, men ser ikke behandler:

 • Påse at du er koblet opp på ditt eget nettverk og ikke mot jobb-nettverket.
 • Forsøk en annen nettleser
 • Sørg for at enheten har de nyeste oppdateringene
 • Ta en omstart av enheten
 • Om problemet vedvarer kan du forsøke å koble deg opp til møtet via 4G dersom du bruker nettbrett eller smarttelefon.


Etter

Dersom du har spørsmål rundt testing av Skype for Business / Skype Web Applikasjon eller har andre henvendelser rundt videokonsultasjon kan du kontakte Helse Vest IKT på telefon 55 97 65 51. Telefontid fra kl. 09:00-14:00 på hverdager.

Kontaktinformasjon

Kreftbehandling og medisinsk fysikk
Telefon
55 97 20 10
mandag - fredag 07.30-15.30
Etter kl. 15.30 kjem du til Kreft post 1 / post 2. Når du ringjer til oss vil du få fleire val for å komme til riktig person.
Parkbygget
Besøksadresse
Haukelandsveien 22, 5021 Bergen(Kart)

Buss

​Fleire rutebussar går forbi Haukeland. I tillegg finst direkte arbeidsruter mellom bydelane og sjukehuset.

Nord for sjukehuset, sør for Haukeland​, Ibsensgate og Haukelandsveien.

Bybane

​Nærmaste stoppestad til Haukeland er Kronstad bybanestopp. Det tar om lag ti minutt å gå frå stoppet til sjukehuset. 

Flybuss

Det går flybuss frå Bergen Lufthavn Flesland til Haukeland Hotel/Pasienthotellet kvar time mellom kl. 09.00 og kl. 15.00 alle kvardagar, med avgang fem over kvar heile time. 

Du nyttar vanleg flybuss frå Flesland til Bystasjonen. På Bystasjonen byttar du over til ein minibuss godt merka med flybuss-logo. Denne bussen køyrer deg til Haukeland hotell. 

Frå Haukeland hotell/Pasienthotellet går det minibuss fem over kvar heile time mellom kl. 09.00 og kl. 15.00 for å ta med reisande som skal til flyplassen. Bussen kjører til Bystasjonen, der er det overgang til den ordinære flybussen. Turen frå Haukeland til Flesland tar totalt 45 minutt.

Siste avgang frå Haukeland hotell er klokka 15.05.

Klokka 09.50 og klokka 13.50 startar flybussen ved drosjehaldeplassen i Sentralblokka. Bussen står då ei kort stund på dei reserverte plassane til helsebussane (rett ved drosjehaldeplassen i Sentralblokka) for av- og påstiging før han køyrer vidare til Haukeland hotell for avgang fem over. 

Flybussen har både barnesete, rullestolplass og heis. Om du treng ekstra hjelp til å bytte frå minibussen til flybussen, får du det av sjåføren. 

Grunna Koronavirus får pasientar midlertidig dekka køyring med eigen bil

Grunna koronavirus-utbrotet blei det 12. mars innført ei midlertidig endring i rettane for pasientreiser som gjer at pasientar no får dekt reise med eigen bil med tilleggsutgifter. Dette gjeld for alle reiser over 10 kilometer kvar veg.
Dette er både for å forhindre smitte av koronavirus via offentleg og rekvirert transport, men også for å kunne stille tilrettelagt transport til rådvelde for dei brukarane som treng dette mest i tida framover.

Om reisa er under 10 kilometer kvar veg, må bruk av privat bil dokumenterast av behandlar som nødvendig av medisinske årsaker, som tidlegare. Det same gjeld behov for følgje på reisa.

Pasientar kan søke om å få dekt reiseutgiftene sine digitalt på helsenorge.no, eller ved å sende søknad på papir. Hugs å leggje ved kvitteringar.

Parkering Haukeland

Parkeringsanlegget på Haukeland er delt inn i ulike område på og i nærleiken av sjukehuset. Vi har dessverre ikkje nok plassar til alle som ønsker å parkere på sjukehuset.
​​​​​​​​Av omsyn til dei som må bruke bil, oppmoder vi derfor dei som kan, til å bruke offent​leg transport​. Det er også mogleg å parkere på Bystasjonen og ta buss det siste stykket opp til Haukeland​. 

​For dei som av ulike årsakar må bruke bil, er det parkeringsplassar på ulike områder på og i nærleiken av sjukehuset.

Praktisk informasjon

Apotek

I foajeen i Sentralblokka på Haukeland finn du eit apotekutsal. Dei gjer klar resepten din medan du ventar.

