HELSENORGE

Forskning på behandling ved Kronstad DPS

Etterspørselen etter psykisk helsetjenester er økende i samfunnet, noe som blant annet har vist seg i en jevn og stor økning i antall henvisninger til psykisk helsevern de siste 10-15 årene.  Vi ønsker å finne ut mer om hvilket helsetilbud pasienter mottar når de kommer i behandling og hvilket utbytte de har av hjelpen over tid. 

Om Kronstad DPS

Kronstad DPS utgjør en del av spesialisthelsetjenesten innen psykisk helsevern og tilbyr behandling til voksne personer over 18 år som bor i bydelene Årstad, Ytrebygda og Bergenhus. I tillegg tar Kronstad DPS hvert år imot flere hundre pasienter etter fritt sykehusvalg. Hvem kan delta i studien?

Alle som blir henvist til almenpsykiatrisk poliklinisk behandling og som får rett til helsehjelp, blir invitert til å delta. Studien har som mål å samle inn opplysninger fra 2000 pasienter ved Kronstad DPS. 

Hva innebærer deltakelse 

Deltakelse innebærer å fylle ut digitale spørreskjemaer. Man mottar de første spørsmålene ca en uke før første oppsatte time og deretter med jevne mellomrom etter 3, 6, 9, 12 og så 24 måneder. Spørsmålene handler om behandlingen, hvilke psykiske plager man har og om tilfredshet med den hjelpen man får. Studien tar også for seg mulige negative konsekvenser av behandling. 

Etikk

Regional etisk komité for medisinsk og helsefaglig forskning (REK) har vurdert og godkjent studien. 


Fann du det du leita etter?