Prosjekt Medikamentfrie behandlingsforløp

Helse Bergen har oppretta eit treårig pilotprosjekt for å utvikle og få erfaring med medikamentfrie behandlingsforløp. Målet er at det skal vera mogleg å leve eit godt liv med psykoselidingar - med eller utan medisinar.

Medikamentfri behandling skal tilbys i heile psykisk helsevern i Helse Vest. Medikamentfrie tilbod skal så langt det er forsvarlig, vera tilgjengeleg for alle som ønskjer det, og på alle behandlingsnivå.

Ønsker du å følge prosjektets utvikling?

Bakgrunn og hensikt

Oppdraget om å styrkje det ikkje-medikamentfritt tilbodet kjem frå Helse- og omsorgsdepartementet, etter ønskje frå fleire brukarorganisasjonar.

Vi ønskjer å gjere det mogleg å leve eit godt liv med ei psykoseliding - enten det er med eller utan medisinar. For å få det til må vi lære meir om behandling utan antipsykotika. Brukarane må i større grad enn tidlegare ta del i eiga behandling, og vi må styrke dei ikkje-medikamentelle behandlingstiltaka.

 

 
 


Fagleg grunnlag

Behandlingsforløpa baserer seg på tilrådingar frå nasjonale retningslinjer for utgreiing og behandling av psykoselidingar. Her vert merksemda lagt på  å tilpasse behandlinga til den enkeltes val og behov.

Nedanfor følgjer dei viktigaste nasjonale retningslinene som er innarbeidde i prosjektet sitt faglege grunnlag.

Forklaring: «Evidensnivå» seier noka om anbefalinga si støtte i forsking. Anbefalingar med evidensgrad 1a bygger på systematiske litteraturgjennomgangar og samanfatningar av fleire studiar, mens 1b bygger på enkelstående gode, kontrollerte studiar. «Gradering» tek også omsyn til rammevilkår og verdiar i det norske helsesystemet, og gradering A er sterkaste anbefaling.

Individuelt tilpassa forløp

Behandlingen bør inneholde en individuelt tilpasset kombinasjon av evidensbaserte virksomme elementer, som legemiddelbehandling, psykoedukativt (kunnskapsformidlende) familiesamarbeid og kognitiv terapi.

Evidensnivå: 1b | Gradering: A

Brukarmedverknad

Behandlingen og oppfølgingen av pasienter/brukere bør baseres på deres egne valg og prioriteringer og bidra til økt mestring og deltakelse i samfunnet.

Evidensnivå: 4 | Gradering: A

Familiesamarbeid

Familiesamarbeid

​I en tidlig fase av en psykoseutvikling bør nære familiemedlemmer kontaktes snarest mulig, og innen tre dager, med tanke på et samarbeid med behandlingspersonalet. Familiemedlemmer kan bare kontaktes når pasienten samtykker til det eller det foreligger hjemmel i lov.

Evidensnivå: 1b | Gradering: A

Enkeltfamiliegruppe

I en tidlig fase av en psykose bør pasient og nære familiemedlemmer inviteres til et psykoedukativt (kunnskapsformidlende) familiesamarbeid i en enkeltfamiliegruppe

Evidensnivå: 1b | Gradering: A

Flerfamiliegruppe

Pasienter som på grunn av sykdommens alvorlighetsgrad har behov for hjelp over lengre tid, bør få tilbud om å delta sammen med nære familiemedlemmer i en psykoedukativ (kunnskapsformidlende) flerfamiliegruppe.

Evidensnivå: 1a | Gradering: A

Kognitiv åtferdsterapi

Kognitiv atferdsterapi ved psykoser bør tilbys alle pasienter som plages med psykosesymptomer, i individuelle forløp med en varighet på minst 15–20 samtaler. Kognitiv atferdsterapi kan benyttes i alle behandlingsfaser.

Evidensnivå: 1a | Gradering:

Musikkterapi

Musikkterapi fremmer tilfriskning, og behandlingen bør starte i en så tidlig fase som mulig med henblikk på å redusere negative symptomer. Behandlingen må utføres av terapeuter med godkjent utdanning innen musikkterapi.

Evidensnivå: 1a | Gradering:

Fysisk aktivitet, trening og fysioterapi

Informasjon om betydningen av fysisk aktivitet, motivasjon til og tilrettelegging for aktivitet og trening bør inngå som en viktig del av en helhetlig behandling.

Evidensnivå: 1b | Gradering:

Sosial ferdigheitstrening

Pasienter med psykoselidelse som mangler sosiale ferdigheter tilknyttet hverdagslivets aktiviteter, bør tilbys trening i sosial interaksjon og i andre ferdigheter som er nødvendige for å mestre et selvstendig liv.

Evidensnivå: 1b | Gradering:

Individuell jobbstøtte

Arbeidsrettede tiltak i samsvar med IPS-modellen anbefales.

Evidensnivå: 1a | Gradering: A

Pakkeforløp

Pakkeforløp for psykoselidingar skal innførast i heile Noreg. Forløpet byggjer på dei nasjonale retningslinjene. Medikamentfri-prosjektet er lagt opp i samsvar med pakkeforløpet slik at Helse Bergen i praksis er i forkant av innføringa på følgjande område:

  • Brei tilgang til ei rekke tilrådde psykososiale behandlingstiltak
  • Tydeleg merksemd på brukarmedverknad, samval og recovery-orientert praksis
  • Standardisert evaluering av behandlingsforløp
  • Bruk av semi-strukturerte verktøy til kartlegging
  • Systematisk tilbakemelding frå brukarar til behandlar gjennom feedback-verktøy
  • Systematisk bruk av behandlingsplan og kriseplan
  • Strukturert og kvalitetssikra informasjon om behandlingsalternativ
Fann du det du leita etter?