Bergensklinikken blir ein del av Helse Bergen

Stiftinga Bergensklinikkene har i ei årrekkje hatt ein krevjande økonomisk situasjon. Tidleg i september konkluderte styret i stiftinga med at det ikkje er økonomisk grunnlag for vidare drift i eksisterande organisasjon. Å søke integrasjon i ei større organisatorisk eining vart vurdert som einaste løysing.

Administrerande direktør Eivind Hansen i Helse Bergen og Administrerande direktør Ole Hope i Bergensklinikken.

Administrerande direktør Eivind Hansen i Helse Bergen og Administrerande direktør Ole Hope i Bergensklinikken.

1. oktober vedtok styret i Helse Bergen å inngå avtale med Stiftelsen Bergensklinikkene om overdraging av verksemd og aksjar. 1. desember 2019 blir Bergensklinikkene ein del av Helse Bergen.

Hovudmålet med verksemdsoverdraginga er å sikre tilbodet til ei sårbar pasientgruppe, ta vare på eit fagmiljø som er bygd opp over lang tid og å ta vare på dei tilsette.

 

 

Kva betyr dette for deg som pasient i Bergensklinikken?


Bergensklinikken blir ein del av Helse Bergen frå 1. desember 2019. Frå og med denne datoen vil Helse Bergen si Avdeling for rusmedisin vere ansvarleg for vidare behandling av alle pasientar frå Bergensklinikken. Dette får i utgangspunktet ingen konsekvensar for deg som pasient. Dersom du har timeavtale eller avtale om innlegging ved Bergensklinikken, møter du på avtalt tid og stad.

Pasientar som ikkje ønsker at vidare planlagt behandling skal skje i Helse Bergen etter 1. desember, kan nytte seg av sin rett til fritt behandlingsval og be om overføring til ein annan behandlingsinstitusjon. Ta kontakt med behandlaren din eller den seksjonen du får oppfølging frå, dersom dette er aktuelt for deg.

Dersom du har spørsmål rundt integrasjonen av Bergensklinikken i Helse Bergen, kan du ta kontakt med Avdeling for rusmedisin på tlf. 55 97 01 00, kvardagar mellom kl. 08.00 og 15.30.

Nyheit om overtakinga

Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.