Prosjekt

På denne sida finn du informasjon om prosjekt som får prosjektmidlar frå RFM.

Tildeling av prosjektmidler fra RFM 2019

Det kom 6 søknader om prosjektmidler. Alle søknadene ble innvilget, med tildelingssum inntil kr. 50 000,-

Følgende prosjekt/kompetansehevingstiltak mottok støtte:

«De utrolige årenes foreldreveiledningsprogram» for barn med autismespekterforstyrrelse (DUÅ) Barneteamet v/ Habilitering, Læring og meistring i Helse Fonna HF fikk tildelt støtte til dekning av utgifter for utdanning av to kursledere i forbindelse med innføring/implementering av DUÅ foreldreveiledningsprogram for barn med autismespekterforstyrrelse i klinikk.

«De utrolige årenes foreldreveiledningsprogram» for barn med autismespekterforstyrrelse (DUÅ) Autismeteamet i Helse Stavanger v/ BUPA fikk tildelt støtte til dekning av utgifter for utdanning av to kursledere i forbindelse med innføring/implementering av DUÅ foreldreveiledningsprogram for barn med autismespekterforstyrrelse i klinikk.

Effekter av tidlig intervensjon ovenfor barn med autisme
Fagteam Autisme i Bergen kommune fikk tildelt støtte til å kunne evaluere effektene av TIOBA (Tidlig og intensiv opplæring basert på anvendt atferdsanalyse for barn med autisme) slik det tilbys i Bergen kommune. Prosjektet er et samarbeid mellom Fagteam Autisme, Sigmund Eldevik, Oslo Met/Senter for Tidlig intervensjon Oslo kommune og Kristine Berg Titlestad og Hege Aarlie, Høyskolen på Vestlandet. Formålet med prosjektet å evaluere effekt, for dernest å beskrive hvordan TIOBA organiseres i Norge og peke på fordeler og ulemper med denne modellen.

Undersøke sammenheng mellom migrasjon og autisme – kartleggingsprosjekt.
Spesialpoliklinikken v/Psykisk helsevern for barn og unge (PBU) i Helse Bergen fikk tildelt midler til systematisk gjennomgang av pasientdata og litteratur knyttet til tematikk. Mål for prosjektet er for å øke klinikkens kompetanse om pasientgruppen og kunne gi et bedre tilpasset tilbud i klinikk på bakgrunn av eventuelle funn (tidlig identifisering, diagnostisering, forståelse av diagnoser, tolkeutfordringer, kurstilbud, kulturforståelse m.m).

Støtte til samlivskurs «Du og jeg og ADHD».
ADHD Hordaland fikk støtte til å kunne tilby sine medlemmer et nyutviklet samlivskurs. Kurset blir gjennomført vår 2019, og høst 2019 og er for par der den ene eller begge har ADHD. Formålet med kurset er at deltagere skal finne gode samarbeidsmåter for å ta vare på forholdet sitt. Kursene blir gjennomført i samarbeid med psykologspesialist Anne Marie Fosse Teigen og Line Lothering som har utviklet kurset. På bakgrunn av erfaring og brukerundersøkelser fra kursene vil brukerforeningen eventuelt kunne tilby flere kurs for medlemmer.

Undersøkelse av TOVA i utredning av ADHD ved ulike evnenivå.
Spesialpoliklinikken, PBU i Helse Bergen fikk støtte til et prosjekt der de ønsker å undersøke oppmerksomhetsvansker ved bruk av den nevropsykologiske testen TOVA (Test of Variables of Attention, Leak et al., 2008) hos barn med ADHD symptomer i kontekst av ulike evnenivå. Målet med prosjektet er å kunne bidra til økt kvalitet i diagnostisk praksis.

 

Prosjekt som mottar støtte 2016 Prosjekt som mottar støtte 2015 Prosjekt som mottar støtte 2013/14

Ny kunnskap

Fagutviklingsprosjekta og forskinga som får støtte skal bidra til auka kunnskap og forbetring av tenestetilbodet til målgruppene.

Under kvar diagnose finn du meir informasjon om resultata av dei ulika prosjektene.   

ADHD Autisme Tourettes syndrom

Narkolepsi

Fann du det du leita etter?