Klinisk spesialallergologi

Seksjon for klinisk spesialallergologi er ein tverrfagleg allergologisk spesialpoliklinikk som skal supplere den allergologiske verksemda ved andre avdelingar på sjukehuset, og i regionen.
Vi tilbyr ein tverrfagleg kompetanse for problemstillingar innan yrkesallergi, multiorganallergi, anafylaksi (allergisk sjokk), legemiddelallergi og matoverfølsemd.

Våre viktigaste verktøy for å stille riktig diagnose er grundig sjukehistorie, ulike allergitestar, og forskjellige former for provokasjon med det som er mistenkt å gje symptoma.  

Seksjonen inkluderer Regionalt senter for astma, allergi og anna overfølsemd i Helse Vest (RAAO-Helse Vest).
Les meir om Klinisk spesialallergologi

Klinisk spesialallergologi

Ved Seksjon for klinisk spesialallergologi (SKS) driv vi med utgreiing og behandling av reaksjonar og overfølsemd som ikkje lar seg handtere tilfredsstillande på andre nivå i helsetenesta.

Overfølsemd er objektive og reproduserbare symptom og sjukdomsteikn som opptrer når ein er utset for ulike miljøfaktorar i dosar som dei fleste toler.

Utgreiing - alvorleg allergisk reaksjon (anafylaksi)

Anafylaksi er ein potensielt livstrugande allergisk reaksjon som involverer fleire organsystem i kroppen, blodtrykksfall og pusteproblem. Dei vanlegaste årsakene er:

  • Medikament (antibiotika mest vanleg)
  • Matvarar (for eksempel nøtter, melk, egg, fisk, skalldyr)
  • Insekt (bie, veps)

Det kan vere vanskeleg å finne årsaka til ein anafylaktisk reaksjon. Etter utgreiing viser det seg heldigvis i mange tilfelle at pasientens reaksjon ikkje var så alvorleg som først antatt.

Utgreiing - overfølsemd for mat

Mange har eit unødvendig restriktivt kosthald grunna ubekrefta mistanke om overfølsemd overfor enkelte typar mat. Det er berre rundt 5 % av alle med mistenkt matallergi som faktisk har det. Kosthaldsrestriksjonar kan vere problematisk, spesielt når basismatvarar som melk eller gluten (kveite, rug, bygg og havre) blir uteletne utan god grunn.

Sentralt i utgreiinga står ope og dobbeltblind matvareprovokasjon ved klinisk ernæringsfysiolog. Klinisk ernæringsfysiolog gir også diett- og kostråd. Mange følger strenge diettar, og risikerer mangelsjukdommar fordi ein ikkje tar nok omsyn til for eksempel tilstrekkeleg inntak av kalsium frå andre matvarar ved melkeallergi.

Seksjon for klinisk spesialallergologi samarbeider med mage-tarm-seksjonen ved Medisinsk avdeling om utgreiing av mistenkt matallergi-/ intoleranse.

Allergivaksinasjon (også kalla hyposensibilisering eller spesifikk immunterapi)

Allergivaksinasjon går ut på at ein gir pasienten gradvis aukande doser av det han / ho er allergisk for. Ved dette blir toleranse for allergenet utvikla. Per i dag er dette den einaste behandlinga som kan redusere / gjere ein frisk for allergi.

Behandlinga inneber regelmessige injeksjonar med sprøyte. Etter oppdoseringsfasen fortset ein med å få ein vedlikehaldsdose annankvar månad. Behandlingstida er 3 år for pollen- og dyreallergi, og 5 år ved insektallergi. For gresspollen-allergikarar finst det også ein tablett for allergivaksinasjon. Då skal ein ta ein tablett kvar dag i 3 år.

Effekten ser ut til å vare i minst 6 år etter avslutta behandling. Opp mot 90 % av pollenallergikarar merkar ein forbetring slik at dei kan redusere behovet for medisinar. Allergivaksinering kan redusere risikoen for utvikling av nye allergier og utvikling av astma.

Legemiddelrelaterte overfølsemdsreaksjonar

Utgreiing av legemiddelrelaterte overfølsemdsreaksjonar, her også legemiddelallergi, blir utført ved SKS. Pasientar som får slike uønska reaksjonar av legemidlar unngår ikkje berre bruk av beslekta legemidlar, men blir utrygge på bruk av andre legemidlar i tillegg. Opplysning om mogleg legemiddelallergi gjer at helsepersonell blir utrygge med omsyn til valg av legemiddel for den aktuelle pasient.

Seksjonen tilbyr denne pasientgruppa ein omfattande utgreiing med grundig gjennomgang av sjukehistoria, klinisk undersøking, blodprøvar og andre relevante undersøkingar. Hudprikktesting og provokasjonstesting med mistenkte legemiddel er sentrale ledd i utgreiinga. Det kan også vere aktuelt med toleransetest som er utprøving av eit sikkert alternativt medikament.

Nye diagnostiske metodar som kan bidra til å avklare bakenforliggande mekanismar ved legemiddeloverfølsemd, er under utvikling.

Allergi mot narkose og lokalbedøving

Seksjonen har tilbod om utgreiing av overfølsemd for legemiddel brukt for narkose og lokalbedøving. I Noreg er førekomsten av anafylaksi under narkose anslått til om lag ein reaksjon per 5000 operasjonar. Etter slike reaksjonar er det viktig for pasientens tryggleik at episodane blir utgreiia slik at ein kan ta dei nødvendige forholdsreglar før eventuelle nye inngrep i lokalbedøving eller narkose.

