HELSENORGE

Endring i døgntilbodet

I løpet av 2021/2022 skal Avdeling for rusmedisin gjennomføre ei omorganisering av tilbodet innan døgnbehandling, for å kunne gi eit tilbod som er i tråd med pasientane sine behov, og av det omfang og med den kompetanse som er nødvendig.

Avdeling for rusmedisin har per januar 2021 ei rekke døgntilbod spreidd over mange ulike lokasjonar, frå Manger i nord til Askøy i vest og Sund i sør. 

Nokre av døgntilboda har likelydande behandlingstilbod eller pasientgrunnlag , og nokre har hatt varierande belegg over tid. For andre tilbod ser ein eit auka behov.
Deler av verksemda held til i leigde bygg som ikkje held tilfredsstillande kvalitet.

I løpet av 2021 og 2022 skal Avdeling for rusmedisin gjennomføre ei omorganisering av tilbodet innan døgnbehandling, for å kunne gi eit tilbod som er i tråd med pasientane sine behov, og av det omfang og med den kompetanse som er nødvendig. 

Gjennom omorganiseringa har vi eit mål om å i større grad kunne samle døgntilboda våre slik at det blir endå sterkare fagmiljø, betre behandling og mindre slitasje på dei medarbeidarane som må bevege seg mellom lokasjonar.

I januar 2021 vedtok Bergen bystyre å selje Håkonsgaten 1 (Engen-bygget) til Helse Bergen HF. Avdeling for rusmedisin vil disponere bygget.

Avdelinga har også tidlegare hatt drift  i Engen-bygget, ein LAR-poliklinikk frå 2014 til 2020. 

I Engen-bygget planlegg vi å samle avdelinga sitt tilbod om avrusing og stabilisering. I tillegg er Heroinassistert behandling (HAB), som er eit nytt tilbod frå 2022, planlagt inn i bygget. Også forskingseininga i avdelinga vil halde til i Håkonsgaten 1.​

Her kan du lese meir om Heroinassistert behandling

Det vil vere kvalifisert helsepersonell til stades i Engen-bygget døgnet rundt, og ein bemanna resepsjon. 
  
Vi har eit mål om å ta dei nye lokala i bruk i løpet av 2022. Vi er opptatt av å ha eit godt samarbeid med naboane i området, og vil i god før innflytting kome med meir informasjon til dei som bur og arbeider i nabolaget.

18. juni sendte vi ut dette informasjonsskrivet
Vi vil invitere til informasjonsmøte med naboar og andre interesserte i slutten av august 2021. 
 
Om du har spørsmål, er du velkomen til å ta kontakt med oss på

Merk e-posten med «Engen».
Fann du det du leita etter?