Prosjektets bidrag

Her finn du ei oversikt over delprosjekt knytta til prosjektet «Medikamentfrie behandlingsforløp for personar med psykoselidingar».

Illness Management and Recovery (IMR)

IMR er eit recovery-basert behandlingstilbod for personar med alvorlege psykiske lidingar. Det består av 11 tema / modular, og byggar på prinsippa frå blant anna kognitiv terapi, motiverande intervju og pedagogikk. Programmet blir vanlegvis levert i grupper på 5-8 deltakarar, og går over eitt år. Pasientane set sjøl sine eigne målsettingar for behandlinga, og får hjelp til å jobbe mot desse.

Margrethe Lillegaard er prosjektleiar for felles implementering av IMR. Kronstad DPS har allereie IMR-kompetanse, og vil rettleie dei andre fem DPS-ane, samstundes som dei sjølve utviklar rettleiingskompetanse. Kvart DPS utdannar fem terapeutar som startar med to IMR-grupper per DPS frå januar 2018.

Samvalsverktøy

For å ha brukarmedverknad må pasientar kunne gjere informerte val. Då må dei også ha tilgang til god informasjon om behandlingsalternativ, og kva fordelar og ulempar dei enkelte alternativa medfører. Vi skal utvikle ei nettside som presenterer informasjon om dei viktigaste behandlingsalternativa ved psykoselidingar, og som hjelper pasientar og behandlarar til å reflektere rundt kva som er viktig for den enkelte. Samvalsverktøyet vil vere tilgjengeleg til nasjonalt bruk ved utgangen av 2018.

Leif Arvid Øvernes leiar prosjektgruppa på oppdrag frå Helse Vest. Prosjektgruppa består av framtredande fagfolk frå Helse Bergen, Helse Stavanger, Helse Fonna og Helse Førde, og blir utvikla i samarbeid med «Mine behandlingsvalg» ved UNN.

Innføring av CheckWare

Vi treng systematiske data frå behandlingsforløpa for å lære om medikamentfri behandling. CheckWare er eit elektronisk fagsystem som hjelper oss å hente inn data frå elektroniske kartleggingsinstrument og spørreskjema. CheckWare er også til hjelp for både behandlarar og pasientar. Blant anna kan pasientar fylle ut skjema på mobil, nettbrett eller PC før dei skal til samtale, og behandlar får umiddelbare rapportar frå utfylte skjema.

Espen Handeland Øvrehus leiar implementeringa av CheckWare ved alle seks DPS-ane. Nina Eltvik ved Seksjon for e-helse er den lokale CheckWare-eksperten, og hjelper med utforming av skjema og dataoppsett til våre behov. Helse Bergen har ein CheckWare-løysing som er integrert med DIPS. For dei private ideelle vil CheckWare enn så lenge ikkje være integrert med DIPS, men CheckWare jobbar med saka.

Systematisk tilbakemelding

Systematisk tilbakemelding har vist seg å ha ein betydeleg effekt på både allianse og behandlingsutfall, og på å redusere antalet pasientar som droppar ut eller opplever forverring gjennom behandlingsforløpet. I dette prosjektet bruker vi både INSPIRE og FIT (SRS og ORS) som inngår i kartleggingspakken til CheckWare.

Pasientar gir tilbakemelding på korleis dei opplever at samarbeidet fungerer, om dei opplever støtte på det som er viktig for dei og korleis dei har det. Dette gjer det mogleg å sjå om behandlinga går riktig veg, og å fange opp om ei forverring tidleg. Det opnar for å snakke om samarbeidet, og kva som skal til for å gjere behandlinga enno meir meiningsfull for den enkelte.

Kvalitetssikring

Standardisert kartlegging

Alle medikamentfrie forløp vil evalueres regelmessig etter standardiserte verktøy. Dette inkluderer PANSS, GAF, CGI, AUDIT, DUDIT, INSPIRE, SRS, ORS. Fleire av desse inngår i pakkeforløpet.

