Pasientinformasjon

 • Mating og amming

  Det finst ingen fasitsvar på korleis ein skal mate eit barn med spalte. Måten barnet blir amma og mata på, vil vere avhengig av spaltetype og individuelle forskjellar hos mor og barn.

 • Om behandlingstilbodet

  Barn som er fødd med leppe-kjeve-ganespalte vil i større eller mindre grad ha behov for behandling i barneåra. Sjølv om dette kan føre med seg ein del ekstra, har vi erfaring med at ei behandla spalte ikkje er til hinder for normal livsutfolding.

 • Praktisk informasjon for sjukehusopphaldet

  Eit barn med leppe-kjeve-ganespalte vil gå gjennom ein del undersøkingar og operasjonar i åras løp. Her har vi samla praktisk informasjon for sjukehusopphaldet.

 • Publikasjonar

  Aktuelle publikasjonar frå regionalt fagmiljø.

 • Om stemningslidingar / affektive lidingar

  Stemningslidingar eller affektive lidingar er kjenneteikna av depresjon og oppstemtheit. Rundt 15-30 prosent av alle menn og opp mot 40 prosent av alle kvinner får i løpet av livet ei affektiv liding som dei treng behandling for.

 • Tidleg oppdaging av psykose - TOPS

  Psykose kan beskrivast som vanskar med å skilje mellom kva som er verkeleg og ikkje.

 • Hospitering

  Medisinsk avdeling ved HUS inviterer til tre dagars hospitering for allmennpraktikarar.

 • Forsking - Barn med ganespalte

  For å kunne gi best mogeleg behandling til pasientane er det viktig med forsking.

 • Informasjon til pasientar og pårørande

  Eit barn med spalte har dei same behova som andre barn. Ei god sjølvkjensle, ei kjensle av tilhøyring og følelsen av å vere elska - er avgjerande for eit barn si utvikling. Vår erfaring er at trygge og godt informerte foreldre aukar sjansen...

 • Ulike spaltetypar

  Hos pasientar med leppe-kjeve-ganespalte er det store skilnadar i spaltenes storleik og utstrekning. Det finst mange mogelege kombinasjonar av spalter.

 • GEMRIC - The Global ECTMRI Research Collaboration

  Deltakarar i det internasjonale samarbeidet GEMRIC The Global ECT-MRI Research Collaboration

 • Publikasjoner

  Bøker og artikler.

 • Utgreiing/kartlegging av vannlatingsproblem

  Når du kjem til oss for utgreiing og kartlegging av vannlatingsproblem, får du møte ein uroterapeut.

 • Stell og bading av den nyfødde

  Vask barnet med lunka vatn som måler om lag 37 grader. Du kan bruke ein mjuk tynn klut eller berre hendene dine.

 • Fødselsdepresjon

  Å få barn er noko av det største som kan skje i livet. Samstundes er det ikkje uvanleg å kjenne seg nedstemt eller deprimert i samband med ein fødsel.

 • Førebygging av krybbedød

  Krybbedød er når eit tilsynelatande friskt barn dør plutseleg og uventa utan forvarsel. Sjølv etter grundig obduksjon og undersøking av omstende, finn ein ikkje nokon forklaring på kvifor barnet døydde.

 • Oppfølging av barnet etter fødselen

  Alle nyfødde barn får tilbod om å bli undersøkt for 23 sjukdommar, som utan behandling i verste fall kan føre til alvorleg sjukdom hos barnet eller tidleg død.

 • RS-virus og vasskoppar

  Informasjon til foreldre og andre besøkande på Storken, Føde 2 og Barsel ved Kvinneklinikken.

 • Nyfødde barn frå topp til tå

  Som nybakte foreldre er det ofte mange ting ein lurer på. Tida etter fødselen byr på undring og glede, ofte blanda med ei kjensle av usikkerheit og litt uro. De skal lære barnet å kjenne, få kontroll på stell og mating - og korleis familien...

 • Vi har tett samarbeid med din lokale helsestasjon

  Har du nettopp fødd? Vi samarbeider tett med jordmødrer og helsesøstrer på helsestasjonane.

 • Regionalt nettverk for pasienterfaringsundersøkingar i Helse Vest

  Nettverket skal sikre at pasienterfaringar får ein større plass når beslutningar om mellom anna behandling og pleie skal fattast.

 • Resultater frå undersøkingar om brukarerfaringar

  Her legg vi ut rapportar frå brukar- og pasienterfaringsundersøkingane som gjennomførast i foretaket.

 • Rådgjevning for undersøkingar om brukarerfaringar

  Vi tilbyr rådgjeving og bistand til avdelingar som ønsker å gjennomføre undersøkingar om brukarane og/eller pasientane sine erfaringar.

 • Arbeidsverktøy

  Her finn du ei oversikt over dei mest brukte dataprogramma vi bruker i Akuttmottak.