Apotekutsalet har eit variert varetilbod, og fører dei legemidla sjukehuset nyttar i behandlinga. Dei skaffar også legemiddel som ikkje er marknadsførte i Noreg eller som må produserast spesielt. I tillegg har dei hudpleie- og hygieneartiklar og ernæringsprodukt, samt andre apotekvarer og sjukepleieartiklar.

Dei ansatte ved apoteket gir deg informasjon, råd og rettleiing om legemiddel og legemiddelbruk og kan tilby samtale/rettleiing mellom personale og pasient på eit uforstyrra samtalerom. Dei tilbyr og opplæring i blodsukkermåling og bruk av inhalasjonspreparat.

Apoteket tar også i mot gamle legemiddel til destruksjon.​

Du kan betale med Vipps på apoteket. Du kan derforblant anna betale på førehand når du skal hente bestilte medisinar.

Opningstider
Måndag-fredag kl. 08.30-18.00, laurdag kl. 09.00-13.00

Telefon 55 97 53 44
Telefaks 55 29 07 40
bergen@apotekene-vest.no

For meir informasjon - sjå nettsida til Sjukehusapoteka Vest

Atriet - opphaldsrom

Ved inngangen til Parkbygget finn du Atriet som er ope for pasientar og pårørande mellom kl. 07.30 -15.30.
Her finst aviser, blad, tv, trådlaust nettverk og ein lekekrok for dei minste.
Vi oppfordrar pasientar som ventar på time til lege eller på blodprøvesvar, til å nytte Atriet. Det er begrensa sitjeplassar i poliklinikken, så vi oppfordrar også pårørande til å venta lengst mogleg i Atriet.
For dei som skal ha behandling, er det eit eiga venterom i behandlingseinheita.
Bevertning
I Atriet er det også bevertning; pasientar som ventar på legetime eller blodprøvesvar, kan få kaffi, te, saft og skiver med variert pålegg.
Odd Fellow Sam Prosjektet står for serveringa.

Barn som pårørande

​Kreftavdelinga har dei siste åra satsa mykje på å inkludere barn og ungdom som har sjuk mor eller far i avdelinga. Vi har lagt vekt på å gjere seksjonane barnevennlege.

Les mer om barn som pårørande

Besøk på sjukehuset i koronaperioden

Under smittesituasjonen med koronaviruset har vi avgrensa talet på besøkande til sjukehuset. Grunna den låge førekomsten av koronasmitte i samfunnet vi har no, opnar vi opp for at fleire pasientar kan få besøk av sine nærmaste på sjukehuset.

Les mer om besøk på sjukehuset

Legat

Apotekar Gustav Holst og hustru Albertha Holst legat.
Vedtekter, §1.

"Legatet si disponible avkasting skal tildelast ubemidla kreftsjuke, som bur i Bergen og Hordaland, i ein porsjon som legatstyret finn formålstenleg og passande. Formålet med tildelingane er å gi støtte til personar som er blitt økonomisk vanskelegstilte som følgje av kreftsjukdom. 

For pasientar som etter endt behandling truleg er kurert for kreftsjukdommen sin, fell retten til å søkje om støtte bort."

Legatet har eit styre på tre medlemmar og eitt varamedlem som set i verk utdeling frå legatet. Denne verksemda blir driven frå Helse Bergen HF, Haukeland universitetssjukehus.Utdeling blir gjort ein gong i året.

Søknadsfristen blir kunngjort på denne sida og i Bergens Tidende i juni og via Sosionomtenesten. Siste søknadsfrist var 1.september 2014.

Det vert ikkje utlyst midlar i 2019 pga låge renteavkastningar.

Kontaktpersoner ved Sosionomavdelinga:
Synneve Myklebust, telefon 55 97 38 08

Pasientbil

​Pasientar og pårørande ved Kreftavdelinga kan låne både bil og syklar.

​Ønskjer du å låne ein bil?

Planlagt innlegging - Heildøgn

​​Kreftavdelinga har to sengepostar: 
Post 1 og Post 2 syd/vest 

Innleggingssbrev

​Alle pasientar får innkalling per brev. I nokon tilfelle blir du i tillegg oppringt frå innleggingskontoret ved Kreftavdelinga.

Brevet inneheld opplysningar om:
• Dag og tid for oppmøte på aktuell sengepost. 
• Info om kva du må ta med deg 

- Toalettsaker 
- Diverse dusjartiklar 
- Tøflar 
- Undertøy m.m. 
- Privat tøy
 
• Medisinar: Ved førstegangs innlegging: Husk å ta med ei oversikt med namn, dose og hyppigheit av faste- og behovsmedisinar du bruker. 
 
