Brot i handledd

Behandlingsprogram, Ortopedisk avdeling Haukeland

Handleddsbrot er ein av dei vanlegaste brottypene, og er brot like ved eller i handleddet.

Les meir om Brudd i håndleddet
Informasjon frå helsenorge.no

Brudd i håndleddet

Håndleddsbrudd er en av de vanligste bruddtypene, og er brudd like ved eller i håndleddet. Det er mange faktorer som spiller en rolle for hvilken behandling du får.

​​​​​​​​​​​De fleste bruddene kan og bør behandles med gips. Det er likevel en del brudd som er så kompliserte at operasjon anses som den beste behandlingen. Det gjelder cirka 30 prosent av alle håndleddsbrudd.

Gips som behandling av håndleddsbrudd

Dersom legen velger gipsbehandling vil du få lokalbedøvelse. Bruddet vil deretter bli satt på plass, og til slutt vil man legge på en gips.

Det er viktig at du beveger fingrene hele tiden etter at du har fått gips, enten dette er endelig behandling eller du bare har gipsen midlertidig frem til operasjon.

De første dagene etter bruddet bør du også holde armen høyt, slik at hånden ikke blir for hoven.

I noen få tilfeller klarer man ikke å holde bruddet i akseptabel stilling. I slike tilfeller får du satt inn noen tynne pinner gjennom huden sammen med gips. Normal tid til gips og eventuelle pinner fjernes er 3-4 uker.

Barn

Brudd i håndledd hos barn kan som oftest behandles med lukket reposisjon, det vil si at bruddet settes på plass uten at man må operere, og gips. Dersom bruddet må manipuleres, får barnet oftest narkose.

Les meir om Brudd i håndleddet (helsenorge.no)

Innleiing

Dei fleste handleddsbrot kan og bør behandlast med gips. Det er likevel ein del brot som er så feilstilte eller kompliserte at operasjon blir vurdert som den beste behandlinga.

Tilvising og vurdering

Handleddsbrot er ein akutt skade og diagnosen blir vanlegvis stilt ved røntgen på legevakt. Lege tilviser til eventuell vidare behandling på sjukehus.

1. Utgreiing

Dersom det er tvil om diagnosen på røntgenbildet, kan ein ta CT  for nærmare utgreiing.

2. Behandling

Det er tre moglege behandlingsmetodar ved handleddsbrot:

Les meir om Brudd i håndledd, behandling med gips

Brudd i håndledd, behandling med gips

Handleddsbrot er eit av dei vanlegaste brota, og er brot like ved eller i handleddet. Brotet må som oftast setjast på plass i riktig stilling før gipsing. Gipsbehandlinga varar vanlegvis i 4-6 veker.

Dei fleste handleddsbrot kan og bør behandlast med gips.

 1. Før

  Handleddsbrot er ein akutt skade og blir vanlegvis behandla med gips same dag. Gipsbehandlinga skjer som oftast på legevakt, men nokre gonger også i akuttmottak på sjukehus.

 2. Under

  Handleddsbrot må ofte setjast på plass før gipsen kan leggjast på. I slike tilfelle gir ein lokalbedøving før brotet setjast på plass.

  Gipsen blir lagt slik at brotet skal gro i best mogleg stilling.

  Gipsen må ikkje dekkjast av klær, dyne eller liknande første døgnet etter den er lagt på, dette fordi gipsen treng luft for å tørke heilt.

 3. Etter

  Etter 10-12 dagar blir brotet kontrollert med eit røntgenbilde.

  Medan gipsen er på er det viktig å:

  • Halde handa høgt. Dette gjeld særleg dei første 1-2 vekene, og dersom fingrane har tendens til å hovne opp.
  • Stadig bevege fingrane, det vil seie knyte og strekkje handa fullstendig.
  • Trene bøy og strekk i olbogeleddet og løfte heile armen høgt over hovudet slik at ikkje skuldaren ikkje stivnar.
  • Dekkje gipsen med ein tett plastpose som teipast til huda når du dusjar. Kalkgips blir øydelagt i vatn. Kunstgipsen toler vatn, men huda under gipsen kan ta skade av fuktigheita. Du får kjøpt eigna dusjposer på apoteket.

