Psykiatrisk poliklinikk for stemningslidingar

Vi er ein spesialistpoliklinikk for vaksne med komplekse stemningslidingar. Vi tilbyr utgreiing og behandling til pasientar med bipolar eller depressiv liding. Lidinga må vere primær og ikkje sekundær til annan psykisk sjukdom.
Les meir om Psykiatrisk poliklinikk for stemningslidingar

Psykiatrisk poliklinikk for stemningslidingar

I poliklinikken har vi ein tverrfagleg samansetting. Her jobbar både psykiatarar, psykologar og sjukepleiarar.

Våre tenester

Ved Psykiatrisk poliklinikk for stemningslidingar tilbyr vi utgreiing og behandling til pasientar med bipolare eller depressive lidingar.

Tilvising

Pasientar frå 18 år og oppover kan tilvisast Psykiatrisk poliklinikk for stemningslidingar. Avdelinga tar imot tilvisingar frå behandlarar ved distriktspsykiatriske senter (DPS), psykiatriske avdelingar, privatpraktiserande psykiatrar eller psykologar.

Fastlegar kan tilvise til gruppebehandling - «Mindfulness»-kurs og Psykoedukasjonskurs.

Tilvisingsrutinar

Tilvising til poliklinikken må innehalde ein kort gjennomgang av sjukdom, utvikling, hovuddiagnose, aktuelle problemstillingar - og ønske om utgreiing og behandling. Annan relevant journaldokumentasjon kan leggjast ved.

Sende tilvising i DIPS

Tilvisinga kan sendast via DIPS som anten primær eller sekundær tilvising. I DIPS - velg «avd. STE-HBE, seksjon Psykiatrisk poliklinikk HBE».

Sende tilvisinga som post

Helse Bergen HF
Haukeland universitetssjukehus
Psykiatrisk klinikk
Psykiatrisk poliklinikk for stemningslidingar
Postboks 1400
5021 Bergen

Utgreiing

Ved Psykiatrisk poliklinikk går vi gjennom pasientens tidlegare behandling. Vi ser på utgreiing og differensialdiagnostisk vurdering for pasientar som har prøvd ulike behandlingstilbod for depresjon og bipolar liding, og som står i fare for å utvikle kroniske plagar.

Under utgreiinga tar ein i bruk både biologiske og nevrobiologiske undersøkingar, mellom anna EEG og MR.

Poliklinikken tilbyr òg nevropsykologisk utgreiing ved teikn på kognitiv svikt. Dette kan gjer ein først etter ein grundig gjennomgang av pasientens vanskar. Utgreiinga går føre seg over ein eller fleire dagar.

Behandlingstilbod

Poliklinikken tilbyr behandling til pasientar med moderate eller alvorlege depressive symptom. Pasientar som blir innlagt for første gang eller som nyleg har fått ein affektiv diagnose, kan få behandling med medisinar og psykoterapi. Avdelinga tilbyr òg strukturert sjukepleiefagleg rettleiing. 

Transkraniell magnetstimulering (TMS)

Dette er eit behandlingsalternativ for pasientar med moderate til alvorlege depressive tilstandar, som ikkje har hatt forventa effekt av behandling med medisinar. Pasientane må ha vore gjennom minst to behandlingar med medisinar utan effekt.

Ved TMS-behandling er pasienten vaken og sit i ein komfortabel stol i eit lyst og triveleg rom, medan han / ho får behandling. Under behandlinga blir eit apparat som sender ut repetitive magnetbølger, ført over ulike delar av hovudet. Desse gjentatte magnetbølgene verkar aktiverande på hjernebarken som ligg under, og dette kan gi betra kognitiv funksjon. 

Pasient får transkraniell magnetstimulering av sjukepleiar. Foto 

Ein full behandlingsserie går over 2-4 veker, med dagleg behandling fem dagar i veka. Kvar behandling varer i ca. 10 minutt.

Psykoedukasjonskurs

Dette er eit kurs der pasientane blir undervist i den psykiske sjukdommen dei lid av. I staden for tradisjonell gruppeterapi der ein snakkar med kvarandre og ein gruppeleiar, så skal pasienten lære mest mogeleg om eigen sjukdom. Dette vil gjere pasientane betre rusta til å handtere lidinga.

Kurset er for pasientar med bipolar liding og går ein gong i veka over 10 veker med 2 timar per gong. Vi tilbyr også kurs for pårørande. Desse går over to kveldar.

Kurslokale interiør. Foto 

«Mindfulness»-kurs

Dette kurset er eit gruppetilbod for pasientar med stemningslidingar. «Mindfulness» er eit verktøy eller ein metode til sjølvhjelp der ein jobbar med psykiske vanskar ved å observere følelsane på ein nøytral måte. 

Ved å gjere deg sjølv meir bevisst på korleis du har det, utan å forsøke å endre følelsane, kan du bli flinkare til å styre reaksjonane på alt som skjer rundt deg.

Kurset går over 8 veker med 2 timar kvar gong. I tillegg har pasientane heimearbeid. Gruppa blir samla 1-2 ganger etter kurset er avslutta. 

Eigendel

Ved tilvising til Psykiatrisk poliklinikk betaler du ein eigendel kvar gang inntil du har nådd grensa for frikort. Behandlinga er gratis ut året etter grensa er nådd.

Kontaktinformasjon

Oppmøtestad
Psykiatrisk poliklinikk for stemningslidingar i Sandviken.

Logg inn for å endre time

Telefon
55 95 85 03
måndag - fredag 08.00-15.00
Sjukehuset i Sandviken
Besøksadresse
Sandviksleitet 1, (Kart)
5036 Bergen
Telefon
55 97 50 00 eller 55 95 84 00

Buss

​Samtlege nordgåande rutebussar går forbi sjukehuset i Sandviken. Busstoppet heiter ​Gamle Bergen.

Reiseplanleggar på Skyss si nettside

Parkering

​​Parkering for pasientar og pårørande i Sandviken er den store parkeringsplassen foran sjukehusbygningane.  

Prisar
Kl. 08.00-17.00 Kr 10,- per påbegynte 20 minutt. Maks kr 210,- per døgn
Kl. 17.00-21.00 Kr 10,- per påbegynte 30 minutt
Kl. 21.00-08.00 Kr 5,- per påbegynte time. Maks kr 40,- per natt

Dr. Martens
Besøkande til avdelingar som held til i bygget Dr. Martens kan få parkeringsoblat for den tida de skal besøke nokon. Ta kontakt med tilsette på avdelinga de skal besøke for å få dette.


 

Praktisk informasjon

Trådlaust internett

Alle pasientar og besøkande kan bruke gratis trådlaust internett på dei fleste områda på sjukehuset.

Gjest.ihelse.net er eit trådlaust nettverk for besøkande, pasientar og tilsette. Slik koblar du deg til gjestenettet vårt:

  1. Koble deg til det trådlause gjestenettet (gjest.ihelse.net)
  2. Ein nettlesar skal opne seg automatisk. (Om påloggingsvindauget ikkje dukkar opp, forsøk å opne nettlesaren manuelt).
  3. Les nøye gjennom vilkåra.
  4. Trykk "Godta" når du har lest og forstått vilkåra.
Innlogginga skjer automatisk på einingar etter første pålogging, så lenge kontoen er aktiv. Det skal bare være nødvendig å logge seg på éin gong per eining per 31 dagar.
Fann du det du leita etter?