• Du bør ikkje ta med deg for mykje pengar, smykke eller liknande. Avdelinga har ikkje høve til å ta ansvar for verdisaker. 
 
• Kontaktperson med telefonnummer. ​
 
• Skjema for utfylling av ein del opplysningar som sjukehuset treng og som du tar med ferdig utfylt på innleggingsdagen. 
 
• Vegkart til Haukeland Sjukehus og kart over sjukehusområdet.
 

Innleggingsdagen

Tid og stad står i brevet.
Den første dagen går med til blodprøvetaking, mottak i avdelinga, informasjon og samtale med lege og sjukepleiar. Du må rekne med litt venting mellom dei ulike gjeremåla denne dagen. Etter dagens program kan det for nokon vere aktuelt å reise heim på permisjon til neste dag. Dette gjelder ofte dei som skal til cellegiftsbehandling.

Legen: Vil undersøke deg og legge inn opplysningar i journalen din.
Du vil få informasjon om vidare prøver/ undersøkingar og behandling.

Sjukepleiaren: Vil sørgje for at du blir vist til rette i avdelinga. Du vil også få ein innkomstsamtale med sjukepleiar og få ein del skriftleg informasjon om avdelinga og rutinane der.

Poliklinisk kontakt

Beskjed om poliklinisk time gjer vi vanlegvis via eit innkallingsbrev. Du kan også få tildelt time pr. telefon eller via lege, for eksempel ved utskriving frå sengepost.
Brevet/informasjonen inneheld opplysningar om: 

 • Dag og tid for oppmøte.

 • Beskjed om du må ta blodprøver ved poliklinikken ved frammøte.

 • Medisinar: Ved første konsultasjon må du hugse å ta med ei oversikt med namn, dose og hyppigheit av faste- og behovsmedisinar du bruker.

 • Informasjon om kva for avtalar som er gjort i samanheng med konsultasjonen.

 • Informasjon dersom det er aktuelt å bu på sjukehotellet.

 • Informasjon om å berekne god tid på grunn av parkeringsproblem på sjukehusområdet.

 

Praktisk informasjon

Poliklinikken ligg i 1.etasje i Parkbygget med inngang frå sjukehusparken i underetasjen.

Vennligst henvend deg i skranken i Parkbygget/Atriet U.etasje ved ankomst for registrering.
Her vil du bli vist vidare til blodprøvetaking eller konsultasjon/behandling.

Behandlingen kan foregå over fleire dager, og du vil då bu heime eller på sjukehotellet mellom kvar behandlingsdag.

For å utnytte ressursane best mogleg, er det lagt opp til eit tett program. Dette kan medføre noko venting. 
Har du vært hos lege eller får cellegiftkurar, må du betale ein eigenandel dersom du ikkje har frikort. Frikort må takast med til konsultasjonen for registrering. 
Det er anledning til å ha med seg ein pårørande eller ein venn til legetimen/behandling.

Pusterommet

​​​Pusterommet treningssenter er ein del av Kreftsenter for opplæring og rehabilitering (KOR) ved Kreftavdelinga. Rehabiliteringstilbodet er for kreftpasientar med gitte diagnosar, og all fysisk aktivitet inngår i tilbodet.

Les meir om Pusterommet

Servicetilbod i nærområdet til Haukeland

Daglegvarebutikkar i nærområdet:

Rema1000 Haukelandsveien
Omlag 10 min gange frå Sentralblokka
Måndag - fredag: kl. 07.00-22.00
Laurdag: kl. 08.00 - 20.00 

Kiwi Kronstad
Omlag 10 minutts gange frå Sentralblokka
Måndag - fredag: 06:30 - 23:00
Laurdag: kl. 09:00 - 23:0019

Bunnpris Møllendalsbakken
Omlag 15 minutts gange frå Sentralblokka. Søndagsåpen
Måndag - fredag: kl. 08.00 - 22.00
Laurdag: kl. 08.00 - 21.00
Søndag: kl.  10.00 - 22.00 

Sjølvbetent innsjekk og betaling

Frå 27. mai 2020 har Kreftavdelingen ny løysing for korleis du som pasient registrerer deg og betalar. Du registrerer at du er komen til sjukehuset enten via tekstmeldinga du får frå oss eller på ein av sjølvbeteningsautomatene. Om du skal ta blodprøve må du registrere deg på ein av automatene i underetasjen eller i 1. etasje ved blodprøvelaboratoriet. Du kan framleis få hjelp i resepsjonen om du ønskjer det.


