Pasientinformasjon

 • Mating og amming

  Det finst ingen fasitsvar på korleis ein skal mate eit barn med spalte. Måten barnet blir amma og mata på, vil vere avhengig av spaltetype og individuelle forskjellar hos mor og barn.

 • Om behandlingstilbodet

  Barn som er fødd med leppe-kjeve-ganespalte vil i større eller mindre grad ha behov for behandling i barneåra. Sjølv om dette kan føre med seg ein del ekstra, har vi erfaring med at ei behandla spalte ikkje er til hinder for normal livsutfolding.

 • Praktisk informasjon for sjukehusopphaldet

  Eit barn med leppe-kjeve-ganespalte vil gå gjennom ein del undersøkingar og operasjonar i åras løp. Her har vi samla praktisk informasjon for sjukehusopphaldet.

 • Advice for people with neuromuscular diseases associated with coronavirus

  Many patients have contacted the hospital units in the NMK collaboration, the Muscle Clinic Haukeland University Hospital and the Association for Patients with Muscular Disease with questions about the new coronavirus.

 • Utgreiing/kartlegging av vannlatingsproblem

  Når du kjem til oss for utgreiing og kartlegging av vannlatingsproblem, får du møte ein uroterapeut.

 • Kollegastøtte

  Kollegastøtte er eit tilbod der arbeidstakarane som opplev psykiske påkjenningar i jobbsituasjonen, får støtte og bistand frå ein kollega til å gjennomarbeide opplevingane.

 • HMS ved Akuttmottak

  Det er eit nært samarbeid med leiing og verneombod når det gjeld helse, miljø og sikkerheit i avdelinga.

 • Publikasjoner

  Bøker og artikler.

 • Amming - handmjølking

  Å handmjølke er ofte eit betre alternativ enn å pumpe seg, spesielt dei første dagane etter fødselen.

 • Amming og barnets sugeteknikk

  La barnets ansikt vere vendt mot deg. Barnet skal liggje med kroppen sin mot brystet ditt, slik at det slepp å vri hovudet for å nå fram. Nasen skal vere i høgde med brystknoppen.

 • Stell og bading av den nyfødde

  Vask barnet med lunka vatn som måler om lag 37 grader. Du kan bruke ein mjuk tynn klut eller berre hendene dine.

 • Fødselsdepresjon

  Å få barn er noko av det største som kan skje i livet. Samstundes er det ikkje uvanleg å kjenne seg nedstemt eller deprimert i samband med ein fødsel.

 • Oppfølging av barnet etter fødselen

  Alle nyfødde barn får tilbod om å bli undersøkt for 23 sjukdommar, som utan behandling i verste fall kan føre til alvorleg sjukdom hos barnet eller tidleg død.

 • RS-virus og vasskoppar

  Informasjon til foreldre og andre besøkande på Storken, Føde 2 og Barsel ved Kvinneklinikken.

 • Nyfødde barn frå topp til tå

  Som nybakte foreldre er det ofte mange ting ein lurer på. Tida etter fødselen byr på undring og glede, ofte blanda med ei kjensle av usikkerheit og litt uro. De skal lære barnet å kjenne, få kontroll på stell og mating - og korleis familien...

 • Vi har tett samarbeid med din lokale helsestasjon

  Har du nettopp fødd? Vi samarbeider tett med jordmødrer og helsesøstrer på helsestasjonane.

 • Regionalt nettverk for pasienterfaringsundersøkingar i Helse Vest

  Nettverket skal sikre at pasienterfaringar får ein større plass når beslutningar om mellom anna behandling og pleie skal fattast.

 • Resultater frå undersøkingar om brukarerfaringar

  Her legg vi ut rapportar frå brukar- og pasienterfaringsundersøkingane som gjennomførast i foretaket.

 • Rådgjevning for undersøkingar om brukarerfaringar

  Vi tilbyr rådgjeving og bistand til avdelingar som ønsker å gjennomføre undersøkingar om brukarane og/eller pasientane sine erfaringar.

 • Arbeidsverktøy

  Her finn du ei oversikt over dei mest brukte dataprogramma vi bruker i Akuttmottak.

 • EMTU (elektromedisinsk teknisk utstyr)

  Vi har mykje elektromedisinsk teknisk utstyr (EMTU) i avdelinga. For nokre vil det vere mykje nytt, for andre ikkje.

 • Kurs

  Når du som nyansatt kjem til Akuttmottak, er det obligatoriske kurs for alle nyansatte ved Haukeland universitetssjukehus.

 • Praktisk informasjon

  Her finn du praktisk informasjon for deg som er ansatt i Akuttmottak.

 • Publikasjoner

  Her finner du en oversikt over publikasjoner hvor våre medarbeidere ved Nasjonal behandlingstjeneste for gynekologiske fistler har bidratt.