  Armen skal ikkje leggjast i fatle. Etter kvart kan armen brukast til lettare gjeremål, men pass på å ikkje vri underarmen utover smertegrensa.

  Øvingar etter brot i handledd og behandling med gips
  Restriksjon første 4 veker

  Unngå brå belastning på handa, som til dømes fall, slag og støyt. Unngå å vri underarmen inne i gipsen. Dersom du bruker ganghjelpemiddel, kan du støyte deg med handa så lenge det skjer roleg og kontrollert, og ikkje provoserar smerte. Smertegrense er oftast ein god indikator for kor mykje du kan gjere. Du kan fritt støtte eller bere med olbogen.

  Daglege aktivitetar

  Bruk handa så normalt som mogleg til vanlege, lette aktivitetar. Bruk handa til å kle på deg eller smøre ei brødskive så langt det går.

  Beveg olbogen og skuldaren

  Beveg skuldaren og olbogen normalt for at ledda som ikkje er skada skal stivne til. Strekk armen opp mot taket, over på motsett skulder og bak på ryggen. Strekk armane ut og bakover medan du trekker pusten godt inn.

  Beveg fingra

  Når du vekselvis knyter handa og sprikar med fingrane, aktiverer du venemuskelpumpa. På denne måten pumpar du hevelsen ut av handa. Når hevelsen går ned blir det lettare å bevege, og då skapar du ein god sirkel. Derfor er det svært viktig å kome raskt i gang med å bevege fingrane so mykje som gipsen tillet.

  • Strekk alle fingrane samstundes.
  • Sprik med fingrane.
  • Få med tommelen når du sprikar med fingrane
  • Knyt handa. Prøv å få fingartuppane heilt inn i handflata.
  • Hjelp den skada handa med den friske for å fingartuppane heilt inn i handflata.
  • For å klare å knyte handa, må du bøye dei store knokane (metacarpophalangialledda). Hald tommelen på den friske handa inni den skada handa, og hjelp til med frisk hand for å bøye i dei store knokane.
  • Beveg tommelen mot ein og ein fingertupp etter tur.
  Hald handa høgt

  Det er vanleg at handa er hoven den første tida etter brotet. Når du sit kan du kvile armen oppå sofaryggen, på nabostolens ryggstøtte, på ein pute i vinduskarmen eller på eit høgt bord. Det mest effektive tiltaket for å få ned hevelsen er å bevege fingrane.

  Etter gipsfjerning om 4 (-6 veker) - beveg handleddet

  Gipsen blir vanlegvis fjerna etter 4 veker. Så snart gipsen er tatt av, skal du begynne å bevege handleddet i alle retningar. Det er normalt at det er stivt og ømt i blautvevet etter at gipsen er fjerna. Evna til å bevege handa fritt skal gradvis kome tilbake når du gjer øvingar og tar i bruk handa til daglege aktivitetar. Det er normalt at det er ømt i ytterstillingane den første tida.

  Øvingar etter behandling av brot i handleddet

  Velg dei øvingane som du kjenner er mest nyttige for deg:

  Restriksjon etter gipsfjerning

  Handleddsbrot som er gipsa (distal radiusfraktur, konservativt behandla) gror vanlegvis i løpet av 4 veker. Etter gipsen er fjerna, er det viktig at du normaliserer aktivitetar og bevegelsesmønsteret ditt så raskt som mogleg.

  Dei første 4 vekene etter gipsen er tatt av, er det viktig å unngå fall, slag og støyt mot handleddet. Ver forsiktig på glatt føre og med risikoaktivitetar som ballidrett, kontaktidrett, trampoline, ski og anna der det er lett for å fall og ta seg for med henda.

  Det er lettare å slå opp igjen brotet den første tida. Risikoen er gradvis avtakande over dei første månadene. Tungt, fysisk arbeid må du trappe opp gradvis. Smertegrensa er som oftast ein god indikator for kor mykje du kan gjere.

Ver merksam

Dersom du opplever auka hevelse i fingrane og auka smerte, kan dette vere teikn på for stram gips. Om det ikkje hjelper å bevege fingrane og å heve armen, bør du straks ta kontakt med lege. Dersom du er i tvil, ring lege for råd.

