Terma

TERMA består av både teoretisk og praktisk kunnskap som kan gjere arbeidstakarar betre rusta til å møte aggresjon og truande adferd frå tenestemottakarar. 

TERMA står for terapeutisk møte med aggresjon.

Sidan Klininikk sikkerheitspsykiatri  i Bergen starta opp i 1989 vert det lagt vekt på å utvikla ein behandlingskultur som byggar på sentrale fagetiske verdiar og evidensbasert kunnskap. Dette systematiske arbeidet har kommet til uttrykk i opplæringsprogrammet TERMA.

Gjennom kunnskap om aggresjon som fenomen, faktorar som kan utløysa aggressiv åtferd og ulike strategiar for å møta aggresjon på ein terapeutisk måte – er hensikta at TERMA kan bidra til å redusere graden av makt og tvang i psykiatriske avdelingar.

TERMA kan bidra til økt grad av opplevd tryggheit hos pasientar og personal.

TERMA er beslutta som standardopplæring i Helse Bergen og støtta av eit e-læringsprogram.

Fokus er i stor grad retta mot klinisk virksomt personale skal få ein økt bevissthet rundt eiga rolle i situasjonar som utviklar seg i aggressiv retning. Dette innebær at den enkelte utviklar kompetanse på ulike handlingsalternativ før, under og etter ein aggressiv episode.

TERMA består av både teoretisk og praktisk kunnskap som kan gjere arbeidstakare betre rusta til å møte aggresjon og truande atferd frå tjenestemottakare. Gjennomgång av aktuell teori og praktisk trening på aktuelle situasjonar vil gje personalet modellar å arbeide ut ifrå når aggressive episodar oppstår. Dette vil kunne redusere risiko for skade på pasient og personal.

Kurset tek også for seg hvordan man kan ivareta seg sjølv, kollega og pasienten i etterkant av ein aggressiv hendelse.

Det er utarbeida eit e-læringsprogram hvor alle teknikkar er filma med kommentarar på risiko ved dei ulike teknikkane.

TERMA grunnkurs består av 2 dager (14 timar).

Instruktøropplæring består av 75 timar og går over 11 dager. Etter endt kurs skal instruktørane være i stand til å avvikla eigne ordinære TERMA-kurs for ansatte, samt vedlikehelde denne kompetansa ved arbeidsplassen sin.

Vi kan også skreddersy ulike undervisnings- og opplæringspakkar tilpassa den enkelte oppdragsgjevar.

Kontaktinformasjon

Alle henvendelser vedrørende TERMA:

Telefon 55958348 (kl. 07-16) eller epost crav@helse-bergen.no

Kontaktskjema kursTilsette

​Ravnanger, Conrad
Seksjonsleiar/fagleg ansvarleg TERMA
​Nag, Thomas Haugen
Fagligutviklingssykepleier​​

Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.