HELSENORGE

Informasjon til deg som har fått rett til behandling i Legemiddelassistert rehabilitering

Du har fått rett til behandling i Legemiddelassistert rehabilitering (LAR), og dette er en generell informasjon om behandlingen og muligheter i din rehabilitering.

Målsetting

I LAR kan du gradvis oppnå en bedre livskvalitet.

Sammen med din behandler vil du få laget din egen behandlingsplan og kan sette egne mål for behandling og rehabilitering.

 
Behandlingens innhold og rehabilitering

Du får oppfølging av et tverrfaglig team i Avdeling for rusmedisin, LAR. Dette består av behandler, lege og psykolog. Du får en behandler som er din hovedkontakt.
 
Før oppstart vil vi i samråd med deg beslutte hvilket LAR-legemiddel du skal bruke, og det vil bli utarbeidet en plan for oppstart som følger anbefalinger i Nasjonal retningslinje for legemiddelassistert rehabilitering ved opioidavhengighet.
Måldosen er individuell, og besluttes av LAR- lege i samråd med deg. Noen ganger vurderes det nødvendig med innleggelse i forbindelse med oppstart.

Prevensjon

LAR legemiddelet vil føre til at hormonelle endringer normaliseres. Det blir enklere å oppnå graviditet. Det anbefales i Nasjonal retningslinje for gravide i LAR at par som ønsker barn venter med det til behandlingen og rehabiliteringen i LAR har kommet inn i en god og stabil fase for begge, og at en inntil da sørger for et trygt prevensjonsmiddel. Kvinnen får hjelp av sin behandler i LAR for henvisning til gratis undersøkelse og gratis prevensjon på KK.
 

Helseundersøkelse

I LAR tilbys også årlige helseundersøkelser på den poliklinikken du tilhører. Dette er gode og grundige undersøkelser, som noen ganger avdekker sykdom som kan behandles. Fastlegen informeres og følger videre opp. For LAR Omegn foregår helseundersøkelser hos fastlegen.
 

Samarbeid

LAR er et samarbeid mellom deg, spesialisthelsetjenesten, din fastlege, apotek, tjenester i kommunen, og i mange tilfeller NAV.
Tjenester i spesialisthelsetjenesten gis først og fremst av LAR - poliklinikken som du tilhører, og ved behandlingsinstitusjoner som vi kan henvise til dersom du trenger avrusning eller behandling.
Tjenester i kommunen kan være NAV Sosialtjeneste, bo-oppfølgingstjeneste, aktivitetstilbud, psykiatrisk sykepleie, avdeling rus og psykisk helse, tjenester fra hjemmetjenesten eller andre tilbydere av tjenester.
Sentral samarbeidspartner er din fastlege. Vi ønsker at din fastlege skal delta på dine ansvarsgruppemøter etter avklaring med deg.
 

Ansvar

Du er sentral i samarbeidet, og vi ønsker at du deltar aktivt i din egen behandling.
Avdeling for rusmedisin(AFR), Haukeland Universitetssykehus, forplikter
seg til å ivareta det overordnede ansvaret for behandling i LAR.
Vi er tilgjengelige for råd og veiledning til samarbeidspartnere.
 

Førerkort

Førerkortforskriften regulerer hvem som kan inneha førerkort. Dersom du har førerkort sender vi et brev til Statsforvalteren om at du har startet i LAR. Du kan senere søke om dispensasjon fra førerkortforskriften og få tilbake førerkortet. Forutsetningen er at du kan dokumentere rene urinprøver i et år på stabil dose av ett LAR legemiddel. Du kan ikke bruke andre A eller B- legemidler.
 

Stabilisering i LAR

Den første tiden i behandlingen må du komme daglig på poliklinikken for å motta ditt LAR - legemiddel med inntak under påsyn. Er du bosatt i omegnskommunene vil du motta ditt LAR legemiddel der kommunen har tilrettelagt for inntak av LAR- legemiddel under påsyn.
Andre utdelingssteder som apotek og fastlegekontor kan også være aktuelle.
Sammen med din behandler i LAR vil du gjennomgå kartlegging, utarbeide behandlingsplaner og
kriseplaner som er tilpasset deg. Urinprøver avtales individuelt.
 
Dersom du planlegger reise i Norge eller utlandet må du ta kontakt med
din behandler i LAR. Ikke kjøp billetter eller hotellopphold før du har fått ja til å ta med deg LAR- legemiddelet på reise.

Dersom du uteblir fra å hente ditt LAR - legemiddel i fire dager eller mer vil det bli gjort en vurdering om ny opptrapping. Ved kortere fravær enn fire dager blir dosen redusert. Dette er i henhold til nasjonale retningslinjer.

Tapt LAR-legemiddel erstattes ikke.
 
Bruk eller omsetning av rusmidler i våre LAR - poliklinikker aksepteres ikke.

LAR- legemiddel skal tas som forskrevet. Avdekkes det feil bruk eller unnaluring vil
en sammen med deg kartlegge dette, og om nødvendig iverksette tiltak.
 
Vold og trusler om vold aksepteres ikke. Resultatet kan bli utestengelse fra poliklinikken og kan eventuelt som siste utvei føre til avslutning av behandlingen. Politianmeldelse vil bli vurdert.
 

For at vi skal kunne samhandle til ditt beste trenger vi ditt samtykke, og det signeres en samtykkeerklæring som gjelder til behandlingen er avsluttet, eller til du trekker den tilbake.

Fann du det du leita etter?