I tillegg har vi utvikla eit eige skjema (MedFri) som samlar nødvendige pasientkarakteristika og prosessmål for evaluering av det medikamentfrie tilbodet. MedFri-skjemaet blir brukt ved oppstart, kvar 6. månad og ved avslutning. Pre-skjemaet fungerer også som screeningverktøy og som sjekkliste for oppstart.

Regionalt kvalitetsregister

Data frå dei medikamentfrie forløpa må samlast for å kunne gjere statistiske analysar. Vi har derfor søkt Datatilsynet om konsesjon for å opprette eit regionalt kvalitetsregister som samanstiller forløpa frå alle seks DPS. Registeret er samtykkebasert, og nøkkelindikatorar for implementering og behandlingsutfall hentast ut månadleg for alle DPS. 

Prosjektleiar Leif Arvid Øvernes er dagleg ansvarleg for registeret.

Brukarundersøking

Statistikk og kliniske erfaringar og vurderingar fortel deler av bildet, men vi ønskar også å høyre pasientanes opplevingar av forløpa gjennom implementeringsfasen.

Erfaringskonsulent Anne Blindheim vil derfor reise rundt og intervjue pasientar og pårørande om deira erfaringar. Aktuelle problemstillingar og løysingar blir meldt regelmessig og anonymt til prosjektgruppa, og blir brukt til organisasjonslæring og vidareutvikling av tilbodet.

Brukar-spør-brukar (KBT)

Kompetansesenter for brukererfaring og tjenesteutvikling (KBT) i Helse Midt har fått i oppdrag å vurdere og samanstille dei ulike medikamentfrie tilboda i Noreg basert på oppdraget, protokollen og brukaranes oppleving av behandlingstilbodet. Dei vil gjennomføre fokusgruppeintervjuar, og melde resultata tilbake i ein dialogkonferanse.

Forsking

Kvalitativ forskingsstudie

Korleis opplever behandlarar og brukarar at dei no får velje behandling? Dette vil etnolog og stipendiat Christine Ødegaard forsøke å svare på gjennom sin kvalitative doktoravhandling.

Kvantitativ forskingsstudie

Korleis utviklar dei medikamentfrie behandlingsforløpa seg, kva resultat kan ein forvente og korleis er desse samanlikna med dei som brukar antipsykotika? Dette er spørsmål som eit kvantitativt doktorgradsarbeid vil besvare, leia av psykiatar og professor Erik Johnsen.

Kompetanseheving

​Heildagskonferanse - «Psykosebehandling - med og utan medisinar»

Den 15. september 2017 samlast 270 lokale fagfolk og leiarar frå alle nivå i sjukehus, DPS og kommune. Konferansen legg grunnlaget for implementeringa ved å danne ein felles forståing for psykosebehandling, og eit fellesskap rundt utfordringar og moglegheiter med medikamentfrie behandlingsforløp og brukarmedverknad.

Lokale samlingar ved alle DPS

I etterkant av konferansen arrangerer vi halvdagssamlingar for alle tilsette ved dei seks DPS-ane. Her vil det vere rom for spørsmål, diskusjonar og lokale problemstillingar, og dagen skal resultere i ein handlingsplan for implementering av medikamentfri behandling ved det enkelte DPS.

Kurs

Vi planlegg ulike kurs utover hausten og våren for blant anna opplæring i CheckWare, og innføring i nye rutinar og kartleggingsinstrument.

Nyheitsbrev

I slutten av kvar månad sender vi ut eit nyheitsbrev med siste nytt frå prosjektet, relevante artiklar og nyheiter frå medikamentfri behandling nasjonalt og internasjonalt.  

Ønsker du å følge prosjektets utvikling?

Meld deg på vårt nyheitsbrev

Tilbake til prosjektsida


Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel e-post, telefonnummer eller personnummer.