Ikkje køyr bil med redusert køyreevne.

Gå til Brudd i håndledd, behandling med gips

Avdeling
Ortopedisk avdeling, Haukeland
Stad
Sentralblokka
Oppmøte

Skadepoliklinikken (Bergen legevakt) i Solheimsgaten 9 ved Danmarksplass.Ortopedisk poliklinikk i 2. etasje i Sentralblokka på Haukeland universitetssjukehus.

Les meir om Brudd i håndledd, operasjon med innvendig plate

Brudd i håndledd, operasjon med innvendig plate

Handleddsbrot er eit av dei vanlegaste brota, og er brot like ved eller i handleddet. Ved behandling med innvendig plate blir det først lagt på ein midlertidig gips, og deretter utfører ein operasjonen. Du blir følgd opp med kontrollar etter 2 og 6 veker. Det tar cirka 6 veker for brotet å gro.

Dei fleste handleddsbrota kan og bør behandlast med gips. Det er likevel ein del brot som er så feilstilte eller kompliserte at operasjon blir sett på som den beste behandlinga.

 1. Før

  Ved val av operasjon vil ein alltid først leggje på ein gips.

  Operasjonen vil som regel bli utført i løpet av 1-2 veker. I ventetida kan du ofte vere heime, og så møter du på sjukehuset til avtalt tid.

  Det er viktig at du beveger fingrane heile tida etter at du har fått gips. Dei første dagane etter brotet bør du også halde armen høgt, slik at handa ikkje blir for hoven.

  Førebuing til operasjon

  Kvelden før operasjonen skal du faste frå midnatt. Det betyr at du ikkje skal ete, røykje, bruke snus, tyggje tyggjegummi eller pastillar etter klokka 24.00. Du kan og bør drikke klare væsker som vatn eller saft (men ikkje noko anna) fram til 2 timar før oppmøtetidspunktet på operasjonsdagen.

 2. Under

  Operasjon

  Brotet blir operert ved at ein set inn ei plate som blir festa til beinet med skruar. Desse vil halde brotet i korrekt stilling inntil det har grodd. Sjølve operasjonen tar om lag ein time, men det kan variere.

  Like etter operasjonen blir det lagt på ein midlertidig gips. Denne tar ein vanlegvis av neste dag.

  Det er svært viktig at du kjem raskt i gang med bevegelse av fingrane. Dette bør du starte med så snart som mogleg etter operasjonen.

  Fysioterapeut vil instruere deg og hjelpe deg i gang, men eigen innsats og motivasjon er viktig. Dersom du kjem raskt i gang med bevegelse i fingrane og handa, er faren for komplikasjonar som hevelse og tilstiving mykje mindre. Du vil få smertestillande medikament slik at dette skal la seg gjere.

 3. Etter

  Brotet er som regel grodd etter 6 veker. Opptreningstida vil variere med kompleksiteten i brotet.

  Sårstell

  Du skal skifte på såret dersom bandasjen har blitt skitten eller våt, eller han har blitt laus eller om det siver sårvæske. Ein tørr bandasje kan liggje på såret i 5 dagar. Vask alltid hendene før og etter bandasjeskift.

  Kontroll

  Du vil bli kalla inn til undersøking og oppfølging hos fysioterapeut etter 2 veker. Eventuell gips vil bli fjerna og sår og bevegelse vil bli undersøkt. Ved denne konsultasjonen vil du få tips til øvingar. Etter ytterlegare 4 veker vil du bli innkalt til legeundersøking og røntgenkontroll.

  Aktivitet / belastning

  Brotet treng omtrent 6 veker på å gro, derfor skal du ikkje løfte noko tungt dei første 6 vekene. Du kan løfte lette ting som ein kopp og bruke bestikk. Deretter kan du vanlegvis starte med gradvis belasting med mindre det er avtalt noko anna.

  Fjerning av sting

  Bestill time hos fastlegen din for fjerning av sting dersom det er sydd med utvendig tråd. Då kan stinga fjernast etter 2-3 veker.

