Kronisk hepatitt C hos rusavhengige

Kronisk hepatitt C (HVC) hos rusavhengige personar i Bergen og omland: Ein studie av behandlingseffekt på individ- og gruppenivå.

​I satsingsprosjekt 1 skal BAR saman med ei nasjonal HCV- forskingsgruppe, leia av Professor Olav Dalgård (internasjonal ekspert, spesialist i infeksjonsmedisin og forskar på HCV) undersøke om ein integrert HCV- behandlingsmodell i kombinasjon med nye antivirale legemiddel vil redusere førekomsten av HCV i denne høgrisikogruppa. Det er planer om å søke om middel til to tre-årige PhD-prosjekt til BAR. AP1 består av til saman 3 studiar:

Studie I:

HCV epidemiologi blant injiserande rusmisbrukarar i og utanfor LAR: Gjennomføre ein tverrsnittstudie for å berekne insidens og prevalens blant rusavhengige med kronisk hepatitt C både i og utanfor LAR i Bergen. Det blir utført som ei baselineundersøking utan intervensjon med eit tilfeldig utval av 100 pasientar i 2017 og 100 nye pasientar i 2018.


Studie II:

Integrert behandling versus standard infeksjonspoliklinikk HCV-behandling: Gjennomføre ein individbasert randomisert kontrollert studie (RCT) kor HCV-RNA positive pasientar i og utanfor LAR blir randomisert til enten integrert utgreiing og behandling på MO-sentra/LAR-poliklinikkane eller standard utgreiing og behandling ved infeksjonsmedisinsk poliklinikk. Etter behandling blir både etterleving og fråver av virus testa og samanlika i dei to gruppene. Formålet med studien er å teste om integrert behandling gir betre etterleving og behandlingseffekt enn standard behandling ved infeksjonsmedisinsk poliklinikk.


Studie III:

Måle førebyggande effekt av behandling: Med bakgrunn i studie I og II blir effekten av HCV-insidens og reinfeksjon etter vellykka behandling vurdert. Den førebyggande effekten blir testa ved å oppskalere integrert behandling i poliklinikk 1 og standard behandling i poliklinikk 2-4. HCV-insidensen i poliklinikk 2-4 blir samanlikna med HCV-insidens i poliklinikk 3 ved baseline og etter intervensjon i prosjekt 2. Alle pasientar som oppnår varig rusfridom etter gjennomført behandling blir inkludert i denne studien. Pasientane blir følgt opp over to år med HCV-RNA prøve kvar 3. månad. Viss prøven blir positiv blir det utført ei viral sekvensering og resultata blir samanlikna med baselineprøvane for å avgjere om det føreligg ein reinfeksjon med nytt virus eller eit seint tilbakefall av opprinneleg eller koinfisert virus (mixed infection).

Informasjon om studien på kliniskestudier.helsenorge.no

Fann du det du leita etter?