AFR Poliklinikk

AFR poliklinikk tilbyr utgreiing, vurdering og behandling av avhengigheits- og/ eller rusrelaterte problem utan innlegging i institusjon.

gruppebilde alle ansatte
 
Les meir om poliklinikken

AFR Poliklinikk

Poliklinisk behandling er den vanlegaste behandlingsforma innan rus- og avhengigheitsbehandling. Dersom innlegging er rett og nødvendig, vil dette alltid bli vurdert som ein del av pasientforløpet.

Det polikliniske behandlingstilbodet består av samtalar med behandlarar på poliklinikken, både individuelle samtalar og samtalar saman med nære andre, til dømes familiemedlemmer eller partner. Behandlinga inneheld ofte samarbeid med andre instansar i hjelpeapparatet, som til dømes NAV og fastlege.

Vi har også tilbod om behandling i gruppe, musikkterapi og ambulant / utadretta behandling. Ambulante tenester er tverrfagleg behandling gitt i heimen eller nær der pasienten bur.

Poliklinikken har eit eige «drop-out» - team, kor erfaringskonsulentar arbeider for å hjelpe pasienter å komme tilbake til behandling ved tilbakefall. I tillegg har vi tilbod om «Jobb først» for pasientar i rusbehandling som ønskjer seg ut i ordinært, lønna arbeid. Tilbodet integrerer arbeidsretta oppfølging i rusbehandlinga, etter modell av Individuell jobbstøtte (IPS).


Avdeling for rusmedisin sin faglege praksis er at alle behandlingsløp skal forankrast poliklinisk. Dette betyr at poliklinikken samarbeider tett med døgnbaserte tenester, og vi arbeider for kontinuitet i behandlinga mellom poliklinikk og innlegging.

AFR poliklinikk har tilbod både for unge pasienter frå 15 - 30 år (PUT – Psykiatrisk ungdomsteam), og for vaksne pasienter over 30 år.

Kontakt

Telefon
55970100
måndag - fredag 08.00-15.30
E-post
Postadresse
Helse Bergen HF
Haukeland universitetssjukehus
Avdeling for rusmedisin
Postboks 1400
5021 Bergen
Østre Murallmenningen 7
Besøksadresse
Østre Murallmenningen 7(Google maps)
5012 Bergen

Våre tilbod

 • Vurderingsteam

  Vurderingsteamet har ansvar for å vurdere rett til behandling i Tverrfagleg Spesialisert Rusbehandling (TSB) i heile Helse Bergen sitt opptaksområde.

 • Psykiatriske ungdomsteam: PUT 1 og PUT 2

  Psykiatriske ungdomsteam (PUT) er eit poliklinisk utgreiings- og behandlingstilbod til ungdom og unge vaksne mellom 15 og 30 år med rusvanskar. Vårt tilbod til ungdom er gratis.

 • Ambulant team

  Ambulant team er eit tilbod til ruspasientar med utfordringar som gjer at dei ikkje klarer å tilpasse seg det ordinære behandlingssystemet.

 • Team vaksne

  Team vaksne er eit poliklinisk utgreiings- og behandlingstilbod til vaksne med rusproblem.

 • Jobb først

  Jobb Først gir arbeidsretta oppfølging som ein del av rusbehandlinga i Avdeling for rusmedisin. Det vert jobba strukturert og ut frå ein metode kalla individuell jobbstøtte (IPS).

 • Behandlingstilbod ved poliklinikken

  Vi har ulike behandlingstilbod på poliklinikken. Her finn du oversikt over nokre av dei.

 • Erfaringskonsulentane

  Erfaringskonsulentane i Avdeling for rusmedisin skal styrke brukarane sin innverknad på behandlinga. Dei skal også rettleie, støtte, gi håp og vise at behandling nyttar.

 • Nettverksmøte

  Avdeling for rusmedisin tilbyr nettverksmøter til dei som ønsker å samarbeide med familie og nettverk som ein del av behandlinga.

Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.