  Ofte er det brukt tråd inni huda, denne vil løyse seg opp av seg sjølv og det er ikkje nødvendig å fjerne stinga. Nokre gonger er det ein knute utanpå huda. Dersom denne ikkje fell av av seg sjølv, kan han klippast av etter 2 veker.

  Hygiene

  Før såret er tørt må det dekkjast til med for eksempel ei plastpose ved dusjing. Når såret er tørt kan du dusje med plaster på, oftast etter cirka 3 dagar. Husk då at du alltid skiftar til tørr bandasje etter du har dusja. Når det er gått 7-10 dagar er det vanlegvis ikkje behov for plaster.

  Smerter

  Nokre har behov for ekstra smertestillande på resept. Dette må avtalast med lege ved utreise. Resepten er elektronisk og du kan hente han ut på alle apotek. Ta med legitimasjon.

  Sjukemelding

  Kor lenge det er nødvendig å vere sjukemeld, er avhengig av kva yrke du har. I manuelle yrke med tunge løft, må ein rekne med sjukemelding i 6 veker. I andre yrke utan tunge løft, til dømes kontorarbeid, kan det vere tilstrekkeleg med nokre dagar.

  Øvingar etter brot i handledd - behandling med innvendig plate
  Restriksjon etter 6 veker

  Handleddsbrot operert med innvendig plate (distal radiusfraktur operert med volar plate og skruer) gror vanlegvis i løpet av 6 veker. Tungt fysisk arbeid må du trappe opp gradvis. Smertegrensa er oftast ein god indikator for kor mykje du kan gjere.

Ver merksam

Det er viktig at du tar kontakt med sjukehuset ved teikn på infeksjon:

 • Raudfarge
 • Aukande smerte og / eller hevelse
 • Puss, gul eller grøn væske frå såret
 • Feber
 • Sjukdomskjensle

Gå til Brudd i håndledd, operasjon med innvendig plate

Avdeling
Ortopedisk avdeling, Haukeland
Stad
Sentralblokka
Oppmøte

Ved operasjon - Ortopedisk avdeling i 7. etasje i Sentralblokka. Ved kontroll - Ortopedisk poliklinikk i 2. etasje i Sentralblokka.

For medisinske spørsmål - ring 55 97 71 87 (mandag-fredag, kl. 09.00-15.00)

Les meir om Brudd i håndledd, operasjon med utvendig ramme

Brudd i håndledd, operasjon med utvendig ramme

Handleddsbrot er eit av dei vanlegaste brota, og er brot like ved eller i handleddet. Ved behandling med utvendig ramme blir det først lagt på ein midlertidig gips, og deretter utfører ein operasjonen. Du blir følgd opp med kontrollar etter 2 og 6 veker. Det tar omtrent 6 veker for brotet å gro.

De fleste håndleddsbrudd kan og bør behandles med gips. Likevel er det en del brudd som er så feilstilt at operasjon kan bli vurdert som den beste behandlingen.

 1. Før

  Dersom operasjon blir valt, vil ein først alltid leggje på ein gips. Operasjonen vil deretter bli utført i løpet av 1-2 veker. Ofte kan ein vere heime i ventetida, og så møter du på sjukehuset til avtalt tid for operasjon.

  Det er viktig at du beveger fingrane heile tida etter at du har fått gips. Dei første dagane etter brotet bør du også halde armen høgt, slik at handa ikkje blir for hoven.

  Førebuingar til operasjon

  Kvelden før operasjonen skal du faste frå midnatt. Det betyr at du ikkje skal ete, røykje, bruke snus, tyggje tyggjegummi eller pastillar etter kl. 24.00. Du kan og bør drikke klare væsker som vatn og saft, men ikkje noko anna, fram til 2 timar før oppmøtetidspunkt på operasjonsdagen.

 2. Under

  Operasjon

  Brotet blir operert ved at ein monterer ei ramme utanpå armen som blir festa til knoklar i underarmen og handa. Denne ramma held brotet i ro i korrekt stilling medan det gror.

  Sjølve operasjonen tar om lag 30 minutt, men dette kan variere. Brotet er vanlegvis grodd etter 6 veker.

  Det er svært viktig at ein kjem seg raskt i gong med bevegelse av fingrane. Dette bør startast så snart som mogleg etter operasjonen.

