HELSENORGE

Fagprosedyre for barn med autismespekterforstyrrelser i alderen 0-6 år (EIBI-fagprosedyre)

Det er utarbeidet en kunnskapsbasert fagprosedyre for Early Intensive Behavioral Intervention (EIBI) for barn med autismespekterforstyrrelser. 

Fagprosedyren har som formål å bidra til at spesialisthelsetjenestenes tilbud om EIBI blir av samme gode kvalitet uavhengig av hvor i landet barn med autismespekterforstyrrelser bor.

Invitasjon til flerregionalt møte i EIBI-nettverket 20. september 2017

Foreliggende fagprosedyre er resultatet av et tverr-regionalt samarbeid mellom Regionalt fagnettverk for autisme, ADHD og Tourettes syndrom Helse Nord, Regional Kompetansetjeneste for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi Helse Sør-Øst, Glenne regionale senter for autisme, Sykehuset Vestfold HF, Regionalt fagmiljø for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi Helse Vest, Regionalt fagmiljø for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi Helse Midt-Norge og Autismeforeningen i Norge.

Fagprosedyren i tråd med prinsippene for utarbeidelse av fagprosedyrer gitt av Helsebiblioteket.

Se fagprosedyren på Helsebiblioteket