Barn med autismeforstyrrelser har oftere skolevegring

Innlegget er skrevet av seksjonsleder Ellen Munkhaugen og beskriver funn fra hennes doktorgradsprosjekt.