Fedmebehandling

Voss sjukehus

Helse Bergen er eit av fire helseforetak i RHF – Helse Vest som behandlar fedme. Voss sjukehus har ansvar for kirurgisk behandling av fedme i Helse Bergen.

Tilvising og vurdering

Fastlege tilviser til Poliklinikk for overvekt (PFO) ved Haukeland Universitetssjukehus. Her gjennomgår pasientane ei individuell vurdering og får tilbod om livsstilskurs eller kirurgi. 

Fastlege eller anna helseteneste som tilviser til utgreiing

Før

Gruppesamling

Pasientar som ynskjer, og vert tilrådd fedmeoperasjon av kirurg ved PFO, får innkalling til tverrfagleg informasjonsdag - individuell poliklinisk samtale og undersøking på Voss sjukehus. Alle blir tildelt ein perm med samla informasjon om operasjon og løpet vidare.

Poliklinikk

På poliklinikken møter pasientane sjukepleiar, klinisk ernæringsfysiolog, fysioterapeut, turnuslege, anestesilege og forskingssjukepleiar til oppgjevne tidspunkt. Det er og sett av tid til laboratorieprøver og røntgenundersøking.

Vektnedgang

Vi tilrår vektnedgang dei siste 4 vekene i forkant av operasjonen. I samtale med klinisk ernæringsfysiolog og fysioterapeut vil du bli presentert for kostplan for vektreduksjon (Jfr informasjonsperm) og konkrete treningstiltak. Auka fysisk aktivitet og vektnedgang kan redusere risikoen for komplikasjonar under og etter operasjonen.

Røyking og alkohol

Det er svært viktig at pasienten ikkje røyker dei siste 4 vekene før- og 4 veker etter operasjonen. Det lange snittet på magesekken treng oksygenrik blodgjennomstrøyming for å gro. Vi tilrår at ein nyttar høvet til å slutte å røyke for godt.

Pasientar med alkohol-/rusproblem er ikkje aktuelle for operasjon.

Graviditet

Grunna stort vekttap og negativ energibalanse skal fedmeopererte unngå graviditet det første året etter operasjon.

Forsking

Systematisk innsamling av kunnskap om ulike effektar av overvektskirurgi er svært viktig for å kunne tilby denne behandlingsforma, og samstundes vidareutvikle tilbodet til beste for pasientane. Alle pasientar vert difor informert om- og invitert til å delta i kvalitetsregister og ulike forskingsprosjekt. Deltaking er frivillig og krev skriftleg, informert samtykke.

Under

Ved Voss sjukehus vert det årleg operert om lag 200 pasientar for sjukeleg overvekt. I hovudsak blir operasjonsmetoden Laparoskopisk Gastric Sleeve brukt.

Gastric Sleeve                                             

Med denne metoden vert mellom 80 og 90 % av magesekken fjerna  slik at den resterande magesekken får form som eit røyr eller erme – difor det engelske namnet «sleeve». Operasjonen vert utført med kikholskirurgi (laparoskopi). Den delen av magesekken som vert delt frå, tek ein ut av bukhola gjennom kikholet. Den smale magesekken som står att vert stifta saman med avanserte kirurgiske instrument. Metoden er ikkje-reversibel (den let seg ikkje gjere om), men anatomien i mage-tarmkanalen elles er intakt.
gastric_sleeve dreamstime 23018757.png

Kvifor har Gastric sleeve vektreduserande effekt?

Avgrensar matinntaket ved at magesekken berre har plass til små mengder mat og drikke om gongen.
Aukar kjensla av mettheit ved at det oppstår eit trykk når magesekken blir fylt.
Kan gje hormonell effekt, slik at kjensla av svolt minskar.
 

Andre operasjonsmetodar

Metodane Gastric Bypass eller One-Anastomosis Gastric Bypass kan utførast der kirurg, i samråd med pasienten, finn det mest føremålstenleg.

Gastric Bypass

gastric bypass dreamstime_42167007.png

One-Anastomosis Gastric Bypass (Mini-Gastric Bypass)
Rutinar under sjukehusopphaldet

Vanlegvis innlegging i sjukehus operasjonsdagen. Pasienten møter fastande til avtalt tid.
Etter operasjonen er det tidleg mobilisering for å førebyggja komplikasjonar.

Heimreise 2. dag, dersom det ikkje har støytt til komplikasjonar. Pasienten kan reise heim med offentleg transport dersom ikkje pårørande kan hente, berreI i tilfelle det føreligg særskilte medisinske grunnar, kan ein få rekvisisjon til drosje. 
Sjukmelding 4 veker avhengig av kva type arbeid ein har.

Etter

Du får også høve til å stille spørsmål - skriv dei gjerne ned på førehand.  

Etter 2 månader får du innkalling til poliklinisk kontroll. Dette inneber individuell samtale med sjukepleiar og klinisk ernæringsfysiolog. Det vert teke blodprøvar. Det vil vera fokus på kvardagsaktivitet og trening. Lunsjen er leia av fysioterapeut.

