NOU - Tjenester til personer med autismespekterforstyrrelser og til personer med Tourettes syndrom

Autisme- og Touretteutvalgets utredning utredningen ble overlevert Helse- og omsorgsdepartementet 6. februar 2020.

​Autisme- og Touretteutvalget ble oppnevnt ved kongelig resolusjon 22. juni 2018, hvor oppdraget var å kartlegge og vurdere dagens situasjon for personer med autismespekterforstyrrelser og Tourettes syndrom. Utvalget skulle foreslå tiltak for å bedre det samlede tjenestetilbudet til personer med autismespekterforstyrrelser og Tourettes syndrom og deres pårørende. Utredningen ble overlevert Helse- og omsorgsdepartementet 6. februar 2020.

NOU rapporten gir en grundig beskrivelse av faktiske forhold knyttet til autismespekterforstyrrelser og Tourettes syndrom, og kommer med en rekke forslag til tiltak som kan styrke tilbudet til personer med diagnosene og deres familier.