Rus og psykiatri (Dobbeltdiagnose)

Det er svært vanleg at personar med ruslidingar (misbruk/skadeleg bruk og avhengigheit) samstundes har ei psykiske liding. Det er og vanleg at personar med psykiske lidingar òg har ei rusliding.

I  2011 blei "Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av personer med samtidig ruslidelse og psykisk lidelse – ROP-lidelser" utgitt av Helsedirektoratet. Her er nokre sentrale anbefalingar i retningslina: 
  • Personar med akutte psykosar skal ha rett til behandling i psykisk helsevern, uavhengig av om lidinga er rusutløyst eller ikkje.
  • For å ivareta eit samanhengande tilbod skal den instansen som først kommer i kontakt med ein person med samtidig rusliding og psykisk liding sikre at personen blir følgd opp i forhold til begge lidingane og vurdere behovet for individuell plan.
  • Sjølv om ansvaret plasserast ein stad, vil andre instansar også ha eit ansvar. Det skal alltid etablerast forpliktande samarbeid.
  • Ueinigheit om ansvarsforhold må ikkje føre til at pasienten får eit dårlegare behandlingstilbod og blir skadelidande.  
Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.