Tetrakirurgi, olboge

Nasjonal behandlingstjeneste for funksjonsforbedrende kirurgi

Funksjonsforbedrande kirurgi i form av tricepsrekonstrusjon kan tilbys pasientar med ryggmargsskade med svak eller manglande tricepsfunksjon. Ein fungerande muskel blir flytta til ein muskel som har svak eller tapt funksjon.

Innleiing

Under tricepsrekonstruksjon er det vanlegvis bakre del av kappemuskelen i skuldra (m.deltoid) som er donormuskel. I tillegg må ein også transponere sene ifrå legg, eventuelt lår, for å kople skuldermuskulaturen til tricepsmuskulen. 

Ein tricepsrekonstruksjon blir gjort i forkant av eventuell grepsrekonstruksjon då ein treng stabilitet og kontroll over armen for å kunne nytte seg av eit funksjonelt grep.

Mål med tricepsrekonstruksjon er å oppnå strekkeevne og stabilitet i albogen. Dette bidrar til betre kontroll, rekkevidde og funksjon av armen. Ei rekke daglegdagse aktivitetar vil bli enklare som for eksempel påkledning, køyring med manuell stol, måltidssituasjonar og forflytting. Dette kan bidra til auka sjølvstende og deltaking i eige liv.

Før

Før innlegging på Haukeland universitetssjukehus blir du kontakta av sjukepleiar ved Ortopedisk avdeling for blant anna informasjon vedrørande blære- og tarmfunksjon, generelt hjelpebehov, behov for spesialmadrass samt behov for følgje/personleg assistent. 

Restriksjonane etter operasjonen fører til eit større hjelpebehov. Det er viktig å informere heimetenesta om at det alltid skal vere to personar tilstades i forflytting i 9 veker etter operasjonen, der den eine har ansvar for å ivareta armen sin stilling.

Etter operasjonen kjem du til å vere avhengig av ulike hjelpemiddel for å overhalde gjeldande restriksjonar. Desse hjelpemidla bør vere utprøvde og fungere før operasjonen:

 • Elektrisk rullestol må ha køyrekonsoll montert på motsett side av operert arm

 • Elektrisk rullestol bør ha tilt-funksjon for trykkavlastning

 • Eit segl med kort rygg ved forflytting i personløftar for å ta vare på armen sin stilling

Ei spesialtilpassa armstøtte blir bestilt av fysio-/ergoterapeut ved regional spinaleining i god tid før operasjonen og blir påmontert av Hjelpemiddelsentralen/firma der du bur. 

 

Under

Opphaldet på Ortopedisk avdeling varer i ca. 5-6 dagar avhengig av reiseveg.

 • Søndag - Innlegging (måndag dersom du har kort reiseveg)

 • Måndag - Prepoliklinikk

 • Tysdag - Operasjon

 • Onsdag - Bytte fra gipslaske til skinne. Sårstell, undersøkelse av ny funksjon, trening og informasjon om restriksjonar.

 • Torsdag - Trening og eventuelt justering av skinne og nytt sårskift.

 • Fredag - Utskriving til heim eller regional spinaleining.

Etter

Følgjande restriksjonar gjeld i 9 veker etter operasjonen:

 • Bruk skinne heile døgnet

 • Armen skal ha minimum 20 grader avstand ut frå kroppen, og skal ikkje førast framover eller innover mot kroppen, og kan difor ikkje leggast i fanget

 • Armen skal ikkje lyftast meir enn 45 grader framover

 • Bruk elektrisk rullestol med spesialtilpassa armstøtte

 • Ikkje belast armen ved forflytning

 • Inga styrketrening

Armskinne

Armskinna som blir tilpassa dagen etter operasjonen strekker seg frå armhole til handledd. Skinna sikrar riktig stilling for olbogen og skal brukast heile døgnet i tre veker etter operasjonen. Etter tre veker blir skinna erstatta med ei dynamisk skinne som tillet gradvis bøying i olbogen. Denne skal også brukast heile døgnet til det har gått 9 veker etter operasjonen. Fysioterapeuten/ergoterapeuten på di regionale spinaleining gir opplæring i innstilling og trening med den dynamiske skinna.

Trening

Trening startar dagen etter operasjonen og du får opplæring i egentreningsprogram på sjukehuset. Ved utskriving får du med deg informasjon om restriksjonar, trening og vidare oppfølging. Aktuelle instansar som heimetenesta i kommunen, fysioterapeut og/eller ergoterapeut på di regionale spinaleining kan også bli kontakta for denne informasjonen.

