Behandlingsposten

På Seksjon Askøy blir du tilhørende en post med inntil 12 medpasienter.  Behandlingen bygger på tre hovedpilarer. Dette er miljøterapi, fysiske aktivitet og gruppeterapi.

prat op terasse. utsikt. foto
 

På posten jobber det miljøpersonale med ulike utdanninger slik som vernepleiere, sykepleiere, pedagoger o.l. I tillegg er det lege, psykolog, fysioterapeut, sosionom og aktivitetskoordinator knyttet til posten.

Som pasient på behandlingsposten omgås du daglig tett med medpasienter og miljøpersonalet. Det er en tett timeplan, og du vil sammen med din kontaktperson på posten lage din egen timeplan for hvilke fellesaktiviteter du skal delta på. Du vil få utlevert timeplan.

Programmet strekker seg fra kl 08.00 – 17.00 alle hverdager. På ettermiddager og i helgene kan du ha permisjoner og treningsturer utenfor institusjonen. Dette avtales med personalet.

I helger og på ettermiddager oppfordrer vi deg til og utforske interesser og aktiviteter som kan bidra til å skape positiv endring i livet ditt. Personalet kan hjelpe deg med å finne frem til egnede aktiviteter som samsvarer med dine interesser.

Behandlingen

Behandlingen du vil få bygger på tre hovedpilarer. Dette er miljøterapi, fysiske aktivitet og gruppeterapi.

Miljøterapi

Miljøterapien, der fellesskapet med medpasienter er det viktige, består bl.a. i aktiviteter med felles ansvar for matlaging, orden og andre aktiviteter som er vanlige i et dagligliv. For mange er det også viktig å få etablert en god døgnrytme.

Det er ukentlige miljømøter der forhold i miljøet kan diskuteres og rettes opp i. Dette er en viktig arena, der du som pasient kan gi personale tilbakemeldinger på forhold som er viktig for deg, av både positiv og negativ art.

Fysisk aktivitet

Fysisk aktivitet er terapeutisk både for kropp og sjel, den demper uro, abstinenssymptomer, angst og depresjon. Det forventes at du deltar i aktiviteter, og om du trenger særlig tilrettelegging vil aktivitetskoordinator og / eller fysioterapeut hjelpe deg til å delta på ditt nivå.

Gruppeterapi

Gruppeterapi tilbys tre ganger i uken, vi har ulike grupper som du vil lære mer om når du kommer i behandling. Gruppene ledes av 2 fagpersoner. Gruppeterapeutene har flere tilnærminger, blant annet metoder som bygger på mentalisering, kognitive teorier og motiverende intervju. Deltakelse i disse gruppene er obligatorisk.I tillegg er det tilbud om andre grupper. Vi har en uttrykksterapigruppe, der du får male og tegne, dette tilbudet krever ingen forkunnskap. Vi har også tilbud om undervisning i musikk, alene eller i grupper.

Annen informasjon til pasienter ved behandlingsposten

 

Individuell kontakt med psykolog

Individuell kontakt med psykolog er noe du drøfter med postens psykolog, og det blir laget avtaler ut fra dine behov. For noen kan det være aktuelt med noen få samtaler for å avklare målsettinger, for andre kan det være aktuelt med kartlegging av psykisk helse og terapi. Dersom du har behandler i poliklinikk anbefales det at du fortsetter å ha kontakt med denne under behandlingsoppholdet.

Kontaktperson

Hver pasient får utnevnt en av miljøpersonalet som sin kontaktperson. Dette blir din viktigste støtteperson under oppholdet. Sammen med kontaktperson og psykolog/lege utarbeider du behandlingsplanen din.

Når du har langvarige og sammensatte problemer som gjør at du trenger hjelp fra flere instanser slik som NAV, fastlege, psykisk helsetjeneste mm, kan du ha rett på koordinator i kommunen og IP (Individuell Plan). Om du ikke har IP og ansvarsgruppe, vil vi i samarbeid med deg etablere et slikt samarbeid og få til oppstart på utarbeiding av dette.

Inntaksfasen

Erfaringsmessig vet vi at for de fleste er det godt for behandlingen at du skjermer og stabiliserer deg de første ukene av behandlingen. Vi har derfor definert de tre første ukene av oppholdet som en inntaksfase, i denne fasen ønsker vi ikke at du skal ta turer ut fra institusjonen uten personale. Derfor er det en fordel at du ordner praktiske ting før innleggelse.