  Fysioterapeut vil instruere deg og hjelpe deg i gang, men eigeninnsats og motivasjon er viktig. Dersom ein kjem raskt i gang med bevegelse i fingrar og hand, er faren for komplikasjonar som hevelse og tilstiving mykje mindre.

  Du vil få smertestillande medikamentar slik at dette skal la seg gjere.

 3. Etter

  Opptreningstida etter operasjonen vil variere med kompleksiteten i brotet.

  Sårstell
  • Bandasjane skiftast ein gong i veka eller dersom bandasjane er fuktige.
  • Ved siving, vask alle pinnane og såra med reint vatn.
  • Når sivinga stoppar kan ein kutte ut bandasje. Du treng ikkje å fjerne skorper.
  • Vask alltid hendene før og etter bandasjeskift.
  Hygiene

  Du kan dusje utan å dekkje til. Skyll godt med reint vatn slik at det ikkje blir liggjande såpe i såra. Tørk godt med reint handklede. Hugs å alltid skifte til tørr bandasje etter dusjing.

  Kontroll

  Du vil bli kalla inn til ein poliklinisk kontroll med røntgen etter ca. 2 veker. Her sjekkar vi at brotet framleis står i korrekt stilling, fjernar sting og inspiserer operasjonssåra. I nokre tilfelle vil det vere nødvendig å stramme ramma.

  Dersom alt ser fint ut, vil du bli kalt inn til ny kontroll etter ytterlegare 4 veker. Då blir det tatt røntgen og ramma vil bli fjerna. Vi anbefaler at du tar to Paracet (til saman 1 gram) ein time før konsultasjonen. Du treng ikkje å få bedøving i samband med fjerninga. To veker etter fjerninga blir du kalt inn til kontroll hos fysioterapeut som vil hjelpe deg med øvingar.

  Aktivitet / belasting

  Brotet treng om lag 6 veker på å gro. Derfor skal du ikkje løfte noko tungt dei første 6 vekene, men du kan bruke handa til lette ting som å løfte ein kopp og bruke bestikk. Deretter kan du vanlegvis starte med gradvis belasting med mindre noko anna er avtalt.

  Smerter

  Nokon har behov for ekstra smertestillande på resept. Dette avtalast med lege ved utreise. Resepten er elektronisk og ein kan hente han ut på alle apotek. Ta med legitimasjon.

  Sjukemelding

  Kor lenge du treng sjukemelding er avhengig av yrket ditt. I manuelle yrke som stiller krav til tunge løft, må du rekne med 6 vekers sjukemelding. I andre yrke der ein ikkje må løfte tungt, for eksempel kontorarbeid, kan det vere nok med nokre dagar.

  Øvingar etter brot i handledd og behandling med utvendig ramme
  Restriksjon etter rammefjerning

  Handleddsbrot som er operert med utvendig ramme (distal radiusfraktur, operert med ekstern fiksasjon) gror vanlegvis i løpet av 6 veker. Etter ramma er fjerna, er det viktig at du normaliserer aktivitetar og bevegelsesmønsteret ditt så raskt som mogleg. Tungt, fysisk arbeid må du trappe opp gradvis. Smertegrensa er oftast ein god indikator for kor mykje du kan gjere.

Ver merksam

Det er viktig at du tar kontakt med sjukehuset ved teikn på infeksjon:

 • Raudfarge
 • Aukande smerte og / eller hevelse
 • Puss, gul eller grøn væske frå såret
 • Feber
 • Sjukdomskjensle

Gå til Brudd i håndledd, operasjon med utvendig ramme

Avdeling
Ortopedisk avdeling, Haukeland
Stad
Sentralblokka
Oppmøte

Ved operasjon - Ortopedisk avdeling i 7. etasje i Sentralblokka.Ved kontroll - Ortopedisk poliklinikk i 2. etasje i Sentralblokka.

