HELSENORGE

Behandlingsteam

Poliklinikken er organisert i tverrfaglige behandlingsteam. Alle team har legespesialist, psykologspesialist og klinisk sosionom.

put2
Pasientar som kjem til behandling hos oss har oftast samansette problem og bruk for ulike behandlingstilnærmingar og hjelpetiltak. I pasientgruppa er alle former for rusmiddelbruk, omfang og alvorlegheit representert, oftast i kombinasjon med ulike typar og alvorlegheitgrad av andre psykiske lidingar.

foto. 3 ansatte


Tilbod ved poliklinikken

 • Utgreiing og diagnostisering av rus- og psykiske lidingar. 
 • Avdeling for rusmedisin tilbyr nettverksmøter til dei som ønsker å samarbeide med familie og nettverk som ein del av behandlinga. 
 • Musikkterapi
 • Ulike gruppebehandlingstilbod: Startgruppe, psykoedukativ gruppebehandling for pasientar med rus og traumelidingar, psykoedukativt tilbod til pasientar med adhd og rusproblem.
 • Samtalar med pasienten åleine, eller saman med partnar, familien/føresette eller andre dersom pasienten ønskjer det. 
 • Psykologisk, medisinsk og/eller sosialfagleg behandling over lengre eller kortare tid. 
 • Vurdering av behov for, og tilvising til, supplerande dag/døgn-tiltak innan tverrfagleg spesialisert rusbehandling (TSB, Rushelsetenesta) eller innan Psykisk helsevern og/eller somatiske einingar. 
 • Samarbeid med dag/døgntiltak i TSB eller innan Psykisk helsevern og/eller somatiske einingar mens pasienten er innlagd. 
 • Utstrekt samarbeid med ulike kommunale instansar. 
 • Deltaking i ansvarsgruppe for pasienten. 
 • Hjelp til etablering av Individuell Plan. 
 • Råd, rettleiing og informasjon om andre behandlingstilbod, støttegrupper, skule-, arbeids- og aktivitetstilbod. 
 • Tilbod om samtale med pårørande, anten som del av pasienten sitt behandlingstilbod eller som eige poliklinisk behandlingstilbod for pårørande med Rett til helsehjelp i TSB. 
 • Informasjon om andre tilbod til pårørande. 
 • Rådgiving og rettleiing til andre instansar som arbeider med pasienten, både i kommunen og i andre delar av spesialisthelsetenesta. 
 • Undervisningsoppdrag til samarbeidspartnarar. 


  Kontakt oss

  Telefon: 55 97 01 00
  Adresse: Østre Murallmenningen 7

foto. tre ansatte.

Terapeutisk tilbod

Misbruk av rusmiddel vil kunne forstyrre utvikling og progresjon frå tidlege ungdomsår med negative konsekvensar for fleire livsområde. Rusmisbruk vil også kunne både forsterke og kamuflere andre vanskar.  Poliklinikken har derfor god kompetanse knytt til utgreiing, psykoterapeutisk behandling, medisinsk behandling og  motivasjons- og endringsprosessar hos pasientar.

Tverrfagleg samarbeid og samhandling

Poliklinikken har tverrfagleg samansetning og kultur for samarbeid med tilbod i kommunane og i andre delar av spesialisthelsetenesta. Poliklinikken har ei fleksibel tilnærming til behandling. Vi tilbyr behandling og oppfølging av pasientar, om nødvendig i eit langsiktig perspektiv, kor ein langsgåande behandlingsrelasjon vert oppretthalden gjennom periodar med institusjonsopphald for pasientar som treng dette. 

Leiing

Seksjonsleiar Svanhild Mellingen Ass.
seksjonsleiar Anja Therese Bakke

Teamkoordinatorar:
Inger Tonette Kjærland
Tonny Wulff Øyvind Kalsås
Øyvind Kalsås
Ellen Sørlie (Vurderingsteamet)

Alle kan kontaktast på: 55 97 01 00

Våre samarbeidspartnarar

 • Primærhelsetenesta 
 • Kommunal legevakt / Bergen Legevakt: Akuttposten og HSA-teamet 
 • Helsestasjon for ungdom 
 • Rusfri start på livet (RSPL) v/ Solheimsviken helsestasjon 
 • Utekontakten 
 • Barnevernstenesta 
 • Ulike støttetilbod, i tillegg til døgninstitusjonar i regi av Barnevernet 
 • Familievernkontor og andre familieretta tilbod i regi av kommunen 
 • NAV 
 • Sosial-, bustad-, aktivitets-, og arbeidsretta tiltak i regi av NAV 
 • OT/PPT og vidaregåande skular 
 • SPH- Studentenes psykiske helseteneste 
 • Kriminalomsorgen i Hordaland 
 • Narkotikaprogram med domstolskontroll (ND) 
 • Distriktspsykiatriske senter (DPS) 
 • Barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikkar (BUP) 
 • Psykiatriske og somatiske sjukehusavdelingar 
 • Polikliniske-, dag-, og døgninstitusjonar innan TSB 
 • ..og andre om det er aktuelt for den enkelte pasient
Fann du det du leita etter?