HELSENORGE

Sløvågrapportane

Desse rapportane oppsummerer resultata etter helsekontrollen av arbeidstakarar og innbyggjarar i Masfjorden og Gulen etter Vest Tank ulukka i mai 2007.

​​​​​​​​​​Prosjektet er gjennomført etter ein førespurnad frå Helsedirektoratet til Helse Bergen i juli 2008:

Yrkesmedisinsk avdeling vart spurt om å gjennomføre ein helsekontroll av arbeidstakarar og innbyggjarar i området rundt Sløvåg.

Prosjektet er eit samarbeid mellom Yrkesmedisinsk avdeling og Forskningsgruppe for arbeids- og miljømedisin ved Universitetet i Bergen (UiB).

Rapportane

Dokumentasjon og rapportar

Som følgje av vedvarande plager og luktproblem har fleire instansar undersøkt forholda i Gulen kommune.

Dette gjeld både kommunehelsetenesta og Nasjonalt folkeinstitutt. GexCon har sett på dei branntekniske forholda kring eksplosjonen og Norges Geotekniske institutt har sett på spreiing av forureining til miljøet. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har vurdert myndigheitene si samla handtering av forholda kring ulukka.


Fann du det du leita etter?