HELSENORGE

Behandlingsteam

Poliklinikken er organisert i tverrfaglige behandlingsteam. Alle team har legespesialist, psykologspesialist og klinisk sosionom.

Pasientar som kjem til behandling hos oss har oftast samansette problem og bruk for ulike behandlingstilnærmingar og hjelpetiltak. I pasientgruppa er alle former for rusmiddelbruk, omfang og alvorlegheit representert, oftast i kombinasjon med ulike typar og alvorlegheitgrad av andre psykiske lidingar. forekommer skadeleg bruk eller avhengighet av eit eller flere rusmidler, spelavhengighet eller medikamentavhengighet. Ofte i samspel med psykiske helseplager av ulik alvorlegheit.

Tilbod ved poliklinikken

​​Poliklinikken samarbeider med andre instanser ut fra den enkelte pasients situasjon og behov. 

 • Utgreiing og diagnostisering av rus- og psykiske lidingar. 
 • Ulike gruppebehandlingstilbod: 
  • ​​ADHD – gruppe (psykoedukativt tilbod til pasientar med adhd og rusproblem)
  • MBRP-gruppe (mindfullnessbasert tilbakefalls-forebygging)
  • Rusmestrings-gruppe (psykoedukativ gruppe basert på Motiverende Intervju og CBT)
  • Traumegruppe (psykoedukativ gruppebehandling for pasientar med rus og traumelidingar) 
 • Samtalar med pasienten åleine, eller saman med partnar, familien/føresette eller andre dersom pasienten ønskjer det. 
 • Psykologisk, medisinsk og/eller sosialfagleg behandling over lengre eller kortare tid. 
 • Vurdering av behov for, og tilvising til, supplerande dag/døgn-tiltak innan tverrfagleg spesialisert rusbehandling (TSB, Rushelsetenesta) eller innan Psykisk helsevern og/eller somatiske einingar. 
 • Samarbeid med dag/døgntiltak i TSB eller innan Psykisk helsevern og/eller somatiske einingar mens pasienten er innlagd. 
 • Utstrekt samarbeid med ulike kommunale instansar. 
 • Deltaking i ansvarsgruppe for pasienten. 
 • Hjelp til etablering av Individuell Plan. 
 • Råd, rettleiing og informasjon om andre behandlingstilbod, støttegrupper, skule-, arbeids- og aktivitetstilbod. 
 • Tilbod om samtale med pårørande, anten som del av pasienten sitt behandlingstilbod eller som eige poliklinisk behandlingstilbod for pårørande med Rett til helsehjelp i TSB. 
 • Informasjon om andre tilbod til pårørande. 
 • Rådgiving og rettleiing til andre instansar som arbeider med pasienten, både i kommunen og i andre delar av spesialisthelsetenesta. 
 • Undervisningsoppdrag til samarbeidspartnarar. 


  Kontakt oss

  Telefon: 55 97 01 00
  Adresse: Østre Murallmenningen 7


Terapeutisk tilbod

Misbruk av rusmiddel vil kunne forstyrre utvikling og progresjon frå tidlege ungdomsår med negative konsekvensar for fleire livsområde. Rusmisbruk vil også kunne både forsterke og kamuflere andre vanskar.  Poliklinikken har derfor god kompetanse knytt til utgreiing, psykoterapeutisk behandling, medisinsk behandling og  motivasjons- og endringsprosessar hos pasientar.

Tverrfagleg samarbeid og samhandling

Poliklinikken har tverrfagleg samansetning og kultur for samarbeid med tilbod i kommunane og i andre delar av spesialisthelsetenesta. Poliklinikken har ei fleksibel tilnærming til behandling. Vi tilbyr behandling og oppfølging av pasientar, om nødvendig i eit langsiktig perspektiv, kor ein langsgåande behandlingsrelasjon vert oppretthalden gjennom periodar med institusjonsopphald for pasientar som treng dette. 

Leiing

Seksjonsleiar Rune Løvold.
seksjonsleiar Anja Therese Bakke

Teamkoordinatorar:
​​Silje Fetveit
Anne Mariken Gjernes 
Tonny Wulff 
Line Solberg Berge
Tone-Britt Buanes Osberg (Vurderingsteamet)
   
Alle kan kontaktast på: 55 97 01 00

Våre samarbeidspartnarar


​Poliklinikken samarbeider med andre instanser ut fra den enkelte pasients situasjon og behov.

Fann du det du leita etter?