Pasientinformasjon

 • Mating og amming

  Det finst ingen fasitsvar på korleis ein skal mate eit barn med spalte. Måten barnet blir amma og mata på, vil vere avhengig av spaltetype og individuelle forskjellar hos mor og barn.

 • Om behandlingstilbodet

  Barn som er fødd med leppe-kjeve-ganespalte vil i større eller mindre grad ha behov for behandling i barneåra. Sjølv om dette kan føre med seg ein del ekstra, har vi erfaring med at ei behandla spalte ikkje er til hinder for normal livsutfolding.

 • Praktisk informasjon for sjukehusopphaldet

  Eit barn med leppe-kjeve-ganespalte vil gå gjennom ein del undersøkingar og operasjonar i åras løp. Her har vi samla praktisk informasjon for sjukehusopphaldet.

 • Tidleg oppdaging av psykose - TOPS

  Psykose kan beskrivast som vanskar med å skilje mellom kva som er verkeleg og ikkje.

 • Hospitering

  Medisinsk avdeling ved HUS inviterer til tre dagars hospitering for allmennpraktikarar.

 • Nutrition Biobank

  Vi ønsker ny kunnskap om samanhengen mellom kva du et og korleis helsa di utviklar seg.

 • Prospective Breast Cancer Biobank (PBCB)

 • GEMRIC - The Global ECTMRI Research Collaboration

  Deltakarar i det internasjonale samarbeidet GEMRIC The Global ECT-MRI Research Collaboration

 • Publikasjonar

  Aktuelle publikasjonar frå regionalt fagmiljø.

 • Om stemningslidingar / affektive lidingar

  Stemningslidingar eller affektive lidingar er kjenneteikna av depresjon og oppstemtheit. Rundt 15-30 prosent av alle menn og opp mot 40 prosent av alle kvinner får i løpet av livet ei affektiv liding som dei treng behandling for.

 • Utgreiing/kartlegging av vannlatingsproblem

  Når du kjem til oss for utgreiing og kartlegging av vannlatingsproblem, får du møte ein uroterapeut.

 • Forsking - Barn med ganespalte

  For å kunne gi best mogeleg behandling til pasientane er det viktig med forsking.

 • Informasjon til pasientar og pårørande

  Eit barn med spalte har dei same behova som andre barn. Ei god sjølvkjensle, ei kjensle av tilhøyring og følelsen av å vere elska - er avgjerande for eit barn si utvikling. Vår erfaring er at trygge og godt informerte foreldre aukar sjansen...

 • Ulike spaltetypar

  Hos pasientar med leppe-kjeve-ganespalte er det store skilnadar i spaltenes storleik og utstrekning. Det finst mange mogelege kombinasjonar av spalter.

 • Nutrition Intervention Biobank (NIB)

  Vi ønskar ny kunnskap om samanhengen mellom kva du et og kva som skjer i kroppen din etter at du har ete ulike typar mat.

 • Vestnorsk forskningsbiobank for overvekt (VFO)

  Fedme og overvekt er ei stor utfordring for folkehelsa. Vi ynskjer auka kunnskap om kva faktorar som bidreg til og opprettheld overvekt og fedme.

 • Resultater frå undersøkingar om brukarerfaringar

  Her legg vi ut rapportar frå brukar- og pasienterfaringsundersøkingane som gjennomførast i foretaket.

 • Rådgjevning for undersøkingar om brukarerfaringar

  Vi tilbyr rådgjeving og bistand til avdelingar som ønsker å gjennomføre undersøkingar om brukarane og/eller pasientane sine erfaringar.

 • Arbeidsverktøy

  Her finn du ei oversikt over dei mest brukte dataprogramma vi bruker i Akuttmottak.

 • EMTU (elektromedisinsk teknisk utstyr)

  Vi har mykje elektromedisinsk teknisk utstyr (EMTU) i avdelinga. For nokre vil det vere mykje nytt, for andre ikkje.

 • Kurs

  Når du som nyansatt kjem til Akuttmottak, er det obligatoriske kurs for alle nyansatte ved Haukeland universitetssjukehus.

 • Praktisk informasjon

  Her finn du praktisk informasjon for deg som er ansatt i Akuttmottak.

 • Kollegastøtte

  Kollegastøtte er eit tilbod der arbeidstakarane som opplev psykiske påkjenningar i jobbsituasjonen, får støtte og bistand frå ein kollega til å gjennomarbeide opplevingane.

 • HMS ved Akuttmottak

  Det er eit nært samarbeid med leiing og verneombod når det gjeld helse, miljø og sikkerheit i avdelinga.

 • Publikasjoner

  Bøker og artikler.

 • Forskingsbiobank ved Kvinneklinikken

  Ein biobank er i samling av humant biologisk materiale. Materialet vil vera blod, urin, buk væske, bitar frå vev og heile organ.

 • Medlem i gruppa

 • MoMaTEC2 - ulike protein innanfor kreft i livmora

  Ulike protein utfører ulike oppgåver i cellene, og ved kreftsjukdom har ofte eit eller fleire protein fått endra si oppgåve slik at celleveksten kjem ut av kontroll.

 • Vonde bryst ved amming

  Etter fødselen kan kvinna oppleve ulike brystplagar i samband med mjølkeproduksjon og amming.

