Rehabilitering etter hjerneslag (hjerneblødning, hjerneinfarkt)

Behandlingsprogram, Fysikalsk medisin og rehabilitering - sengepostar

Når du etter et hjerneslag regnes som medisinsk stabil, kan det bli søkt om videre spesialisert rehabilitering.

Innleiing

Tilbudet retter seg mot medisinsk komplekse pasienter med store motoriske og kognitive funksjonsnedsettelser inkludert språkforstyrrelser. De fleste pasientene blir overført direkte fra annen sykehusavdeling.

Tilvising og vurdering

Henvisning kommer i hovedsak fra andre sykehusavdelinger. Det kan søkes om opphold seinere i rehabiliteringsforløpet dersom det oppstår spesielle problemstillinger som ikke kan løses i kommunene.

Sjekkliste for tilvisning - Fastlege eller anna helseteneste som tilviser til utgreiing

Fastlege eller anna helseteneste som tilviser til utgreiing

 1. Angi problemstillingen med bakgrunn for henvisningen så konkret som mulig. Hva er pasientens konkrete mål / motivasjon for rehabiliteringen. Hva har tilkommet av nytt funksjonstap?
 2. Dersom pasienten kommer hjemmefra: Hvilke tiltak er prøvd ut lokalt i 1 linjetjenesten? Hvilken effekt hadde tiltakene? Hvilken egenaktivitet / egentrening gjør pasienten i det daglige?
 3. Har pasienten en individuell plan?
 4. Har pasienten tidligere mottatt rehabiliteringsopphold/poliklinikk/dagtilbud i spesialisthelsetjenesten (off/privat) for samme tilstand / diagnose? Dersom ja:
  Hva har det lokale oppfølgingsoplegget bestått av i etterkant av rehabiliteringoppholdet?

Epikrise fra siste opphold vedlegges.

Utgreiing

For å kunne gi et behandlingstilbud rettet mot dine behov og mål utføres en kartlegging rettet mot følgende områder:

 • Medisinske forhold
 • Motorisk funksjon
 • Kognitiv funksjon
 • Språk og kommunikasjon
 • Ernæring
 • Sosiale og miljømessige faktorer

Behandling

Behandling og opplæring foregår i trygge og tilrettelagte omgivelser. Hensikten er å øke selvhjelpsferdigheter, og fremme uavhengighet, selvstendighet og evne til å mestre egne liv.

Lengde på tidligrehabiliteringsopphold varierer - gjennomsnittlig liggetid ved avdelingen er 30 dager.

Ved innleggelse vil du møte det tverrfaglige teamet som skal bistå i rehabiliteringen. Teamet består av legespesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering, nevropsykolog, sykepleier, hjelpepleier, ergoterapeut, fysioterapeut, logoped og sosionom.

Det gjennomføres en kartlegging av din helsetilstand, og ut fra den settes det mål for oppholdet og en rehabiliteringsplan utarbeides. Vårt ønske er at du skal bli så selvstendig som mulig ut fra skadens omfang.
Det vil være et stort spekter av metoder og muligheter som tas i bruk for å tilrettelegge rehabiliteringen best mulig for deg.

I tidligrehabiliteringen tilstreber vi å sikre balanse mellom å hjelpe deg med å dekke grunnleggende behov, og det å hjelpe deg fram mot å bli mest mulig selvhjulpen. Derfor vil mange dagligdags oppgaver som for eksempel personlig stell og forflytning også være den del av treningen.

Det blir tidlig i behandlingsforløpet tatt kontakt med din hjemkommune for å planlegge videre rehabiliteringsforløp samt informere om nytilkommet hjelpebehov Du kan ha behov for hjelp fra hjemmetjenesten når du kommer hjem.

Medbestemmelse står sentralt i rehabiliteringen og tjenestene baseres på samhandling mellom deg, spesialisthelsetjenesten og primærhelsetjenesten.

Oppfølging

Det gjennomføres en sluttkartlegging når oppholdet nærmer slutten, og den tverrfaglige rapporten sendes til de samarbeidsparter du og avdelingen blir enige om. Epikrise sendes til fastlege og til institusjon dersom det er aktuelt for videre rehabilitering.

Innlagte pasientar vil få en poliklinisk oppfølgingstime tre måneder etter utskriving.

fastlege eller anna helsetjenste overtek som primærkontakt

Kontaktinformasjon

Praktisk informasjon

Besøkstider Nordås

 • ​​​Kvardagar: 17.00 - 20.00
 • Helg:           11.00 - 20.00

Andre tider etter avtale med personalet
Enkelte ganger kan medisinsk tilstand medføre auka behov for ro. I slike tilfelle kan det være nødvendig å begrense besøkstida.​

Mobiltelefon

​​Har du mobiltelefon er det fint om du har denne på lydlaus medan du oppheld seg i felles areal. Hugs at du ikkje må ta bilder av medpasientar eller tilsette utan deira samtykke.

Måltider på Nordås

​Avdelinga har sjølvbjetening i buffe. Buffeten er åpen i desse tidene.

 • Frukost: 08.00 - 09.30
 • Lunch : 12.00 - 13.00
 • Middag: 16.00 - 17.00
 • Kvelds: 19.00 - 20 00

Det vil alltid være personale til stades om du treng hjelp. For mange er måltida ein treningssiuasjon. Vi ber derfor om at besøkande ikkje oppheld seg i matsalen under måltida.​

Pasientrom

Alle pasientrom er einerom med eige bad.

Røyking Nordås

​​Vi ønsker at sjukehusområde vårt skal være røykfritt. Om du skal røyke ber vi deg gjøre dette på oppmerka område. Treng du hjelp til å komme ut for å røyke må du avtale dette med personalet. Vi ber om forståelse for at vi ikkje alltid kan prioritere dette.​

Trådlaust internett

​Alle pasientar og besøkande kan bruke gratis trådlaust internett på dei fleste områda på sjukehuset.

​Tilgang til gjestenettet på sjukehuset

 • Koble til nettverket "gjest.ihelse.net".

 • Opne nettlesaren din (Safari, Chrome, Firefox, Internet Explorer, Edge etc.) og du får opp ei påloggingsside.

Ny brukar

 • Du må registrere deg.
 • Skriv inn mobilnummeret du ønsker påloggingsinformasjon sendt til og aksepter vilkåra for bruk av gjestenettet.
 • Du vil motta ein SMS og blir automatisk sendt til påloggingssida. No kan du logge inn med mobilnummeret og skrive inn passordet du har mottatt på SMS.

Tilgangen du får til internett varer i 31 dagar. Etter dette må du registrere deg på ny.  

Om du forlet sjukehusområdet og kjem tilbake innan 31 dagar etter du registrerte deg, kjem du rett inn på gjestenettet utan å registrere deg på ny.

Du kan bruke same pålogginga på anna PC / nettbrett / telefon ved å trykke på lenka «logge inn her» på velkomstsida utan å måtte opprette ekstra konto.

Sikkerheit
Årsaka til at du må logge inn er krav til sikkerheit i sjukehusnettverket. Sjukehuset nyttar same type løysing som finst på flyplassar og hotell. ​

Verdisaker

​​Sjukehuset har ikkje forsikringsordninger som dekker tap av verdisaker. Du må derfor oppbevare desse på eige ansvar. Safe på rommet kan nyttast​.

Fann du det du leita etter?