HELSENORGE

Prosjekt

På denne sida finn du informasjon om prosjekt som får prosjektmidlar frå RFM.

Tildelte midler til fagutvikling og/eller forskning i 2021


RFM mottok 6 søknader om prosjektmidler. 5 av søknadene ble innvilget, med en tildelingssum inntil kr. 50 000,-

Følgende prosjekt/kompetansehevingstiltak mottok støtte:

Fagutvikling og kompetanseformidling vedr. pasienter med dobbeltdiagnoser autismespekterlidelse og schizofreni
Betaninen sykehus, enhet for psykisk helsevern, Helse Bergen fikk tildelt støtte til fagutvikling og kompetanseformidling for økt kompetanse om dobbeltdiagnose autismespekterlidelse og schizofreni - diagnostisering, behandlingsplaner og miljøterapiplaner.

Utarbeide kartleggingsverktøy for elevferdigheter overgang barnehage - skole Autismeteam, BURA, Helse Stavanger fikk tildelt støtte til videreutvikle og kvalitetssikre opplæringstilbudet til barn med autisme som har mottatt systematisk opplæring i overgang fra barnehage til skole ved å utarbeide kartleggingsverktøy for elevferdigheter og tilhørende opplæringsprogrammer og ressurser.

Testing av oppmerksomhet i ADHD utredning av barn og unge med ulik kognitiv funksjon
Spesialpoliklinikken, PBU, Helse Bergen fikk støtte til prosjekt som skal gi økt kunnskap om sammenhenger mellom resultater fra en CPT som måler oppmerksomhet og impulsivitet (TOVA testen), kognitivt evnenivå og ADHD symptomer hos barn henvist til Spesialpolikinikken for nevropsykologis utredning og skal bidra til bedre utredning av ADHD hos barn, spesielt med evnenivå i «grenseområdet. Prosjektet vil kunne bidra til redusert tidsbruk innen utredning og bedre prioritering av ressurser. Prosjektet er forhåndsgodkjent i REK.

«Møteplassen»
Sunnfjord kommune, Aktivitetseininga, Psykisk helse og rus fikk tildelt støtte til å utvikle kvardagsmeistring gjennom å skape ein møteplass («ressurssenter») for unge/vaksne med utfordringer innan ASF, ADHD og TS. Tilbudet er et lavterskel aktivitetstilbud som et ledd i å hindre sosial isolasjon. Prosjektet er et samarbeid mellom kommune og spesialisthelsetjenesten v/ Voksenhabiliteringstenesten i Helse Førde.

Pilotering av kartleggingsverktøy til bruk for barn med autisme med kronologisk og/eller funksjonell alder under 3 år
Spesialpolikinikken, Autismeteam, Psykisk helsevern barn og unge (PBU), Helse Bergen HF fikk tildelt støtte til å kunne pilotere/prøve ut utarbeidet kartleggingsverktøy på en gruppe barn som har behandlingstilbud i spesialisthelsetjenesten. Prosjektet vil sikre kvalitet på innhold og administrering i utprøvingsfasen, samt redigering av verktøy før gjøre det tilgjengelig for 1. linjetjeneste.

Tildelte midler til fagutvikling og/eller forskning i 2020


RFM mottok 9 søknader om prosjektmidler. Alle søknadene var fra Autisme og ADHD feltet. 8 av søknadene ble innvilget, med tildelingssum inntil kr. 50 000,-.

Sosial persepsjonstrening (SPT) i gruppe for barn (8 – 10 år) med ADHD
Bup Øyane, Helse Bergen fikk støtte til et prosjekt der de i samarbeid med Læringsmiljøsenteret v/ UIS vil undersøke om SPT i gruppe, øker barn med ADHD sin sosiale kompetanse og reduserer antall og alvorlighetsgrad av konflikter barnet er involvert i. De søker midler til et pilotstudie før et større studie planlegges.

Testing av oppmerksomhet i ADHD utredning av barn og unge med ulik kognitiv funksjon
Spesialpoliklinikken, PBU i Helse Bergen fikk støtte til prosjekt der de vil undersøke sammenhenger mellom resultater fra CPT som måler oppmerksomhet og impulsivitet (TOVA testen), kognitivt evnenivå og ADHD symptomer hos barn henvist klinikken for nevropsykologisk utredning. I prosjektet vil klinikken utvikle retningslinjer for bruk av TOVA testing i utredning av ADHD.

Samsykelighet utviklingshemming og ADHD i HAVO
Rehabiliteringsklinikken i Helse Bergen og HAVO fikk støtte til fag- og kompetansehevingsprosjekt for å utvikle rutiner for bedre diagnostikk av ADHD. Prosjektet vil ha fokus på å øke kompetanse hos alle faggrupper i tjenesten og øke kunnskap om hvordan gjenkjenne ADHD hos utviklingshemmede.

Fagnettverk ADHD – høy faglighet og kompetanse med lik kvalitet på tvers av enhetene
Helse Fonna, Klinikk for psykisk helsevern BUP Stord m/ utekontor Husnes og Odda og BUP Haugesund med døgnposter og utekontor Ølen, fikk støtte til å etablere fagnettverk på tvers av BUP-ene, med mål om å kartlegge kompetanse, kvalitetssikre og avdekke forbedringsområder og legge til rette for felles kompetanseheving. Dette for å bedre tjenestetilbudet ved å styrke samhandling og bedre arbeidsprosesser mellom enhetene.

