Prosjekt: Ser du det samme som meg?

Synsvansker er vanlig etter et hjerneslag, og det er viktig å avdekke dette tidlig. Ofte kan synsvansker føre til vansker med å utføre hverdagslige aktiviteter som å lage mat eller å bruke en mobil. Vi ønsker å få mer kunnskap om hvordan disse synsvanskene kan påvirke pasientenes utførelse av hverdagslige aktiviteter. Kunnskap om eventuelle synsvansker er viktig for å igangsette rette tiltak og tilpasse omgivelsene, slik at den enkelte kan oppleve mestring.

Formålet med prosjektet er å finne en metode for å kartlegge synet i aktivitet hos pasienter med hjerneslag. I prosjektet vil vi bruke eye-tracking briller. Brillene har et innebygget kamera som registrerer hvor du ser og hvordan du beveger øynene dine. Brillene vil bli brukt, mens du som en del av vanlig undersøkelse i avdelingen, gjennomfører to kjente daglige aktiviteter. For eksempel lage kaffe og omelett, under observasjon av en ergoterapeut. Det kan ta inntil en time å gjennomføre aktivitetene. Ansiktet ditt vil ikke vises på videoen, men det vil bli gjort et opptak av lyden.

I prosjektet vil vi innhente og registrere opplysninger om deg fra pasientjournalen din. Dette gjelder resultater av ulike kartlegginger, relevante medisinske opplysninger og bakgrunnsopplysninger som blant annet kjønn og alder. I tillegg vil vi sammen med deg fylle ut et spørreskjema om dine opplevelser av synsvansker.

Din deltakelse kan medvirke til å utvikle en metode for å kartlegge synsvansker i aktivitet hos pasienter med hjerneslag tidlig i rehabiliteringsfasen. Opptaket som blir gjort vil bli analysert på et senere tidspunkt, og vil dermed ikke bli brukt videre i din rehabilitering. Resultatene fra selve aktivitetskartleggingen vil derimot være en del av den ordinære behandlingen.

Dette prosjektet er et delprosjekt av «Hva med synsvanskene», der vi undersøker bruk av brillene sammen med fire tester som undersøker synsfunksjon. Du har på bakgrunn av din deltakelse i «Hva med synsvanskene», blitt invitert til å delta i dette delprosjektet.

Hva skjer med informasjonen om deg

Informasjonen som registreres om deg skal kun brukes slik som beskrevet i hensikten med prosjektet. Du har rett til innsyn i hvilke opplysninger som er registrert om deg, og rett til å få korrigert eventuelle feil i de opplysningene som er registrert. Du har også rett til å få innsyn i sikkerhetstiltakene ved behandling av opplysningene. All data vil oppbevares på forskningsserveren til Helse Bergen.

Alle opplysningene vil bli behandlet uten navn og fødselsnummer, eller andre direkte gjenkjennende opplysninger. En kode knytter deg til dine opplysninger gjennom en navneliste. Det er kun Siri Hanne Betten Lysgård og Eline Aase Kordt som har tilgang til denne listen. Prosjektet er godkjent av Regional komite for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk, saksnummer 2019/494.

Informasjon om deg vil bli anonymisert eller slettet senest 5 år etter prosjektslutt i 2021.

Samtykke

Om du ønsker å delta må du skrive under på et samtykkeskjema. Du kan trekke deg fra prosjektet når som helst uten konsekvenser for videre behandling. Alle innhentede opplysninger vil da bli slettet, såfremt de ikke allerede er brukt i analyser.
Prosjektet er igangsatt av Ergoterapiavdelingen ved Haukeland Universitetssjukehus, og drives med midler fra InnoMed.

Ved spørsmål kontakt:

Prosjektleder Siri Hanne Betten Lysgård tlf: 55 91 84 10

Fann du det du leita etter?