 • Amming - handmjølking

  Å handmjølke er ofte eit betre alternativ enn å pumpe seg, spesielt dei første dagane etter fødselen.

 • Amming og barnets sugeteknikk

  La barnets ansikt vere vendt mot deg. Barnet skal liggje med kroppen sin mot brystet ditt, slik at det slepp å vri hovudet for å nå fram. Nasen skal vere i høgde med brystknoppen.

 • Stell og bading av den nyfødde

  Vask barnet med lunka vatn som måler om lag 37 grader. Du kan bruke ein mjuk tynn klut eller berre hendene dine.

 • Fødselsdepresjon

  Å få barn er noko av det største som kan skje i livet. Samstundes er det ikkje uvanleg å kjenne seg nedstemt eller deprimert i samband med ein fødsel.

 • Førebygging av krybbedød

  Krybbedød er når eit tilsynelatande friskt barn dør plutseleg og uventa utan forvarsel. Sjølv etter grundig obduksjon og undersøking av omstende, finn ein ikkje nokon forklaring på kvifor barnet døydde.

 • Oppfølging av barnet etter fødselen

  Alle nyfødde barn får tilbod om å bli undersøkt for 23 sjukdommar, som utan behandling i verste fall kan føre til alvorleg sjukdom hos barnet eller tidleg død.

 • RS-virus og vasskoppar

  Informasjon til foreldre og andre besøkande på Storken, Føde 2 og Barsel ved Kvinneklinikken.

 • Nyfødde barn frå topp til tå

  Som nybakte foreldre er det ofte mange ting ein lurer på. Tida etter fødselen byr på undring og glede, ofte blanda med ei kjensle av usikkerheit og litt uro. De skal lære barnet å kjenne, få kontroll på stell og mating - og korleis familien...

 • Vi har tett samarbeid med din lokale helsestasjon

  Har du nettopp fødd? Vi samarbeider tett med jordmødrer og helsesøstrer på helsestasjonane.

 • Regionalt nettverk for pasienterfaringsundersøkingar i Helse Vest

  Nettverket skal sikre at pasienterfaringar får ein større plass når beslutningar om mellom anna behandling og pleie skal fattast.

 • Publikasjoner

  Her finner du en oversikt over publikasjoner hvor våre medarbeidere ved Nasjonal behandlingstjeneste for gynekologiske fistler har bidratt.

 • Hemoglobinopatiar og talassemi

  Hemoglobinopatiutgreiing er primært indisert ved funn av låg MCV og MCH eller hemolytisk anemi hos pasientar av ikkje-nordeuropeisk etnisitet der andre årsaker er utelukka. Basert på kliniske opplysningar om etnisitet, kjend hemoglobinopati...

 • Legemiddelanalysar i serum/blod

  Avdelinga tilbyr analyse av ei lang rekke legemiddel i blod (oftast i serum), mellom anna antidepressiva, antiepileptika, antipsykotika, benzodiazepin, og immunosuppressiva. Serumkonsentrasjonsmåling kan vere nyttig for å vurdere mellom ann...

 • Legemiddelbiverknader

  Debut og forløp av ein uønskt reaksjon på eit legemiddel, respons på seponering eller reintroduksjon, haldepunkt i litteraturen og tidsrelasjon (reaksjon kjem etter start av legemiddelbehandling) er vesentlege for å mistenkje ein legemiddelbiverknad.

 • Myelomatose

  Myelomatose er ein malign sjukdom med klonal ekspansjon av plasmaceller og der ein har produksjon av monoklonalt immunoglobulin i serum eller urin. I tillegg endeorganskade som anemi/beinmargsvikt, nyresvikt og skjelettdestruksjoner. Føremå...

 • Nyrefunksjon

  Blant dei ulike nyrefunksjonane er det fastsetjing av GFR og måling av urin albumin eller protein som har størst utgreiings- og oppfølgingsverdi.

 • Porfyriutgreiing

  Porfyri er fellesnemning på ei gruppe sjeldne, arvelege sjukdommar. Nokre av porfyri-sjukdomane gir såkalla akutte anfall, mens andre gir hudsymptom på lysutsatte område. For adekvat utgreiing og diagnostikk må kliniske opplysningar sendast...

 • Rusmiddelanalysar i urin

  LKB tilbyr analyse av ei rekke rusmiddel, oftast i urin. Ein kan velge mellom to ulike analysetypar, screening og spesifikk analyse, med ulike bruksområde og ulik svartid. Ved behov kan ein kontakte klinisk farmakolog for tolking av resultata.

 • Trombosetendens

  Utgreiing av auka risiko for trombose berre skal rekvirerast dersom resultatet kan få konsekvensar for vidare behandling av pasienten. I hovudsak er det pasientar som har hatt ei klinisk hending som kan ha nytte av denne utgreiinga, men i e...

 • Utgreiing av myeloproliferativ sjukdom

 • Hemokromatose og jernoverskot

  Hemokromatose er ein arveleg tilstand som fører til auka absorpsjon av jern frå tarmen og jernoverskot. Etter ein lang preklinisk fase kan jernoverskotet gi sjukdom i lever, endokrine organ og leddkapslar. Diagnosen krev påvising av eit sta...

Fann du det du leita etter?