Alderspsykiatri

Avdeling alderspsykiatri gir spesialisert helsetilbod til menneske med psykiske lidingar som debuterer etter fylte 65 år. Alderspsykiatriske lidingar er kjenneteikna ved at det er samanheng mellom psykiatrisk og somatisk sjukdom, eller mellom psykiatrisk sjukdom og biologiske, psykologiske eller sosiale aldringsfenomen. Døme kan være alvorleg depresjon, invalidiserande angstliding og akutt forvirringstilstand, ofte med organiske årsaker.

eldre par
 
Les meir om Alderspsykiatri

Alderspsykiatri

Vi tar også imot pasientar med uavklart kognitiv svikt med psykiatriske tilleggssymptom, paranoide tilstandar og andre funksjonelle lidingar. Sidan sjukdomsbildet til våre pasientar ofte er komplisert av somatiske tilstandar, ligg vi nær somatiske avdelingar på sjukehuset.

Polikliniske og ambulante tenester

For pasientar som ikkje er i behov av innlegging i døgneining kan behandling skje i poliklinikk, eller ved at ambulant team kjem dit pasienten bur.

I poliklinikken arbeider psykiater og spesialsjukepleiar.

Polikliniske tenester

 • Utreiing / diagnostisering / behandling

Det er ønskeleg at pårørande er med til den første timen i poliklinikken

Ambulant team tilbyr tenester der poliklinisk behandling ikkje er hensiktsmessig. Oppfølginga skjer der pasienten bur, anten det er i heim eller på institusjon. I ambulant team arbeider psykiater og sjukepleiar.

Ambulante tenester

 • Utreiing / diagnostisering / behandling
 • Undervisning og rettleiing til personale i kommunehelsetenesta

Ambulant team tilbyr også kompetanseutvikling i alderspsykiatri. Vi benytter Samsa-manualen, som omhandlar kompetanseutveksling mellom sjukeheim og alderspsykiatriske avdelingar:

 • Opplæring i aktuelle kartleggingsskjema 
 • Undervisning i aktuelle tema
 • Refleksjonsgrupper for personale med og utan rettleiar
 • Rettleiingsgruppe

Tilvisingsrutinar for ambulant team

Døgneining

Seksjon for alderspsykiatri si opne døgneining har 9 plassar. Vi arbeider i tverrfaglege team og legg vekt på eit nært samarbeid med pasient og pårørande.

Behandlingstilbodet kan bestå av:

 • Utreiing og diagnostisering
 • Individorientert miljøterapi
 • Individuelle samtalar
 • Medikamentell behandling
 • Elektroconvulsiv terapi

Pasienten kan søkjast direkte til seksjonen med tilvising frå fastlege / poliklinikk, eller kan bli innlagd via Psykiatrisk akuttmottak.

 

Kontaktinformasjon

Oppmøtestad
Vi held til i Glasblokkene i Haukelandsbakken 15.

Telefon
Telefon 55 97 45 85 | Faks 55 97 45 79
Forløpskoordinator Elisabeth Flagtvedt 55 97 45 85
Glasblokkene
Besøksadresse
Haukelandsbakken 15(Kart)
5021 Bergen
Telefon
55 97 50 00

Buss

​Fleire rutebussar går forbi Haukeland. I tillegg finst direkte arbeidsruter mellom bydelane og sjukehuset.

Nord for sjukehuset, sør for Haukeland​, Ibsensgate og Haukelandsveien.

Bybane

​Nærmaste stoppestad til Haukeland er Kronstad bybanestopp. Det tar om lag ti minutt å gå frå stoppet til sjukehuset. 

Flybuss

Det går flybuss frå Bergen Lufthavn Flesland til Haukeland Hotel/Pasienthotellet kvar time mellom kl. 09.00 og kl. 15.00 alle kvardagar, med avgang fem over kvar heile time. 

Du nyttar vanleg flybuss frå Flesland til Bystasjonen. På Bystasjonen byttar du over til ein minibuss godt merka med flybuss-logo. Denne bussen køyrer deg til Haukeland hotell. 

Frå Haukeland hotell/Pasienthotellet går det minibuss fem over kvar heile time mellom kl. 09.00 og kl. 15.00 for å ta med reisande som skal til flyplassen. Bussen kjører til Bystasjonen, der er det overgang til den ordinære flybussen. Turen frå Haukeland til Flesland tar totalt 45 minutt.

Siste avgang frå Haukeland hotell er klokka 15.05.

Klokka 09.50 og klokka 13.50 startar flybussen ved drosjehaldeplassen i Sentralblokka. Bussen står då ei kort stund på dei reserverte plassane til helsebussane (rett ved drosjehaldeplassen i Sentralblokka) for av- og påstiging før han køyrer vidare til Haukeland hotell for avgang fem over. 

Flybussen har både barnesete, rullestolplass og heis. Om du treng ekstra hjelp til å bytte frå minibussen til flybussen, får du det av sjåføren. 

Parkering Glasblokkene

​Det er innkøyring til Glasblokkene frå Haukelandsbakken, nord for Sentralblokka. Det er tre handikap-parkeringsplassar ved Glasblokkene.

Andre besøkande parkerer på parkeringsdekket i Sentralblokka. Her er det også fleire handikap-parkeringsplassar.

Meir informasjon om parkering på Haukeland universitetssjukehus 

Ein kan gå mellom Sentralblokka og Glasblokkene innandørs via tunnelsystemet.

Praktisk informasjon

Besøk på sjukehuset i koronaperioden

Under smittesituasjonen med koronaviruset har vi avgrensa talet på besøkande til sjukehuset. 

 

Besøkstider

​​Kvardagar kl. 17.00-20.00
Helger kl. 10.00-20.00

Elektrokonvulsiv terapihttps://helse-bergen.no/behandlinger/elektrokonvulsiv-terapiElektrokonvulsiv terapiEElektrokonvulsiv terapi (elektrostimulering) - ECTElektrokonvulsiv terapi (elektrostimulering) - ECTElektrokonvulsiv terapi (elektrostimulering) - ECTElektrokonvulsiv terapi (elektrostimulering) - ECT

Seksjon for ECThttps://helse-bergen.no/avdelinger/psykisk-helsevern/psykiatrisk-klinikk/alderspsykiatri/seksjon-for-ectSeksjon for ECT

Fann du det du leita etter?