Høring NOU 2020:1 Tjenestetilbud til personer med autismespekterforstyrrelse og personer med Tourettes syndrom

Regjeringen satt ned et offentlig utvalg med mandat å utrede tjenester til personer med autismespekterforstyrrelse- og Tourettes syndrom i juni 2018. Utvalget overleverte NOU 2020:1 i februar 2020. Med bakgrunn i kartlegging av tilbud og bekrivelser av behov har utvalget drøftet og foreslått tiltak for å bedre det samlede tilbudet.

Alle kan avgi høringsuttalelser. Høringsfristen er 20. juli 2020.