HELSENORGE

RFM sitt webinar tilbud høst 2022

RFM vil fortsette å arrangere gratis fredagswebinarer i høstsemesteret 2022. Målgruppen for tilbudet er ansatte i spesialisthelsetjenesten, kommunale tjenester og andre aktuelle.

.​​

Webinarene våre sendes i opptak eller streames direkte via Vimeolenke, og vil bli annonsert med mer utfyllende informasjon på vår nett- og facebookside. Varighet varierer fra en halv time til en time og sendes fra kl. 09.00. Dersom webinaret vises i opptak vil det være åpent fra 09 – 14

Ved annonsering legges tid samt påmeldingslenke til hvert enkelt webinar ut. Ved påmelding vil du få tilsendt påloggingslenke i god tid i forkant av det aktuelle webinaret. Dersom spørsmål eller ønske om kontakt send e-post til: post.rfm@helse-bergen.no 

​09.09.22 

«Touretteplakaten» v/ Kari Anne Pedersen, rådgiver v/ Regional kompetansetjeneste for autisme, ADHD, Tourettes syndrom Helse Sør Øst

30.09.22 

«Søvn og psykisk helse» v/ Paul Joachim Block Thorsen, seksjonsleder v/ Barneposten i Psykiatrisk klinikk for barn og unge v/Haukeland universitetssjukehus. Thorsen er også medlem av arbeidsgruppe til Nasjonalt kompetansesenter for Søvnsykdommer (SOVno)

28.10.22

«Hvordan møter vi pasienter med Asperger syndrom som ruser seg?» v/ Anette Ræder Brunvold, psykologspesialist og enhetsleder ved avdeling rus- og avhengighetsbehandling , Oslo Universitetssykehus 

25.11.22

«Nevroutviklingsforstyrrelser og forstyrret spising» v/ Gunhild Cathrine Hodt, barnepsykiater og overlege ved Sykehuset Innlandet. 

*Med forbehold om mindre justeringer