Poliklinisk kontroll etter 1 år: Individuell samtale med sjukepleiar, klinisk ernæringsfysiolog og fysioterapeut. Det vert teke blodprøvar.

Poliklinisk kontroll også etter 2, 5 og 10 år


Resultat av operasjon

Dei fleste pasientar som gjennomgår gastric sleeve får eit godt resultat i form av vekttap. Det er vanleg å oppnå 50- 80% reduksjon av overvekta i løpet av 1-2 år etter operasjonen.

Dei fleste vil oppleve betring i fedmerelaterte fylgjesjukdomar og helserelatert livskvalitet etter operasjonen

Endring av livsstil

Gastric sleeve gjev vesentleg hjelp til å redusere fedme, men tilfredsstillande vektnedgang og varig vekttap krev systematisk arbeid med ein aktiv livsstil og eit sunt kosthald.

Vi tilrår

 • Regelmessig trening og kvardagsaktivitet (minst 45 minutt aktivitet dagleg)
 • Fylgje kostråd resten av livet
 • Tverrfagleg behandling og oppfylging før operasjonen og dei første åra etter
 • Kontrollar på sjukehuset vil vare livet ut


Ofte stilte spørsmål

Kontaktinformasjon

Voss sjukehus
Telefon
56 53 35 00
Faksnummer 56 51 30 72
E-post
Postadresse
Voss sjukehus
Postboks 1400
5021 Bergen
Voss sjukehus
Besøksadresse
Sjukehusvegen 16(Kart)
5704 Voss
Telefon
56 53 35 00

slik kjem du til voss

Bil

Reisetid til Voss frå:

 • Bergen med bil, ca. 1 t 30 min.
 • Flesland med bil, ca. 1 t 45 min.
 • Stavanger med bil, ca 6 t 30 min.
 • Oslo med bil, ca 6t 30min

Buss

​​Kjem du frå Hardanger eller Sogn, er buss ein alternativ reisemåte:

Det går buss frå sentrum til sjukehuset. Rute 965 stoggar ved sjukehuset og Rute 964 stoggar i Ringheimsvegen, nokre minutt gåtid frå sjukehuset. For nærare informasjon om rutetider, sjå Skyss sin ruteplanleggar  for rutene 964 Ringebuss Skjerpe/Sivlevegen og 965 Sentrumsringen. 

Parkering på sjukehusområdet

​​Det er parkeringsavgift på sjukehusområdet måndag – fredag mellom kl 09.00-17.00.

Prisar 

Kr 15 ,- pr. time og kr 40,- pr. døgn. Langtidsparkering inntil 7 døgn er mogleg. 
Du kan betale med kort, kontant eller mobil.

Sjukehuset har ikkje tilbod om lading av el-bilar for pasientar. Ladestasjonar finn ein i sentrum og ved Tinghuset, i parkeringshuset Vossapark og i Strandavegen .  

Taxi

​​Voss Taxi
Telefon ​56 51 13 40​

Tog

​Voss ligg ved Bergensbanen og det går hyppig tog mellom Voss og Bergen. 

Reisetid til Voss frå: 

 • Oslo med tog, ca. 5 t 30 min.
 • Bergen med tog, ca 1t og 20min

Informasjon om togtider finn du på NSB sine nettsider.

Praktisk informasjon

Besøkande ved Voss sjukehus

Kontakt personalet dersom du kjem utanom visittid eller vedkommande pasient er isolert. Nokre viktige hugsereglar:

 • Ta ikkje med potteplantar til pasientar.
 • Unngå å sitje på sengekanten, bruk stol.
 • Vær nøye med hygiene, vi tilrår vask av hendene etter besøk hjå inneliggjande pasientar.

Besøkstider ved Voss sjukehus

​​​Generell besøkstid
​15:00 - 16:00 og 18:00 - 19:00

Intensivavdeling
​Vend dykk i vaktrommet for avtale om besøk​

Føde-/barselavdelinga
Fast kviletid mellom kl. 12.00 - 15.00 - ingen visitt i dette tidsrommet.
Pappa og ev. syskjen kan koma på visitt heile dagen fram til kl. 20.00​, utanom i kviletida

Andre besøkande:
kl. 15.00 - 16.00
kl. 18.00 - 19.30

Kva bør du ta med deg til sjukehusopphaldet

Det er ikkje så mykje du treng å ta med deg til sjukehuset, men enkelte ting bør du ha med. Her er ei hugseliste som kan vere til nytte. 

