Fødeavdeling Voss

Me legg vekt på tryggleik, nærleik og ro i fødselsforløpet, slik at fødselen kan føregå så naturleg som mogleg. Vi er ei kombinert føde-/barselavdeling med 2 fødestover og 10 barselsenger fordelt på 6 rom. Det blir fødd omlag 500 born ved avdelinga årleg.

nyfødt barn med pleiar
 
Les meir om Fødeavdeling Voss

Fødeavdeling Voss

På fødeavdelinga gir vi fødselshjelp til kvinner, som har hatt normale svangerskap og som ventar eit friskt barn. Du kan føda ved Voss fødeavdeling etter fullgåtte 36 veker. Keisarsnitt vert utført av fødselslege når det er medisinske grunnar for det - både akutt og planlagt. Vår hovudoppgåve er å leggje til rette for ei god fødselsoppleving der me vektlegg det normale fødselsforløp, samt tilstreber ein god start for det nyfødde bornet og familien.

Voss føde-/barselavdeling 2 fødestover og 10 barselsenger fordelt på 2 sengsrom og einerom. Vi tilstreber at far/ ledsager skal få vera med mor og barn eit døger etter fødselen. Dersom det er fullt på avdelinga, får diverre ikkje far/ ledsager overnatte.

Jordmødrene arbeider sjølvstendig og har ansvar for ultralydscreening, fødselshjelp og barne og barselstell i samarbeid med hjelpe-/barnepleiar.
På avdelinga møter du også spesialist i fødselshjelp (gynekolog). Anestesi- og operasjonspersonale er tilgjengeleg til ei kvar tid.

Ved Voss fødeavdeling arbeider vi for å ta vare på dei fødane ut frå den enkelte sitt ønskje, behov og situasjon. Dette følgjer vi så sant det ikkje er i strid med det som er praktisk mogeleg, samt medisinsk og etisk forsvarleg.

Kontaktinformasjon

Telefon
56 53 35 00
Voss sjukehus
Besøksadresse
Sjukehusvegen 16(Kart)
5704 Voss
Telefon
56 53 35 00

slik kjem du til Voss sjukehus

Bil

Reisetid til Voss frå:

 • Bergen med bil, ca. 1 t 30 min.
 • Flesland med bil, ca. 1 t 45 min.
 • Stavanger med bil, ca 6 t 30 min.
 • Oslo med bil, ca 6t 30min

Buss

​​Kjem du frå Hardanger eller Sogn, er buss ein alternativ reisemåte:

Det går buss frå sentrum til sjukehuset. Rute 965 stoggar ved sjukehuset og Rute 964 stoggar i Ringheimsvegen, nokre minutt gåtid frå sjukehuset. For nærare informasjon om rutetider, sjå Skyss sin ruteplanleggar  for rutene 964 Ringebuss Skjerpe/Sivlevegen og 965 Sentrumsringen. 

Parkering på sjukehusområdet

​​Det er parkeringsavgift på sjukehusområdet måndag – fredag mellom kl 09.00-17.00.

Prisar 

Kr 15 ,- pr. time og kr 40,- pr. døgn. Langtidsparkering inntil 7 døgn er mogleg. 
Du kan betale med kort, kontant eller mobil.

Sjukehuset har ikkje tilbod om lading av el-bilar for pasientar. Ladestasjonar finn ein i sentrum og ved Tinghuset, i parkeringshuset Vossapark og i Strandavegen .  

Taxi

​​Voss Taxi
Telefon ​56 51 13 40​

Tog

​Voss ligg ved Bergensbanen og det går hyppig tog mellom Voss og Bergen. 

Reisetid til Voss frå: 

 • Oslo med tog, ca. 5 t 30 min.
 • Bergen med tog, ca 1t og 20min

Informasjon om togtider finn du på NSB sine nettsider.

Praktisk informasjon

Barseltida

​Vårt mål for barseltida, er å hjelpe dykk til å bli trygge på amming og stell av barnet, og ikkje minst bli kjent med den nyfødde. Vi legg vekt på at mor får ro og kvile slik at ho får overskot til den nye kvardagen.

Avdelinga har ei- og tosengsrom. Så langt som råd får far/ ledsager tilbod om å overnatte saman med mor og barn det fyrste døgeret etter fødselen. Dette kostar kr 250,- inkludert frukost. Du får faktura tilsendt i posten. Middag får mor servert i kantina og far/ ledsager kan kjøpe middag. Vil du ta den nyfødde med i kantina, må du vente til etter kl. 12.30.


På barselavdelinga møter du igjen jordmora du hadde under fødselen. Det blir høve til å snakke om fødselsopplevinga, gjerne saman med far/ ledsager.

Barnet blir undersøkt av lege 2. dagen etter fødselen. Voss sjukehus tilbyr ultralyd-undersøking til born som fell inn under kriterie for dette.

Fysioterapeu​t kjem til avdelinga for å gje rettleiing i barseløvingar både i grupper og individuelt.

Besøkande ved Voss sjukehus

Kontakt personalet dersom du kjem utanom visittid eller vedkommande pasient er isolert. Nokre viktige hugsereglar:

 • Ta ikkje med potteplantar til pasientar.
 • Unngå å sitje på sengekanten, bruk stol.
 • Vær nøye med hygiene, vi tilrår vask av hendene etter besøk hjå inneliggjande pasientar.

