Konferanse 11/2018: Nevroutviklingsforstyrrelser og atferd som utfordrer

Nevroutviklingsforstyrrelser er en felles betegnelse for diagnosene ADHD, Autismespekterforstyrrelser og Tourette syndrom. I en konferanse i november settes atferd som utfordrer oss på agendaen. 

Mange personer med en eller flere av disse diagnosene har atferd som kan utfordre de som er rundt dem. Det kan for eksempel dreie seg om sosiale utfordringer, vegring, søvnvansker, spisevansker, aggresjon, utagering og psykiske tilleggslidelser.  

Konferansen fokuserer på disse utfordringene hos personer med nevroutviklingsforstyrrelser og et normalt eller høyt evnenivå, i aldersspennet fra skolebarn til voksne.  

Forelesningene vil belyse hvordan atferd som utfordrer kan gjenkjennes, forstås, forebygges og behandles.

 
​Konferansen gjennomføres i fire byer i Norge i november 2018. Det vil også være mulig å følge konferansen som videokonferanse.

  • Trondheim mandag 12.november
  • Tromsø tirsdag 13. november
  • Oslo mandag 26. november
  • Bergen tirsdag 27. november

Praktisk informasjon, program og påmelding kommer, følg med på nettsidene.