Du blir utskriven, enten for heimreise eller til regional spinaleining, fredag etter operasjon. Etter 3 veker blir du innlagd eit par dagar på regional spinaleining for bytte til dynamisk skinne samt justering av treningsprogram. Ny innlegging etter 9 veker når alle restriksjonar blir oppheva og ein kan starte å nytte den nye funksjonen fritt.

Ver merksam

Ved teikn til infeksjon i operasjonssår etter heimreise, ta direkte kontakt med Ortopedisk avdeling på Haukeland universitetssjukehus på telefon 55 97 37 70.

Kontaktinformasjon

Nasjonal behandlingstjeneste for funksjonsforbedrende kirurgi på overekstremiteter ved tetraplegi
Oppmøte

Sentralblokka, Haukeland universitetssjukehus

 

Kontakt:

Anett Myhre Kallevik
Spesialfysioterapeut
Fysioterapiavdelinga
Telefon 55 97 29 09

Møyfrid Kalvenes
Ergoterapeut
Ergoterapiavdelinga
Telefon 55 97 60 52

Bodil Stokke
Spesialergoterapeut
Ergoterapiavdelinga
Telefon 55 97 50 08

Tetra-teamet
Professor Leiv Hove, Ortopedisk avdeling
Overlege Rakel Sif Gudmundsdottir, Ortopedisk avdeling
Overlege Eivind Strandenes, Avdeling for plastikkirurgi
Lege i spesialisering, Truls Rokne Hanestad, Ortopedisk avdeling
Spesialfysioterapeut Anett Myhre Kallevik, Fysioterapiavdelinga
Ergoterapeut Møyfrid Kalvenes, Ergoterapiavdelinga
Spesialergoterapeut Bodil Stokke, Ergoterapiavdelinga

Telefon
Linda Jakobsen / koordinator telefon 94 16 58 30
E-post
Sentralblokka
Besøksadresse
Haukelandsveien 22(Kart)
5021 Bergen

Buss

​Fleire rutebussar går forbi Haukeland. I tillegg finst direkte arbeidsruter mellom bydelane og sjukehuset.

Nord for sjukehuset, sør for Haukeland​, Ibsensgate og Haukelandsveien.

Bybane

​Nærmaste stoppestad til Haukeland er Kronstad bybanestopp. Det tar om lag ti minutt å gå frå stoppet til sjukehuset. 

Flybuss

Det går flybuss frå Bergen Lufthavn Flesland til Haukeland Hotel/Pasienthotellet kvar time mellom kl. 09.00 og kl. 15.00 alle kvardagar, med avgang fem over kvar heile time. 

Du nyttar vanleg flybuss frå Flesland til Bystasjonen. På Bystasjonen byttar du over til ein minibuss godt merka med flybuss-logo. Denne bussen køyrer deg til Haukeland hotell. 

Frå Haukeland hotell/Pasienthotellet går det minibuss fem over kvar heile time mellom kl. 09.00 og kl. 15.00 for å ta med reisande som skal til flyplassen. Bussen kjører til Bystasjonen, der er det overgang til den ordinære flybussen. Turen frå Haukeland til Flesland tar totalt 45 minutt.

Siste avgang frå Haukeland hotell er klokka 15.05.

Klokka 09.50 og klokka 13.50 startar flybussen ved drosjehaldeplassen i Sentralblokka. Bussen står då ei kort stund på dei reserverte plassane til helsebussane (rett ved drosjehaldeplassen i Sentralblokka) for av- og påstiging før han køyrer vidare til Haukeland hotell for avgang fem over. 

Flybussen har både barnesete, rullestolplass og heis. Om du treng ekstra hjelp til å bytte frå minibussen til flybussen, får du det av sjåføren. 

Parkering Haukeland

Parkeringsanlegget på Haukeland er delt inn i ulike område på og i nærleiken av sjukehuset. Vi har dessverre ikkje nok plassar til alle som ønsker å parkere på sjukehuset.
​​​​​​​​Av omsyn til dei som må bruke bil, oppmoder vi derfor dei som kan, til å bruke offent​leg transport​. Det er også mogleg å parkere på Bystasjonen og ta buss det siste stykket opp til Haukeland​. 

​For dei som av ulike årsakar må bruke bil, er det parkeringsplassar på ulike områder på og i nærleiken av sjukehuset.

