Radio Medico – legevakten til sjøs

Radio Medico Norway (RMN) er Norges offisielle legevakt for skip og sjømenn. Kontakt med vakthavande lege på Radio Medico får du via Kystradio Nord / Norwegian Coastal Radio North. Tjenesten er tilgjengelig 24/7 for alle skip uavhengig av flagg.

foto.de 7 ansatte i Radio medico

Kontaktinformasjon

Telefon
Vakttelefon +47 51 68 36 01
Satellitt kortnr 32

E-post
advice@radiomedico.no

 

Gjennom internasjonale avtaler er Norge som sjøfartsnasjon forpliktet til å levere denne tjenesten, sammen med tjenestene fra hovedredningssentralene og kystradiotjenesten. Tilsvarende tjenester finnes tilknyttet redningssentralene med geografisk ansvar for andre deler av verden.

RMN er en del av den operative virksomheten ved Norsk senter for maritim medisin og dykkemedisin (NSMDM). NSMDM er det nasjonale kompetansesenteret for maritim helse, og lagt til Yrkesmedisinsk avdeling ved Haukeland universitetssjukehus i Bergen.

Tjenesten er tilgjengelig 24 timer i døgnet hele året, og Radio Medico Norway har vært på vakt for Sjømenn siden 1923. Våre leger snakker norsk og engelsk. RMN leveres av 6 leger som seler uken i to. For henvendelser om mindre alvorlige ting som ikke haster, ønsker vi derfor at fortrinnsvis kommer på dagtid norsk tid. 

Hvert år har RMN mellom 3 og 4000 konsultasjoner. Rundt 1500 sjøfolk får behandling og RMN initierer og støtter hvert år rundt 200 evakueringer spredt over hele verden. Mange henvendelser kommer fra norskeide skip eller fra norske offiserer, men vi har også henvendelser fra andre. Alle deler av sjøfartsbransjen er representert, med henvendelser fra fiskeflåten, langfart, oljeservice og andre.

Hovedtyngden av pasientene som kontakter oss har allmennmedisinske problemstillinger, det vil si det samme som du ville gått til din fastlege eller legevakt med. Men det er også slik at en del av henvendelsene er alvorlige og akutte, og at en del av henvendelsene til Radio Medico Norway ikke kan håndteres uten at en involverer spesialister og har et system med mange ulike spesialiteter i ryggen. For disse tilfellene er alle vaktfunksjoner med mer enn 30 ulike spesialister på vakt til enhver tid, tilgjengelig for Radio Medico legen ved Haukeland universitetssjukehus.

Er det behov for evakuering, er også samarbeidet med redningstjenesten og hovedredningssentralene viktig for tjenesten. Radio Medico Norway bruker samme applikasjon til beslutningsstøtte og logg som hovedredningssentralen for mest mulig effektiv kommunikasjon. Denne er også utviklet slik at den brukes av RMN som elektronisk pasientjournal.

Som en offentlig tjeneste er RMN gratis for alle skip. Tjenesten kan også tilbys til andre, slik som flyttbare innretninger eller plattformer. Det er da nødvendig at en inngår en avtale med RMN i forkant.

Når du kontakter Radio Medico Norway skjer dette alltid via kystradiokjeden. Den første kontakten opprettes per telefon. Radio Medico har også anledning til å ta imot mail, videokonferanse og å streame data fra ekg, overvåkningsmonitorer, ultralyd og annet som videokonferanse presentasjon. Dette avtales med legen i forhold behovet i hvert enkelt tilfelle. Hvilke data som sendes og hvordan, avhenger også av hva slags utstyr fartøyet har om bord.

Historie

  • Medico tjenesten ved Haukeland ble etablert som en av de første tjenesten av sin type i verden, og kanskje den første offentlige TMAS ordningen, i Mai 1923.
  • Fra 1950-1984 ble tjenesten utført av en person, John Myhre.
  • Fra 1984 2007 ledet Aksel Schreiner RMN. I denne perioden var det for det meste fire leger som delte på ordningen. De tre andre var Kjell Gisholt, Erik Florvaag og Alfred Halstensen.
  • Fra 2008 ledet Arne Johan Ulven RMN fram til NSMM overtok ansvaret.
  • 1.1.2011 ble Radio Medico inkorporert i Norsk senter for maritim medisin.
  • Fra 2012 overtok Agnar Tveten som leder av RMN.
  • John Myhre er tildelt Den Kgl St Olavs Orden for sin innsats i Radio Medico Norway.
  • Aksel Schreiner er tildelt Kongens Fortjenestemedalje i gull for sin innsats for m.a. Radio Medico Norway.
Fann du det du leita etter?