Frykt for reaksjon på lokalbedøving hindrar mange i å få den behandlinga dei treng, for eksempel hos tannlegen. I dei fleste tilfella er reaksjonar under lokalbedøving at ein svimer av eller er nær ved å svime av grunna ubehagelege sanseinntrykk, og ikkje grunna sjølve lokalbedøvinga.

Yrkesallergi

Kvart år blir eit stort antall nye stoff innført i vårt samfunn. Desse stoffa kjenner vi ikkje godt nok til å kunne seie noko på førehand om dette vil utløyse meir allergi, og det blir stadig dokumentert nye yrkesallergiar.

Vi veit allereie at 9-15 % av all astma hos vaksne er utløyst av faktorar i pasientanes yrke, men også plagar i øvre luftvegar, og ikkje minst handeksem kan skyldast allergi og anna overfølsemd for stoff i arbeidsmiljøet. Seksjonen har tilbod om utgreiing av mistenkt allergiutløyst yrkessjukdom i samarbeid med arbeidsmedisinsk poliklinikk.

   

 

Kontaktinformasjon

Buss

​Fleire rutebussar går forbi Haukeland. I tillegg finst direkte arbeidsruter mellom bydelane og sjukehuset.

Nord for sjukehuset, sør for Haukeland​, Ibsensgate og Haukelandsveien.

Bybane

​Nærmaste stoppestad til Haukeland er Kronstad bybanestopp. Det tar om lag ti minutt å gå frå stoppet til sjukehuset. 

Flybuss

Det går flybuss frå Bergen Lufthavn Flesland til Haukeland Hotel/Pasienthotellet kvar time mellom kl. 09.00 og kl. 15.00 alle kvardagar, med avgang fem over kvar heile time. 

Du nyttar vanleg flybuss frå Flesland til Bystasjonen. På Bystasjonen byttar du over til ein minibuss godt merka med flybuss-logo. Denne bussen køyrer deg til Haukeland hotell. 

Frå Haukeland hotell/Pasienthotellet går det minibuss fem over kvar heile time mellom kl. 09.00 og kl. 15.00 for å ta med reisande som skal til flyplassen. Bussen kjører til Bystasjonen, der er det overgang til den ordinære flybussen. Turen frå Haukeland til Flesland tar totalt 45 minutt.

Siste avgang frå Haukeland hotell er klokka 15.05.

Klokka 09.50 og klokka 13.50 startar flybussen ved drosjehaldeplassen i Sentralblokka. Bussen står då ei kort stund på dei reserverte plassane til helsebussane (rett ved drosjehaldeplassen i Sentralblokka) for av- og påstiging før han køyrer vidare til Haukeland hotell for avgang fem over. 

Flybussen har både barnesete, rullestolplass og heis. Om du treng ekstra hjelp til å bytte frå minibussen til flybussen, får du det av sjåføren. 

Parkering Haukeland

Parkeringsanlegget på Haukeland er delt inn i ulike område på og i nærleiken av sjukehuset. Vi har dessverre ikkje nok plassar til alle som ønsker å parkere på sjukehuset.
​​​​​​​​Av omsyn til dei som må bruke bil, oppmoder vi derfor dei som kan, til å bruke offent​leg transport​. Det er også mogleg å parkere på Bystasjonen og ta buss det siste stykket opp til Haukeland​. 

​For dei som av ulike årsakar må bruke bil, er det parkeringsplassar på ulike områder på og i nærleiken av sjukehuset.

Praktisk informasjon

Trådlaust internett

Alle pasientar og besøkande kan bruke gratis trådlaust internett på dei fleste områda på sjukehuset.

Gjest.ihelse.net er eit trådlaust nettverk for besøkande, pasientar og tilsette. Slik koblar du deg til gjestenettet vårt:

  1. Koble deg til det trådlause gjestenettet (gjest.ihelse.net)
  2. Ein nettlesar skal opne seg automatisk. (Om påloggingsvindauget ikkje dukkar opp, forsøk å opne nettlesaren manuelt).
  3. Les nøye gjennom vilkåra.
  4. Trykk "Godta" når du har lest og forstått vilkåra.
Innlogginga skjer automatisk på einingar etter første pålogging, så lenge kontoen er aktiv. Det skal bare være nødvendig å logge seg på éin gong per eining per 31 dagar.

Allergiutredning hos øre-nese-halsspesialist, voksnehttps://helse-bergen.no/behandlinger/allergiutredning-hos-ore-nese-halsspesialist-voksneAllergiutredning hos øre-nese-halsspesialist, voksneAAllergiutredning hos øre-nese-halsspesialist, voksneAllergiutredning hos øre-nese-halsspesialist, voksneAllergiutredning hos øre-nese-halsspesialist, voksneAllergiutredning hos øre-nese-halsspesialist, voksne
Spesifikk bronkial provokasjonhttps://helse-bergen.no/behandlinger/spesifikk-bronkial-provokasjonSpesifikk bronkial provokasjonSSpesifikk bronkial provokasjonSpesifikk bronkial provokasjonSpesifikk bronkial provokasjonSpesifikk bronkial provokasjon

Regionalt senter for astma, allergi og anna overfølsemd i Helse Vest (RAAO - Helse Vest)https://helse-bergen.no/avdelinger/yrkesmedisinsk-avdeling/klinisk-spesialallergologi/regionalt-senter-for-astma-allergi-og-anna-overfolsemd-i-helse-vestRegionalt senter for astma, allergi og anna overfølsemd i Helse Vest (RAAO - Helse Vest)

Fann du det du leita etter?