Taxi

​I Sentralblokka på Haukeland finn du ein taxihaldeplass der det som regel står ledige bilar. Ved behov er våre tilsette i resepsjonen tilgjengelege 24 timar i døgnet og kan bestille taxi til deg.

Praktisk informasjon

Besøk på sjukehuset i koronaperioden

Under smittesituasjonen med koronaviruset har vi avgrensa talet på besøkande til sjukehuset. Grunna den låge førekomsten av koronasmitte i samfunnet vi har no, opnar vi opp for at fleire pasientar kan få besøk av sine nærmaste på sjukehuset.

Les mer om besøk på sjukehuset

Resepsjon

I tillegg til resepsjonen i foajeen i Sentralblokka, har alle poliklinikkane på sjukehuset eigen resepsjon. Her kan du få hjelp med alt frå betaling til bestilling av transport.

​​​​​​​​Besøke pasientar
Skal du besøke ein pasient? Vi kan gi deg informasjon om kvar du finn dei ulike avdelingane og sengepostane på sjukehusområdet.

Betale eigendel
Du kan betale eigendel for polikliniske konsultasjonar i resepsjonen mellom klokka 07.00 og 21.00. Ver merksam på at poliklinikkane berre tar imot betaling med kort.

Bestille drosje
Om du ønskjer det, hjelper vi deg gjerne med å bestille drosje. Berre ta kontakt i resepsjonen.

Leitar du etter ei avdeling?
Sjå avdelingsoversikta


Resepsjonen i foajeen i Sentralblokka er døgnbemanna og hjelper deg i tillegg med:

Lån av rullestol
Resepsjonen låner ut rullestolar til bruk på sjukehuset. For lån av rullestol er det 200 kroner i depositum. ​

Følgeteneste
Vi tilbyr følgeteneste, der ein tilsett kan følge deg til og frå poliklinikkane, til røntgen og til Laboratorium for klinisk biokjemi. Vi har også rullestol om du treng det.

Følgeteneste har vi frå klokka 07.00 til 15.00. Direkte telefonnummer til følgetenesta er 55 97 20 06.

Oppbevaringsboksar
Vi har oppbevaringsboksar, om du treng dette. Avhengig av storleik på boksen, kostar dette 20 eller 30 kr. per døgn.

Hittegods
Vi tar imot hittegods, og leverer ut hittegods dersom dette er levert same dag eller same helg. Etter dette blir hittegodset levert til Drift/teknisk kundesenter.​​

Transport

​Koordinator på post kan hjelpe til med bestilling av fly, rullestoltaxi, hotellrom til assistent og liknande. Ta kontakt med koordinator på mobil eller e-post:

Koordinator
Linda Jakobsen
Telefon 941 65 830 
E-post linda.vibeke.lorentzen.jakobsen@helse-bergen.no

Pasientar som skal inn til operasjon, bør komme i manuell rullestol då dette gjer det lettare å sende stolen tilbake til heim / spinaleining.

Trådlaust internett

​Alle pasientar og besøkande kan bruke gratis trådlaust internett på dei fleste områda på sjukehuset.

​Tilgang til gjestenettet på sjukehuset

 • Koble til nettverket "gjest.ihelse.net".

 • Opne nettlesaren din (Safari, Chrome, Firefox, Internet Explorer, Edge etc.) og du får opp ei påloggingsside.

Ny brukar

 • Du må registrere deg.
 • Skriv inn mobilnummeret du ønsker påloggingsinformasjon sendt til og aksepter vilkåra for bruk av gjestenettet.
 • Du vil motta ein SMS og blir automatisk sendt til påloggingssida. No kan du logge inn med mobilnummeret og skrive inn passordet du har mottatt på SMS.

Tilgangen du får til internett varer i 31 dagar. Etter dette må du registrere deg på ny.  

Om du forlet sjukehusområdet og kjem tilbake innan 31 dagar etter du registrerte deg, kjem du rett inn på gjestenettet utan å registrere deg på ny.

Du kan bruke same pålogginga på anna PC / nettbrett / telefon ved å trykke på lenka «logge inn her» på velkomstsida utan å måtte opprette ekstra konto.

Sikkerheit
Årsaka til at du må logge inn er krav til sikkerheit i sjukehusnettverket. Sjukehuset nyttar same type løysing som finst på flyplassar og hotell. ​

Fann du det du leita etter?