Behandlingsfrist og ventelister

Pasientar som har fått innvilga rett til prioritert helsehjelp får samtidig ein juridisk bindande frist for når helsehjelpen (behandlinga) skal være starta. Seksjon samhandling, ved Avdeling for rusmedisin, arbeider for å unngå brot på behandlingsfristen.

​Klage på behandlingsfrist

Om du ikkje er einig i vurderinga eller fristdatoen du har fått frå sjukehuset, det vil i dei fleste tilfelle seie Avdeling for rusmedisin, kan du be om at di tilvising vert vurdert på nytt. Om  dette blir avvist, kan du klage til Helsetilsynet ved Fylkesmannen i Vestland.


Førebygge brot på behandlingsfrist

Seksjon samhandling har dagleg oversikt over alle tilvisningar som er vurdert og gitt ein rett til prioritert helsehjelp etter Pasient- og brukerrettigheitslova. 

Dette for å sikre at pasientane mottek behandling innan den oppgitte fristen, slik at ein unngår brot på behandlingsfristane.
Når Avdeling for rusmedisin ikkje klarar å tilby behandlingsplass innan den oppgitte fristen, kan pasienten ta kontakt med HELFO pasientformid​ling. 
Når HELFO får bekrefta at Avdeling for rusmedisin ikkje kan tilby behandling innan fristen, vil HELFO finne ein behandlingplass for pasienten innan to veker.

Kostnadane for opphald for institusjonplassar gjennom HELFO vert dekka av Avdeling for rusmedisin. Reisekostnadar vert dekka av Avdeling for pasientreiser i Helse Bergen.
Fann du det du leita etter?