Generell informasjon for alle postene

Her finner du generell informasjon som gjelder pasienter ved alle postene på AFR Askøy.

Ruskontroll

Som støtte for rusmestring vil det bli tatt urinprøver. Det kan også bli tatt urinprøve på bakgrunn av bekymring for at du har rust deg, eller som generell stikkprøvekontroll. Likeledes vil du enkelte ganger bli bedt om å blåse i alkometer. Du har selv ansvar for at avtalte prøver blir levert innen avtalt tid. Urinprøver tas med tilsyn av personalet, etter spesielle retningslinjer. Dersom du nekter å levere urinprøve eller trikser med denne, vil vi drøfte det med deg.

Kroppsvisitasjon og ransaking

Ved innleggelse i institusjonen vil bagasjen din bli gjennomgått. Ved mistanke om oppbevaring av rusmidler eller farlige gjenstander har ansatte rett til å foreta kroppsvisitasjon, eller ransaking av beboerens rom. I slike tilfeller vil det føres tvangsprotokoll.

Blodprøver

Det er tilbud om blodprøvetaking til alle pasienter. Dette innebærer kontroll av lever/nyre og blodstatus, hepatitt- og HIV- smitte. Dersom det er noe ved resultatene som er bekymringsfullt eller skal følges opp, får du beskjed om dette.

Behandlingsplan

Alle pasienter skal ha sin egen behandlingsplan, her blir dine målsettinger og ønsker for oppholdet nedskrevet, samt hva som skal til for at du skal klare å oppnå dine mål. På grunnlag av den informasjon vi har om deg, og den informasjonen du gir oss, vil vi sammen prøve å finne hvilke utfordringer du har i forhold til din rusavhengighet, psykisk og fysisk helse, og sosiale forhold du må arbeide med for å nå dine behandlingsmålsettinger.

Kriseplan

Som pasient har du rett på en kriseplan, sammen med personalet lager du kriseplan til hjelp i risikosituasjoner, og trener på mestring av disse. Kriseplanen er din, og den skal hjelpe deg både i behandlingstiden, og i tiden etter behandling. Vi anbefaler at du er nøye på å jobbe godt med din kriseplan.

Oppbevaring/salg av rusmidler

Oppbevaring, salg og distribusjon av rusmidler, brukerutstyr og ikke foreskrevne medikamenter inkludert dopingpreparater, kan føre til utskriving. Funn vil bli konfiskert og politianmeldelse vil bli vurdert. Beslaglagt alkohol vil bli destruert.

Rusing og bilkjøring

Rusing påvirker kjøring. Førerkortforskriften er klar på følgende: Hvis det foreligger et kronisk forbruk, selv om dette ikke brukes i forbindelse med kjøring, må det antas at kjøreevnen er kronisk påvirket. Helsekravene til å inneha førerkort er ikke oppfylt. Når helsekravene til å inneha førerkort ikke er oppfylt, har behandlende leger og psykologer plikt etter www.helsedirektoratet.no/lover/helsepersonelloven.no, å sende melding om dette til Fylkesmannen.

Personer i LAR har ikke oppfylt helsekravene til førerkort. Man kan søke dispensasjon etter et års fravær fra illegale rusmidler, og minst 6 mnd på stabil dose Metadon eller Buprenorfin. Dispensasjon gjelder kun førerkort i lavere klasse.

Vold og trusler

Vold eller trusler om vold rettet mot medpasienter eller ansatte sees svært alvorlig på, og kan føre til umiddelbar bortvisning og tap av plass. Voldsbruk og alvorlige trusler fører til politianmeldelse.

Dine rettigheter som pasient under oppholdet

Hvis du mener du ikke får de helsetjenestene du har rett til, eller ikke får oppfylt andre rettigheter etter pasientrettighetsloven, kan du be om at det rettes opp. I tillegg kan du klage på enkeltvedtak som blir gjort. Eksempler på enkeltvedtak kan være utskriving, pålagt permisjon, besøksnekt, ransaking av rom og lignende.

I begge tilfeller kan du da skrive en anmodning til Seksjon Askøy om å rette opp forholdet, eller gjøre om på vedtaket. Dersom institusjonen avviser anmodningen, kan du klage til Fylkesmannen i Hordaland. For mer informasjon om klagerett, se www.fylksemannen.no

Seksjon Askøy vil være behjelpelig med utforming av anmodning / klage dersom du ønsker det.

Pasientombud

Dersom du ønsker hjelp, råd eller veiledning i forhold til dine rettigheter som pasient, kan du kontakte pasientombudet:

Pasient- og brukerombudet i Hordaland
Lars Hillesgt. 19, 5008 Bergen
Tlf. 55 21 80 90
Fax. 55 21 80 99
E-post: hordaland@pasientogbrukerombudet.no 

Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.