Fagnettverk Autisme – høy faglighet og kompetanse med lik kvalitet på tvers av enhetene
Helse Fonna, Klinikk for psykisk helsevern BUP Stord m/ utekontor Husnes og Odda og BUP Haugesund med døgnposter og utekontor Ølen, fikk støtte til å etablere fagnettverk på tvers av BUP ene, med mål om å kartlegge kompetanse, kvalitetssikre og avdekke forbedringsområder og legge til rette for felles kompetanseheving.

Foreldreprogram – De utrolige Årene sitt autismeprogram
Autismeteamet v/ BURA i Helse Stavanger fikk støtte til dekning av utgifter knyttet til deltagelse på DUÅ veilednings- og erfaringsmøter for kvalitetssikring og videreutvikling av foreldreprogrammet ved implementering i klinikk.

Migrasjon og autisme
Spesialpoliklinikken, PBU Helse Bergen fikk støtte til å utvikle foreldrekurs til barn med autisme med tolk på ulike språk (lage egnet kursmateriell). I prosjektet ønsker de å identifisere, organisere og evaluere litteratur om autisme på ulike språk. Foreldrekurs vil bli pilotert høst 2020.

Utarbeide kartleggingsverktøy til barn med autisme med kronologisk alder/funksjonell. alder under 3 år
Spesialpoliklinikken, PBU Helse Bergen fikk støtte til å utvikle kartleggingsverktøy ved å systematisere og tilpasse eksisterende verktøy. Kartleggingsverktøyet skal benyttes til å utarbeide individuell utviklingsplan for barn under 3 år eller med en daglig fungering på et tilsvarende nivå.

Tildeling av prosjektmidler fra RFM 2019


Det kom 6 søknader om prosjektmidler. Alle søknadene ble innvilget, med tildelingssum inntil kr. 50 000,-

Tiltak mottok støtte:

«De utrolige årenes foreldreveiledningsprogram» for barn med autismespekterforstyrrelse (DUÅ)

Barneteamet v/ Habilitering, Læring og meistring i Helse Fonna HF fikk tildelt støtte til dekning av utgifter for utdanning av to kursledere i forbindelse med innføring/implementering av DUÅ foreldreveiledningsprogram for barn med autismespekterforstyrrelse i klinikk.

«De utrolige årenes foreldreveiledningsprogram» for barn med autismespekterforstyrrelse (DUÅ)

Autismeteamet i Helse Stavanger v/ BUPA fikk tildelt støtte til dekning av utgifter for utdanning av to kursledere i forbindelse med innføring/implementering av DUÅ foreldreveiledningsprogram for barn med autismespekterforstyrrelse i klinikk.

Effekter av tidlig intervensjon ovenfor barn med autisme
Fagteam Autisme i Bergen kommune fikk tildelt støtte til å kunne evaluere effektene av TIOBA (Tidlig og intensiv opplæring basert på anvendt atferdsanalyse for barn med autisme) slik det tilbys i Bergen kommune. Prosjektet er et samarbeid mellom Fagteam Autisme, Sigmund Eldevik, Oslo Met/Senter for Tidlig intervensjon Oslo kommune og Kristine Berg Titlestad og Hege Aarlie, Høyskolen på Vestlandet. Formålet med prosjektet å evaluere effekt, for dernest å beskrive hvordan TIOBA organiseres i Norge og peke på fordeler og ulemper med denne modellen.

Undersøke sammenheng mellom migrasjon og autisme – kartleggingsprosjekt Spesialpoliklinikken v/Psykisk helsevern for barn og unge (PBU) i Helse Bergen fikk tildelt midler til systematisk gjennomgang av pasientdata og litteratur knyttet til tematikk. Mål for prosjektet er for å øke klinikkens kompetanse om pasientgruppen og kunne gi et bedre tilpasset tilbud i klinikk på bakgrunn av eventuelle funn (tidlig identifisering, diagnostisering, forståelse av diagnoser, tolkeutfordringer, kurstilbud, kulturforståelse m.m).

Støtte til samlivskurs «Du og jeg og ADHD»
ADHD Hordaland fikk støtte til å kunne tilby sine medlemmer et nyutviklet samlivskurs. Kurset blir gjennomført vår 2019, og høst 2019 og er for par der den ene eller begge har ADHD. Formålet med kurset er at deltagere skal finne gode samarbeidsmåter for å ta vare på forholdet sitt. Kursene blir gjennomført i samarbeid med psykologspesialist Anne Marie Fosse Teigen og Line Lothering som har utviklet kurset. På bakgrunn av erfaring og brukerundersøkelser fra kursene vil brukerforeningen eventuelt kunne tilby flere kurs for medlemmer.

Undersøkelse av TOVA i utredning av ADHD ved ulike evnenivå
Spesialpoliklinikken, PBU i Helse Bergen fikk støtte til et prosjekt der de ønsker å undersøke oppmerksomhetsvansker ved bruk av den nevropsykologiske testen TOVA (Test of Variables of Attention, Leak et al., 2008) hos barn med ADHD symptomer i kontekst av ulike evnenivå. Målet med prosjektet er å kunne bidra til økt kvalitet i diagnostisk praksis.

 

Prosjekt som mottar støtte 2016 Prosjekt som mottar støtte 2015 Prosjekt som mottar støtte 2013/14

Ny kunnskap

Fagutviklingsprosjekta og forskinga som får støtte skal bidra til auka kunnskap og forbetring av tenestetilbodet til målgruppene.

Under kvar diagnose finn du meir informasjon om resultata av dei ulika prosjektene.   

ADHD Autisme  Tourettes syndrom

Narkolepsi

Fann du det du leita etter?