Besøkstider ved Voss sjukehus

​​​Generell besøkstid
​15:00 - 16:00 og 18:00 - 19:00

Intensivavdeling
​Vend dykk i vaktrommet for avtale om besøk​

Føde-/barselavdelinga
Fast kviletid mellom kl. 12.00 - 15.00 - ingen visitt i dette tidsrommet.
Pappa og ev. syskjen kan koma på visitt heile dagen fram til kl. 20.00​, utanom i kviletida

Andre besøkande:
kl. 15.00 - 16.00
kl. 18.00 - 19.30

Kven møter du på sjukehuset

Her finn du litt informasjon om kven du vil møte, og litt om kva reglar som gjeld for deg som pasient når du er innlagt på sjukehus.

​​Pasientar som blir innlagt for øyeblikkeleg hjelp har ikkje moglegheit til å planlegge sjukehusopphaldet. Men dersom du mottar innkalling på førehand, kan det vere greit å førebu seg litt.

Personalet har namneskilt med tittel, slik at du skal kunne sjå kva yrkesgruppe kvar enkelt tilhøyrer. Du kan sjølvsagt også spørje vedkomande direkte viss du er i tvil om kven du møter. Her er ei liste over dei yrkesgruppene du vanlegvis vil møte på sjukehuset:
​​​

 • Lege ​og sjukepleiar har hovudansvaret for deg når du er innlagt på sjukehus​
 • ​Bioingeniør kjem til avdelinga kvar morgon for å ta blodprøvar eller andre prøvar
 • Radiograf førebur og utfører CT-, MR- og røntgenundersøkingar av deg på Radiologisk avdeling.
 • Fysioterapeut hjelper deg med å førebygge funksjonsvanskar som følge av for eksempel operasjonar. Kan også hjelpe deg med å få tilbake tapt bevegelsesevne, eller til å lære deg å leve vidare med endra funksjonsnivå.
 • Ergoterapeut hjelper deg med å fungere best mogleg i dagleglivet etter skade og sjukdom, og legg til rette praktisk hjelp.
 • Sosionom gir deg informasjon om forskjellige hjelpetiltak og kan formidle kontakt med aktuelle instansar, for eksempel helse- og sosialetaten eller pasientombodet.
 • Klinisk ernæringsfysiolog hjelper deg å leggje om kosthaldet dersom nødvendig.
 • ​Studentar og spesialistkandidatar. Voss sjukehus er ein del av Haukeland universitetssjukehus, som årleg utdannar eit par tusen helsearbeidarar. Det betyr at studentar og spesialistkandidatar av og til er med i samband med undersøkingar, pleie og behandling under opphaldet. Dette ber vi deg vere merksam på og ha forståing for.

Trådlaust internett

Alle pasientar og besøkande kan bruke gratis trådlaust internett på dei fleste områda på sjukehuset.

Gjest.ihelse.net er eit trådlaust nettverk for besøkande, pasientar og tilsette. Slik koblar du deg til gjestenettet vårt:

 1. Koble deg til det trådlause gjestenettet (gjest.ihelse.net)
 2. Ein nettlesar skal opne seg automatisk. (Om påloggingsvindauget ikkje dukkar opp, forsøk å opne nettlesaren manuelt).
 3. Les nøye gjennom vilkåra.
 4. Trykk "Godta" når du har lest og forstått vilkåra.
Innlogginga skjer automatisk på einingar etter første pålogging, så lenge kontoen er aktiv. Det skal bare være nødvendig å logge seg på éin gong per eining per 31 dagar.

Visittid ved Fødeavdelinga

​​Ingen visitt mellom kl. 12-15. Det er kviletid.

Pappa kan komme på visitt heile dagen fram til kl. 20.00, utenom i kviletida (kl. 12-15)

Visitt for andre besøkande er kl. 15-16 og kl. 18-19.30.

Fødsel, Vosshttps://helse-bergen.no/behandlinger/fodsel-vossFødsel, VossFFødsel og barselFødsel og barselFødsel og barselFødsel og barsel
Glukosebelastningstest, Vosshttps://helse-bergen.no/behandlinger/glukosebelastningstest-vossGlukosebelastningstest, VossGGlukosebelastningstestGlukosebelastningstestGlukosebelastningstestGlukosebelastningstest
Igangsetting av fødsel, Vosshttps://helse-bergen.no/behandlinger/igangsetting-av-fodsel-vossIgangsetting av fødsel, VossIIgangsetting av fødselIgangsetting av fødselIgangsetting av fødselIgangsetting av fødsel
Keisarsnitt, Vosshttps://helse-bergen.no/behandlinger/keisarsnitt-vossKeisarsnitt, VossKKeisersnittKeisersnittKeisersnittKeisersnitt
Overvaking av barn i mors mage, Vosshttps://helse-bergen.no/behandlinger/overvaking-av-barn-i-mors-mage-vossOvervaking av barn i mors mage, VossOOvervåking av barn i mors mageOvervåking av barn i mors mageOvervåking av barn i mors mageOvervåking av barn i mors mage
Svangerskapsdiabetes, Vosshttps://helse-bergen.no/behandlinger/svangerskapsdiabetes-vossSvangerskapsdiabetes, VossSSvangerskapsdiabetesSvangerskapsdiabetesSvangerskapsdiabetesSvangerskapsdiabetes
Ultralydundersøking i svangerskapet, Vosshttps://helse-bergen.no/behandlinger/ultralydundersoking-i-svangerskapet-vossUltralydundersøking i svangerskapet, VossUUltralyd - rutineundersøkelse ved graviditetUltralyd - rutineundersøkelse ved graviditetUltralyd - rutineundersøkelse ved graviditetUltralyd - rutineundersøkelse ved graviditet

Føde poliklinikk Vosshttps://helse-bergen.no/avdelinger/voss-sjukehus/fodeavdeling-voss/fode-poliklinikk-vossFøde poliklinikk Voss

Fann du det du leita etter?