 • Ta med den faste medisinen du brukar. Det kan ta tid å få tilsvarande medisin frå apoteket.
 • Ta også med ei liste over all medisinen du brukar, ikkje berre den faste. Sovetablettar, smertestillande, avføringsmiddel og P-piller er òg viktig å informere om, det same gjeld alle former for alternativ behandling og kosttilskot.
 • Morgonkåpe eller romsleg treningsbukse med strikk i livet som kan regulerast. 
 • Gode innesko som er stødige og lette å ta på. Av hygieniske årsaker er det ikkje lov å gå barbeint på sjukehuset.
 • Toalettsaker som tannbørste, tannkrem, kam, deodorant og eventuelt barbermaskin.
 • Hjelpemiddel som du er avhengig av, for eksempel stokk, krykker, rullator eller rullestol.
 • Ikkje ta med pengar og verdisaker. Kort kan nyttast i kantina og i automat for litt snacks, småmat og toalettartiklar.
 • På sjukehus er strenge krav til hygiene ein viktig faktor for å kunne gi god behandling til pasientane våre. Det er derfor eit generelt forbod mot å ta med dyr inn i bygningar på sjukehusområdet

Kven møter du på sjukehuset

Her finn du litt informasjon om kven du vil møte, og litt om kva reglar som gjeld for deg som pasient når du er innlagt på sjukehus.

​​Pasientar som blir innlagt for øyeblikkeleg hjelp har ikkje moglegheit til å planlegge sjukehusopphaldet. Men dersom du mottar innkalling på førehand, kan det vere greit å førebu seg litt.

Personalet har namneskilt med tittel, slik at du skal kunne sjå kva yrkesgruppe kvar enkelt tilhøyrer. Du kan sjølvsagt også spørje vedkomande direkte viss du er i tvil om kven du møter. Her er ei liste over dei yrkesgruppene du vanlegvis vil møte på sjukehuset:
​​​

 • Lege ​og sjukepleiar har hovudansvaret for deg når du er innlagt på sjukehus​
 • ​Bioingeniør kjem til avdelinga kvar morgon for å ta blodprøvar eller andre prøvar
 • Radiograf førebur og utfører CT-, MR- og røntgenundersøkingar av deg på Radiologisk avdeling.
 • Fysioterapeut hjelper deg med å førebygge funksjonsvanskar som følge av for eksempel operasjonar. Kan også hjelpe deg med å få tilbake tapt bevegelsesevne, eller til å lære deg å leve vidare med endra funksjonsnivå.
 • Ergoterapeut hjelper deg med å fungere best mogleg i dagleglivet etter skade og sjukdom, og legg til rette praktisk hjelp.
 • Sosionom gir deg informasjon om forskjellige hjelpetiltak og kan formidle kontakt med aktuelle instansar, for eksempel helse- og sosialetaten eller pasientombodet.
 • Klinisk ernæringsfysiolog hjelper deg å leggje om kosthaldet dersom nødvendig.
 • ​Studentar og spesialistkandidatar. Voss sjukehus er ein del av Haukeland universitetssjukehus, som årleg utdannar eit par tusen helsearbeidarar. Det betyr at studentar og spesialistkandidatar av og til er med i samband med undersøkingar, pleie og behandling under opphaldet. Dette ber vi deg vere merksam på og ha forståing for.

Mattilbod

Vi tilbyr tilsette, pasientar og pårørande varm og kald mat til låge prisar. Kantina vår finn du i 1. etasje.

Her får du kjøpt nybakte rundstykker, eit rikeleg assortert utvalg av pålegg, små varmrettar og suppe. I vekedagane finn du også ein fristande salatbar og den alltid så populære Sjukehuskringla vår (same oppskrifta i over 50 år).

I resepsjonen ved hovedinngangen, 1. høgda, er det automatar med kald drikke, kaffi, eit lite utval snacks og toalettartiklar.


Opningstider
​Måndag - fredag
Kl. 08.00 - 14.30

​Laurdag - sundag / heilagdagar
Kl. 08.00​ - 14.00 ​

Pasientinformasjon

​Voss sjukehus er lokalsjukehus med akuttfunksjon for kommunane Kvam, Ulvik, Eidfjord, Voss, Vaksdal. Vi skal primært sikre innbyggjarane i lokalsjukehusområdet rask tilgang til undersøking, behandling og pleie. Det skal ha høg standard og vere ein stad der pasientar kjenner omsorg, varme og tryggleik.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Vi skal syte for å fylgje med i den medisinske utviklinga og samarbeide med andre sjukehus og primærhelesetenesta til beste for innbyggjarane.

Dagpasient
Her møter du på 5-døgnsposten. i 4. et. hovedinngang. Du vil omgåande bli klargjort til operasjon. Etter operasjonen blir du overvåka på 5-døgnsposten.
Når du er vaken og klar, vil du bli tilbydt mat og drikke, og kan reise heim.


Heildøgnspasient
Skal du innleggjast på sjukehuset, møter du i mottaksavdelinga, inngang via Somatisk poliklinikk/Legevakt på oppsida av sjukehuset.
På innleggingsdagen blir det teke opp journal, teke blodprøvar, evt. diverse undersøkjingar.
Du vil få informasjon av både sjukepleiar og lege om kva som skal skje vidare med deg under opphaldet samt avdelinga sine rutinar.

Telefon

Du kan ringe avdelinga om du vil snakke medpasienten. Om du har mobiltelefon, kan du bruke denne. Vis omsyn til medpasientar ved all telefonbruk.

Fann du det du leita etter?