Skal du betale etter timen vil du få ei tekstmelding med betalingsinformasjon. Du kan velje å betale med Vipps eller få tilsendt faktura, gebyrfritt/utan ekstra kostnader for deg. Du kan òg betale med kort på sjølvbeteningsautomaten eller i resepsjonen.

Les meir om innsjekk og betaling.

Stillerom

I 3. etasje i Sentralblokka på Haukeland ligger det to stillerom. På dei to stilleromma kan du vere for deg sjølv med tankane og bønene dine. Romma​ er alltid ope, og er opne for alle. ​

Les meir om stilleromma

Tolk

​Utgreiinga vil vere avhengig av god kommunikasjon og kartlegging av grundig sjukdomshistorikk. Derfor ber vi deg gi beskjed om du har behov for tolk under pasientsamtalane og undersøkingane så tidleg som mogleg. Dette gjeld om du til dømes har hørsels- eller synshemming, eller om du har eit anna morsmål og snakkar lite norsk.

Trivselskoordinator

​​Avdeling for kreftbehandling og medisinsk fysikk har ein eigen trivselskoordinator. Trivselskoordinatoren har som oppgåve å gjere det triveleg for pasientar og pårørande, det vere seg i forhold til program eller omgivnad.

​​​​​​​​​​​​​​Trivselskoordinatoren
Lilly Vinje er tilsett som trivselskoordinator. Ho er leiar for Styringsgruppa for pasienttrivsel og driv i tillegg Ungdomsrommet.

Kontaktdetaljar
Lilly Vinje
trivselskoordinator@helse-bergen.no

Trådlaust internett

​Alle pasientar og besøkande kan bruke gratis trådlaust internett på dei fleste områda på sjukehuset.

​Tilgang til gjestenettet på sjukehuset

 • Koble til nettverket "gjest.ihelse.net".

 • Opne nettlesaren din (Safari, Chrome, Firefox, Internet Explorer, Edge etc.) og du får opp ei påloggingsside.

Ny brukar

 • Du må registrere deg.
 • Skriv inn mobilnummeret du ønsker påloggingsinformasjon sendt til og aksepter vilkåra for bruk av gjestenettet.
 • Du vil motta ein SMS og blir automatisk sendt til påloggingssida. No kan du logge inn med mobilnummeret og skrive inn passordet du har mottatt på SMS.

Tilgangen du får til internett varer i 31 dagar. Etter dette må du registrere deg på ny.  

Om du forlet sjukehusområdet og kjem tilbake innan 31 dagar etter du registrerte deg, kjem du rett inn på gjestenettet utan å registrere deg på ny.

Du kan bruke same pålogginga på anna PC / nettbrett / telefon ved å trykke på lenka «logge inn her» på velkomstsida utan å måtte opprette ekstra konto.

Sikkerheit
Årsaka til at du må logge inn er krav til sikkerheit i sjukehusnettverket. Sjukehuset nyttar same type løysing som finst på flyplassar og hotell. ​

Ungdomsrommet

Utreise

​Du vil få:

 • Samtale med lege. 
 • Nødvendige papir som transportrekvisisjon, reseptar, sjukemelding osb. Utskrivingsskjema som gir deg informasjon om eventuelle medisinar, oppfølging heime og vidare avtaler med avdelinga. Dette skjemaet bør du ta med ved besøk hos fastlegen. 
 • Bruk anledninga til å spørje om ting du lurer på.

Du kan gjerne ha med deg pårørande ved utskrivingssamtalen.

Vardesenteret

​​Vardesenteret er ein fristad for deg som er kreftramma og dine pårørande. Her kan du ta ein pause, utveksle erfaringar med andre, og få råd og hjelp. 

Senteret er eit samarbeid mellom Haukeland universitetssjukehus og Kreftforeningen, og du finn senteret i Parkbygget framfor Sentralblokka i sjukehusparken.

Les meir om Vardesenteret

Visittid

Den vanlege visittida på sjukehuset er mellom kl. 17.00 og 20.00.
På dei aller fleste avdelingane kan pasientar ta imot besøk også utanom visittida. Viss pasienten deler rom med nokon, er det av omsyn til den/dei andre fint om de går ut av rommet, for eksempel til ei av daglegstovene.
Om pasienten ikkje er frisk nok til å forlate rommet, vil vi gjerne at de avtaler besøk utanom vanleg visittid med personalet på avdelinga.
Det er hyggeleg med blomar, men på grunn av liten plass, allergiar, nyopererte pasientar og liknande er det ønskeleg at dette vert begrensa. Det kan jo vere vel så kjekt å få ein blom etter at ein har komme heim.
Fann du det du leita etter?