 • Uke 1:
  Være på Seksjon Askøy sitt område. Kan være med på fellesaktiviteter utenfor området dersom personalet er med.
 • Uke 2:
  Kan gå turer / jogge utenfor området.
 • Uke 3:
  Anledning til å søke treningstur for helgen.

Treningsturer

Med treningsturer mener vi avtalte og planlagte turer, der du skal trene på spesifikke utfordringer og situasjoner knyttet til dine problemer og din behandling. I løpet av kort tid på institusjonen skal du forberede deg på det livet du ønsker å leve utenfor institusjonen. For at du skal ha mest mulig nytte av behandlingen må du derfor trene på å mestre situasjoner som du vet oppstår i livet utenfor institusjonen.

Alle overnattings- og dagsturer skal drøftes med din kontaktperson, og avtales og søkes om på forhånd.

Rutiner / retningslinjer for søknader om treningsturer.

 1. Fyll ut søknadsskjema og lever dette til personalet
  Søknaden skal i forkant være diskutert med kontaktperson eller i gruppeterapien
 2. Ikke forlat institusjonen før avtalt
 3. Meld fra til personalet når du kommer tilbake

Det er viktig at vi til enhver tid vet hvem som er på institusjonen. Når du forlater Seksjon Askøy må du gi beskjed om hvor du skal og når du kommer tilbake. Av hensyn til behandlingsprogrammet er det er i utgangspunktet ikke anledning til å dra før etter kl. 16.30 (mandag til torsdag) og kl. 15.00 fredag.

Ikke anbefalt fravær

Når du frarådes å dra fra institusjonen og likevel gjør det vil dette tematiseres i din behandling, og være en del av en helhetsvurdering av ditt utbytte av behandlingen.

Helsetjenester

I starten av oppholdet vil du få samtale både med lege og psykolog, slik at vi får god oversikt over dine aktuelle helseproblemstillinger. Dersom det avdekkes sykdommer vil lege/psykolog, sammen med deg, vurdere hva som skal gjøres. Det er viktig at du er oppmerksom på at det kun er lege ved institusjonen som bestemmer hvilke legemidler du kan bruke under innleggelsen.

Tannlege

Mange pasienter kan ha rett til gratis tannbehandling. Ta dette opp med kontaktperson eller behandlingsansvarlig.

Rusing og ruskontroll

Alle ønsker et rusfritt behandlingsmiljø. Rusfrihet er en forutsetning for å ha utbytte av behandlingen. Som en hovedregel vil vi ikke at rusete pasienter skal være på institusjonen. Rusete pasienter vil ofte pålegges permisjon, med tilbud om en avtalt samtale nærmeste virkedag. Da blir episoden snakket om, og ditt utbytte av behandlingen blir vurdert. Dette danner grunnlaget for beslutning om videre behandling.

Omsetning av rusmidler på institusjonen er lite solidarisk overfor medpasienter. Slik omsetning vil bli sett på som alvorlig og kan være grunnlag for å avslutte behandlingen.

Rusing på treningsturer/permisjon

Dersom du kommer ruset tilbake fra treningstur eller permisjon vil du bli bedt om å forlate institusjonen for et bestemt tidsrom. Du vil da få tilbud om retursamtale for vurdering av re-inntak. Det kan unntaksvis gjøres andre vurderinger, men dette vil avhenge av ditt samarbeid og tilstand.

Det er ditt ansvar å opplyse om at du har rust deg på treningstur. Dersom du ikke har informert om det, og du avleverer positiv urinprøve, vil dette bli tema i samtale med deg. Vi vil vurdere dette i forhold til ditt behandlingsutbytte.

Dersom du har rust deg på treningstur, ta kontakt med oss over telefon. Vi vil da gjøre avtale med deg om hvordan situasjonene best kan løsest.

 

 

Bli med inn

 

 

kjøkken.foto
Felles matlaging på kjøkkenet.

 

 

musikkrom.foto
God stemning på musikkrommet.

 

 

maling på lerret.foto
Det er mange ulike aktivitetar, blant annan utandørsmaling.

 

 

vollyballspilling.foto
Fysisk aktivitet er viktig.

 

 

treningsrom.foto
Treningsrom.

 

Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.