Regjeringen har oppnevnt et utvalg som skal utrede autismefeltet

Som oppfølging av vedtak i Stortinget er det oppnevnt et utvalg som skal gjennomgå og vurdere dagens situasjon og komme med forslag til forbedret tjenester til personer med en autismeforstyrrelse eller Tourettes syndrom.