HELSENORGE

YGTSS oversatt til norsk og publisert på Helsebiblioteket

Behandlingsanbefalinger er avhengige av nøyaktig vurdering av diagnose. Dermed er optimal presisjon i måling av alvorlighetsgraden av tic viktig for klinisk behandling av tic tilstander.

Yale Global Tic Severity Scale (YGTSS) er en mye brukt, flerdimensjonal, klinikervurdert skala som måler alvorlighetsgraden av tic. Skalaen ble oversatt til norsk og nylig publisert på Helsebiblioteket. YGTSS består av et semistrukturert intervju, etterfulgt av et skåringskjema der enkeltpersoner blir bedt om å vurdere alvorlighetsgraden av deres tic-symptomer (både motoriske og vokale) på domener som antall, frekvens, intensitet, kompleksitet og interferens. Den inkluderer også en funksjonsnedsettelsesskala, der individet vurderer hvordan ticsene påvirker deres hverdag og aktiviteter.

I klinisk arbeid kan verktøyet brukes til å måle endringer i tic-atferd, eller til å undersøke om en behandling reduserer symptomene. En tidligere studie har vist at en 35% reduksjon på total YGTSS score eller en YGTSS råscore-endring på 6 eller 7 poeng, var de beste indikatorene for klinisk behandlingsrespons hos ungdom med tic lidelser (Storch et al, 2011).


Storch, E., De Nadai, A., Lewin, A., McGuire, J., Jones, A., Mutch, P., Murphy, T. (2011). Defining Treatment Response in Pediatric Tic Disorders: A Signal Detection Analysis of the Yale Global Tic Severity Scale. Journal of Child and Adolescent Psychopharmacology, 21(6), 621-7.