For medisinske spørsmål - ring 55 97 71 87 (mandag-fredag, kl. 09.00-15.00)

3. Oppfølging

Etter  behandlinga av brotet vil det vere ulik oppfølging avhengig av kva slags behandling du har vore gjennom.

fastlege eller anna helsetjenste overtek som primærkontakt

Faresignal

Vi gjer vårt beste for å førebyggje infeksjon, men dette skjer likevel hos nokre få pasientar. Ved mistanke om infeksjon skal du raskt kontakte sjukehuset. Teikn på infeksjon er: 

 • Raud farge, heving og varme i huda
 • Væske frå såret
 • Aukande smerter
 • Feber
 • Generell sjukdomskjensle

Kontakt

Ortopedisk avdeling, Haukeland
Telefon
Ekspedisjon 55975670 | Poliklinikken 55972837 | Sengepostane: Vest - Traumatologi 55973757 | Aust - Rygg og sarcom 55973760 | Syd - Protese og hoftebrot 55973750 | Ortopedisk infeksjonspost 55975520 | Ganglaboratoriet 55977070
E-post
Sentralblokka
Besøksadresse
Haukelandsveien 22(Google maps)
5021 Bergen
Telefon
55975000

Praktisk informasjon

Resepsjon

I tillegg til resepsjonen i foajeen i Sentralblokka (bildet), har alle poliklinikkane på sjukehuset eigen resepsjon. Her kan du få hjelp med alt frå betaling til bestilling av transport.

​​​​​​​​Besøke pasientar
Skal du besøke ein pasient? Vi kan gi deg informasjon om kvar du finn dei ulike avdelingane og sengepostane på sjukehusområdet.

Betale eigendel
Du kan betale eigendel for polikliniske konsultasjonar i resepsjonen mellom klokka 07.00 og 21.00. Ver merksam på at poliklinikkane berre tar imot betaling med kort.

Bestille drosje
Om du ønskjer det, hjelper vi deg gjerne med å bestille drosje. Berre ta kontakt i resepsjonen.

Leitar du etter ei avdeling?
Sjå avdelingsoversikta


Resepsjonen i foajeen i Sentralblokka er døgnbemanna og hjelper deg i tillegg med:

Lån av rullestol
Resepsjonen låner ut rullestolar til bruk på sjukehuset. For lån av rullestol er det 200 kroner i depositum. ​

Følgeteneste
Vi tilbyr følgeteneste, der ein tilsett kan følge deg til og frå poliklinikkane, til røntgen og til Laboratorium for klinisk biokjemi. Vi har også rullestol om du treng det.

Følgeteneste har vi frå klokka 07.00 til 15.00. Direkte telefonnummer til følgetenesta er 55 97 20 06.

Oppbevaringsboksar
Vi har oppbevaringsboksar, om du treng dette. Avhengig av storleik på boksen, kostar dette 20 eller 30 kr. per døgn.

Hittegods
Vi tar imot hittegods, og leverer ut hittegods dersom dette er levert same dag eller same helg. Etter dette blir hittegodset levert til Drift/teknisk kundesenter.​​

Trådlaust internett

​Alle pasientar og besøkande kan bruke gratis trådlaust internett på dei fleste områda på sjukehuset.

​Tilgang til gjestenettet på sjukehuset

 • Koble til nettverket "gjest.ihelse.net".

 • Opne nettlesaren din (Safari, Chrome, Firefox, Internet Explorer, Edge etc.) og du får opp ei påloggingsside.

Ny brukar

 • Du må registrere deg.
 • Skriv inn mobilnummeret du ønsker påloggingsinformasjon sendt til og aksepter vilkåra for bruk av gjestenettet.
 • Du vil motta ein SMS og blir automatisk sendt til påloggingssida. No kan du logge inn med mobilnummeret og skrive inn passordet du har mottatt på SMS.

Tilgangen du får til internett varer i 31 dagar. Etter dette må du registrere deg på ny.  

Om du forlet sjukehusområdet og kjem tilbake innan 31 dagar etter du registrerte deg, kjem du rett inn på gjestenettet utan å registrere deg på ny.

Du kan bruke same pålogginga på anna PC / nettbrett / telefon ved å trykke på lenka «logge inn her» på velkomstsida utan å måtte opprette ekstra konto.

Sikkerheit
Årsaka til at du må logge inn er krav til sikkerheit i sjukehusnettverket. Sjukehuset nyttar same type løysing som finst på flyplassar og hotell. ​

Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.