 • Forskingsbiobank ved Kvinneklinikken

  Ein biobank er i samling av humant biologisk materiale. Materialet vil vera blod, urin, buk væske, bitar frå vev og heile organ.

 • Medlem i gruppa

 • MoMaTEC2 - ulike protein innanfor kreft i livmora

  Ulike protein utfører ulike oppgåver i cellene, og ved kreftsjukdom har ofte eit eller fleire protein fått endra si oppgåve slik at celleveksten kjem ut av kontroll.

 • Ulike ammestillingar

  Det er viktig å finne ei god ammestilling, og vi anbefaler at du bruker tid på å finne den stillinga som er rett for deg slik at du slappar av i heile kroppen.

 • Vonde bryst ved amming

  Etter fødselen kan kvinna oppleve ulike brystplagar i samband med mjølkeproduksjon og amming.

 • Forsking - Barn med ganespalte

  For å kunne gi best mogeleg behandling til pasientane er det viktig med forsking.

 • Informasjon til pasientar og pårørande

  Eit barn med spalte har dei same behova som andre barn. Ei god sjølvkjensle, ei kjensle av tilhøyring og følelsen av å vere elska - er avgjerande for eit barn si utvikling. Vår erfaring er at trygge og godt informerte foreldre aukar sjansen...

 • Ulike spaltetypar

  Hos pasientar med leppe-kjeve-ganespalte er det store skilnadar i spaltenes storleik og utstrekning. Det finst mange mogelege kombinasjonar av spalter.

 • Nutrition Intervention Biobank (NIB)

  Vi ønskar ny kunnskap om samanhengen mellom kva du et og kva som skjer i kroppen din etter at du har ete ulike typar mat.

 • Vestnorsk forskningsbiobank for overvekt (VFO)

  Fedme og overvekt er ei stor utfordring for folkehelsa. Vi ynskjer auka kunnskap om kva faktorar som bidreg til og opprettheld overvekt og fedme.

 • Nutrition Biobank

  Vi ønsker ny kunnskap om samanhengen mellom kva du et og korleis helsa di utviklar seg.

 • Prospective Breast Cancer Biobank (PBCB)

 • VoV

  VoV (Våg og Vinn) er eit utgreiingsprogram for å hjelpe barnet/ungdommen til å finne meistring gjennom rett type aktivitet, for deretter å vidareføre ein eller fleire aktivitetar i dagleglivet. 

 • TAG

  TAG (Trygg, Aktiv og Glad) er eit behandlingsprogram som tar sikte på å redusere symptom på angst og depresjon gjennom variert fysisk aktivitet. Tilbodet blir organisert med 2 treningar per veke i 14 veker. 

 • FAST

  FAST (førebygging, aktivitet, sunnheit og trivsel) er eit førebyggande behandlingsprogram der målet er å hjelpe pasientane til å etablere sunne levevanar som inkluderer meir aktivitet og eit sunnare kosthald.

 • GEMRIC - The Global ECTMRI Research Collaboration

  Deltakarar i det internasjonale samarbeidet GEMRIC The Global ECT-MRI Research Collaboration

 • Publikasjonar

  Aktuelle publikasjonar frå regionalt fagmiljø.

 • Om stemningslidingar / affektive lidingar

  Stemningslidingar eller affektive lidingar er kjenneteikna av depresjon og oppstemtheit. Rundt 15-30 prosent av alle menn og opp mot 40 prosent av alle kvinner får i løpet av livet ei affektiv liding som dei treng behandling for.

 • Tidleg oppdaging av psykose - TOPS

  Psykose kan beskrivast som vanskar med å skilje mellom kva som er verkeleg og ikkje.

 • Hospitering

  Medisinsk avdeling ved HUS inviterer til tre dagars hospitering for allmennpraktikarar.

 • Publiserte artikler 2016

 • Vitenskaplege publikasjonar

  Her kan du finne vitenskapelige publikasjoner fra forskere tilknyttet NSGU.

 • Doktorgrader

  Flere doktorgrader har blitt utført av personer ansatt ved eller tilknyttet NSGU. Her presenteres de ulike avhandlingene i omvendt kronologisk rekkefølge. Hvis avhandlingen er lagt ut på Bora er denne lenket fra avhandlingens tittel.

 • Anafylaktiske transfusjonsreaksjonar

  Transfusjon med blodprodukt skal normalt gå utan nemneverdige komplikasjonar. Biverknadar kan likevel oppstå både under og i etterkant av gjennomført transfusjon. Ein sjeldan, men potensielt alvorleg årsak til transfusjonsreaksjonar er anafylaksi.

 • Allergi

  For oversikt over allergianalyser utover allergenspesifikk IgE, sjå www.analyseoversikten.no

 • Anafylaksi

  Indikasjon: Tilleggsutgreiing ved mistanke om anafylaksi

Fann du det du leita etter?