Hva med synsvanskene?

Hva går prosjektet ut på?

Formålet med prosjektet er å finne en metode for å kartlegge synet hos pasienter med hjerneslag, som har vansker med å uttrykke seg. De testene som brukes i dag er ofte ikke egnet for pasienter som har kognitive vansker og/eller språkvansker.


Synsvansker er vanlig etter hjerneslag og det er viktig å avdekke dette tidlig. Kunnskap om eventuelle synsvansker er viktig for å igangsette rette tiltak og tilpasse omgivelsene, -slik at den enkelte kan bli mest mulig selvstendige. For pasienter med synsvansker er det vanlig å oppleve å gå inn i ting, få lett hodepine og ha vansker med å lese.

Les mer om  prosjektet: Ser du det samme som meg?

I prosjektet vil vi bruke noen eye-tracking briller. Disse brillene har et innebygget kamera som registrerer hvor du ser og hvordan du beveger øynene dine. Du vil ha på deg brillene mens du gjennomfører fire tester, som undersøker grunnleggende synsfunksjoner. Denne informasjonen blir lagret som et videoopptak som vi analysere i ettertid. Ansiktet ditt vil ikke vises på videoen, men det vil bli gjort et opptak av lyden. Testingen tar ca. 30 minutter.


I prosjektet vil vi innhente og registrere opplysninger om deg fra pasientjournalen din. Dette gjelder resultater av ulike kartlegginger, relevante medisinske opplysninger og bakgrunnsopplysninger som blant annet kjønn og alder.

Eye-tracking briller

Eye-tracking briller

Din deltakelse kan medvirke til å utvikle en metode for å kartlegge synsvansker hos andre med hjerneslag, tidlig i rehabiliteringsfasen. Deltagelse i prosjektet vil være en del av den ordinære behandlingen.

Alle pasienter som er innlagt ved Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering (AFMR), som har hatt et hjerneslag i løpet av de tre siste månedene inviteres til å delta i studien. Det er frivillig å delta, og det vil ikke få noen konsekvenser for din behandling om du sier nei.

Hva skjer med informasjonen om deg:

Informasjonen som registreres om deg skal kun brukes slik som beskrevet i formålet med prosjektet. Du har rett til innsyn i hvilke opplysninger som er registrert om deg, og rett til å få korrigert eventuelle feil i de opplysningene som er registrert. Resultatene fra synskartleggingen vil i tillegg bli lagt inn i din pasientjournal da det kan være relevant for videre oppfølging og rehabilitering.

 
Alle opplysninger vil bli behandlet uten navn og fødselsnummer eller andre direkte gjenkjennende opplysninger. En kode knytter deg til dine opplysninger gjennom en navneliste.

Prosjektleder har ansvar for den daglige driften av forskningsprosjektet og at opplysninger om deg blir behandlet på en sikker måte.  Informasjon om deg vil bli anonymisert ved prosjektslutt i 2021 og senest 3 år etter prosjektslutt.  Prosjektet er godkjent av Regional komite for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk, saksnummer. 2018/903

Samtykke

Om du ønsker å delta må du skrive under på et samtykkeskjema. Er du ikke i stand til å skrive under selv, kan pårørende skrive under for deg. Du kan trekke deg fra prosjektet når som helst uten konsekvenser for videre behandling. Alle innhentede opplysninger vil da bli slettet, såfremt de ikke allerede er brukt i analyser.

Prosjektet er igangsatt av Ergoterapiavdelingen ved Haukeland Universitetssjukehus, og drives med midler fra Extrastiftelsen.
Ved spørsmål kontakt prosjektleder: eline.aase.kordt@helse-bergen.no

logo extrastiftelsen

Fann du det du leita etter?