Utlysning av prosjektmidler for fagutvikling og forsking i 2019

RFM Helse Vest lyser ut midler til økonomisk støtte til enkeltprosjekt i Helseregion Vest. Økonomisk støtte blir gitt på bakgrunn av søknader fra enheter i spesialisthelsetjenesten eller andre virksomheter som gir spesialiserte tjenester til personer med autismespektertilstander, ADHD, Tourettes syndrom eller narkolepsi. Frist for søknad er 01. mars 2019.

​Prosjektmidler for fagutvikling og forsking i 2019 fra Regionalt fagmiljø for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi Helse Vest (RFM Helse Vest)

Oppfordring om å søke prosjektmidler fra RFM Helse Vest: Regionalt fagmiljø utlyser midler til økonomisk støtte på inntil kr. 50.000 til enkeltprosjekt i Helseregion Vest. Økonomisk støtte blir gitt på bakgrunn av søknader fra enheter i spesialisthelsetjenesten eller andre virksomheter som gir spesialiserte tjenester til personer med autismespektertilstander, ADHD, Tourettes syndrom eller narkolepsi. Frist for søknad er 01. mars 2019. Prosjektperioden er inneværende år (2019).

Om tildeling av prosjektmidler i 2019

Regionalt fagmiljø kan gi økonomisk støtte til fagutviklingsprosjekt og forsking som har som mål å forbedre tjenestetilbud til målgruppene. Prosjekt må være innenfor Regionalt fagmiljø sitt mandat, og ha som mål at feltet får ny eller økt kunnskap og kompetanse. Søknad om økonomisk støtte blir vurdert individuelt.
Søknad må gi opplysninger om:

- tittel på prosjektet
- prosjektansvarlig
- ansvarlig enhet/organisasjon
- prosjektleder og deltagere
- samarbeidspartnere
- målet med prosjektet
- kort fremstilling av prosjektet (bakgrunn, metode og forventet resultat)
- fremdriftsplan
- budsjett
- plan for formidling av resultat

Utgifter som kan dekkes er frikjøp av medarbeidere, utgifter til kompetanseheving og ekstra driftsutgifter til prosjektgjennomføring. En kan ikke søke støtte til ekstra lønn/overtid, etterutdanning eller investering i utstyr. Ved spørsmål ta kontakt med RFM Helse Vest (55956195/ 97174943) eller send mail til unni.sagstad@helse-bergen.no

Søknad om støtte sendes til: Regionalt fagmiljø for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi Helse Vest, v/ kons. seksjonsleder Unni Sagstad, Haukeland universitet sjukehus, Kronstad DPS, Postboks 1400, 5021 Bergen eller til post.rfm@helse-bergen.no