 • EMTU (elektromedisinsk teknisk utstyr)

  Vi har mykje elektromedisinsk teknisk utstyr (EMTU) i avdelinga. For nokre vil det vere mykje nytt, for andre ikkje.

 • Kurs

  Når du som nyansatt kjem til Akuttmottak, er det obligatoriske kurs for alle nyansatte ved Haukeland universitetssjukehus.

 • Praktisk informasjon

  Her finn du praktisk informasjon for deg som er ansatt i Akuttmottak.

 • Kollegastøtte

  Kollegastøtte er eit tilbod der arbeidstakarane som opplev psykiske påkjenningar i jobbsituasjonen, får støtte og bistand frå ein kollega til å gjennomarbeide opplevingane.

 • HMS ved Akuttmottak

  Det er eit nært samarbeid med leiing og verneombod når det gjeld helse, miljø og sikkerheit i avdelinga.

 • Publikasjoner

  Her finner du en oversikt over publikasjoner hvor våre medarbeidere ved Nasjonal behandlingstjeneste for gynekologiske fistler har bidratt.

 • Forskingsbiobank ved Kvinneklinikken

  Ein biobank er i samling av humant biologisk materiale. Materialet vil vera blod, urin, buk væske, bitar frå vev og heile organ.

 • Medlem i gruppa

 • MoMaTEC2 - ulike protein innanfor kreft i livmora

  Ulike protein utfører ulike oppgåver i cellene, og ved kreftsjukdom har ofte eit eller fleire protein fått endra si oppgåve slik at celleveksten kjem ut av kontroll.

 • Vonde bryst ved amming

  Etter fødselen kan kvinna oppleve ulike brystplagar i samband med mjølkeproduksjon og amming.

 • Amming - handmjølking

  Å handmjølke er ofte eit betre alternativ enn å pumpe seg, spesielt dei første dagane etter fødselen.

 • Amming og barnets sugeteknikk

  La barnets ansikt vere vendt mot deg. Barnet skal liggje med kroppen sin mot brystet ditt, slik at det slepp å vri hovudet for å nå fram. Nasen skal vere i høgde med brystknoppen.

 • Bløding seint i svangerskapet

  Blødingar som oppstår seint i svangerskapet, kan ha ulike årsaker. Blødinga treng ikkje å ha betyding for den vidare utviklinga av svangerskapet eller fødselen. Som oftast er blod i utfloda eit første teikn på at fødselen er nær.

 • Presentasjonar

  Her kan du finne presentasjonar frå ulike faglige arrangement og konferansar som vart arrangert av Fagsenter for medisinske kvalitetsregister i Helse Vest.

 • Bergen Biostatistical Seminar - Bbiss

  The Bergen Biostatistical Seminar is a joint effort between several groups / departments in Bergen with interest in statistical methods in biology.

 • Informasjon til brukerrepresentanter

  Målgruppa for læringstilboda ved LMS er personar som har ein kronisk sjukdom eller nedsett funksjonsevne, og deira familie og venner. LMS har som mål at brukarane skal få utvida innsikt om eiga situasjon og bli styrka i meistring av kvardagen.

 • Fyioterapi ved CFS / ME poliklinikk

 • Ergoterapi ved plastikkirurgi

  Dei fleste pasientar som har skada seg i handa og er operert for dette, har behov for kontakt med ergoterapeut.

 • Ergoterapi ved Avdeling for kreftbehandling og medisinsk fysikk

  Ergoterapeuten arbeider ved sengepostane. Målet med ergoterapi er å mestre daglege aktivitetar slik at kvardagen kan fungere best mogleg for den enkelte.

 • Ergoterapi ved Fysikalsk medisin og rehabilitering

  Ergoterapeutane jobbar i tverrfaglige team. Dei kartlegg pasienten si evne til å utføra aktivitetar som personleg stell, påkleding, tilbereiing av måltid mm.

 • Ergoterapi ved Nevroklinikken

  Eit hjerneslag eller ein ryggmargsskade får ofte konsekvensar for utføringa av daglege aktivitetar.

 • Ergoterapi ved revmatisk sjukdom

  Hovudtilbodet vert gjeve til pasientar med revmatiske sjukdommar. Ergoterapeutane vurderar korleis pasienten fungerar i daglege aktivitetar (ADL). ADL- funksjonen blir vurdert gjennom samtale og/eller observasjon.

 • Korleis verkar det

 • Nasjonalt Register for Leddproteser

  Nasjonalt Register for Leddproteser starta med å registrere innsetting og reoperasjonar av hofteleddsprotesar i 1987.

 • Nasjonalt Barnehofteregister

  Nasjonalt Barnehofteregister er oppretta for å auke kunnskapen og betre behandlinga av barnehoftesjukdommane hofteleddsdysplasi, Calvè-Legg-Perthes og epifysiolysis capitis femoris.

 • Tredimensjonal databasert ganganalyse

Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.