Tilsette

Forskingsavdelinga, Divisjon psykisk helsevern

Forskingsavdelinga har ein stab med fast tilsette samt fleire midlertidige prosjekttilsette.

Leiinga ved Forskingsavdelinga

Portrett Ketil J. Ødegaard. Foto

​Ketil J. Ødegaard
Forskingssjef

ketil.joachim.odegaard@helse-bergen.no

Telefon 55 95 86 57

Forskingssjef i Divisjon psykisk helsevern.

​Stine Hauge
Seksjonsleiar

stine.hauge@helse-bergen.no

Telefon 55 95 84 49 | 994 28 244

Administrativt ansvar for tilsette i Forskingsavdelinga.

Controller

Tonje Renate Hellesund

Controller
Telefon 480 86 403
Controller for Forskingsavdelinga og alle forskingsprosjekta som er knytt til avdelinga.

INTROMAT

Kristine Fonnes Griffin

Administrativ leiar INTROMAT    
Telefon 958 69 229


Forskarar og stipendiatar

Alisauskiene, Renata

Anda-Ågotnes, Liss Gøril

 • Psykolog og stipendiat i Bergen Psykoseprosjekt 2 
 • PhD med fokus på nevrokognisjon og psykose
 • Kontor i Stavanger
 • Kontortelefon 51 51 56 22
Send e-post

----

 • Psychologist and PhD student working with data from Bergen Psykoseprosjekt 2
 • PhD focusing on neurocognition and psychosis
 • Sited in Stavanger
 • Desk phone (+47) 51 51 56 22

Send e-mail

Baumann, Anne

Portrett Anna Baumann. Foto

Send e-post

Berle, Jan Øystein

Brevik, Erlend Joramo

Portrett Erlend Joramo Brevik. Foto

 • PhD-stipendiat og klinisk psykolog
 • Forskar på vaksne med ADHD
 • Interessert i problemstillingar knytt til nevrokognitiv fungering 

Send e-post

Diekmann, Silvia A.


 

Fathian, Farivar

Portrett Fathian Farivar. Foto

Education

 • PhD student 50%  since 01.09.2014
 • Specialty in Psychiatry 2010, Norway
 • Specialty in Family Medicine 2007, Norway
 • Certified as valid as Norwegian MD 1997
 • M.D. Tehran University of Medical Sciences 1991

Work Experiences

 • 5.2013- time being
  Senior Consultant Psychiatrist at NKS Olaviken Hospital for Old Age Psychiatry, Bergen, Norway
 • 11.2010- 04.2013 
  Senior Consultant Psychiatrist, Haukeland University Hospital, Sandviken, Bergen, Norway
 • 06.-10.2010
  Senior Consultant Psychiatrist, Betanien DPS
 • 01.2006-05.2010
  Resident Betanien DPS and Haukeland University Hospital, Sandviken

Research interests
Inflammation and association with cognitive function in patients with psychosis

Publications
Submitted
Johnsen E, Fathian F, Gjestad R, Jørgensen HA, Kroken RA, Løberg EM.
The serum level of C-reactive protein (CRP) is associated with cognitive performance in acute phase psychosis
EJ and FF contributed equally to the study. 

Gjestad, Rolf

 • ​Psychologist. Finished his degree in 1994.
 • He has worked as a clinician and researcher at Center for Crisis Psychology from 1994-2007.
 • In 2007-2011 he worked as a researcher at Faculty of Medicine and Dentistry, Section of Psychiatry, on an alcohol project belonging to Karolinska Institutet.
 • The doctoral degree "Modeling Comorbidity Change and Long-term Mortality: a Treatment Study of Women with Alcohol Addiction" was defended in December 2012.
 • Since 2011 Rolf Gjestad has been employed at the Research Department giving support in statistical analyses on different research projects in Haukeland University Hospital.
 • Of particular interests in statistical modeling are factor analysis, structure- and latent growth curve modeling, and multilevel modeling.
   

Hugdahl, Kenneth

Portrett Kenneth Hugdahl.Foto

 • ​​​​​​Professor i biologisk psykologi ved Universitetet i Bergen, og innehar bi-stilling (Professor II) ved Forskingsavdelinga, Divisjon for psykisk helsevern, samt ved Radiologisk avdeling, Haukeland universitetssjukehus.
 • Pioner i Noreg for bruk av funksjonell magnet resonans avbildning (fMRI) av hjernen, og forskar på hørselshallusinasjonar ved schizofreni.
 • Har mottatt fleire prisar og utmerkingar for si forsking, herunder Helse Vests Forskningspris 2006, Melzerstiftelsen Ærespris 2014 og NFR Møbiusprisen 2014.
 • Ofte invitert å forelese om si forsking i inn- og utland, og har eit utstrakt forskingssamarbeid med andre grupper.
 • Har publisert over 350 artiklar og seks bøker og har mottatt forskingsbevilgningar frå t.d. det Europeiske Forskningsrådet (ERC), NFR, Helse Vest, MacArthur Foundation USA og Universitetet i Bergen.


Kontaktinformasjon
 
Prof. Kenneth Hugdahl, PhD
Dept Biological and Medical Psychology
University of Bergen, Jonas Lies vei 99, 5009 Bergen, Norway
Division of Psychiatry, and Dept Radiology,
Haukeland University Hospital, Bergen, Norway

Office phone: +47 55 58 62 77
Mobile phone: +47 911 81 062

Send e-mail

Logo Bergen fMRI-group. Grafisk illustrasjon 

Husabø, Elisabeth

Portrett Elisabeth Husabø. Foto

Elisabeth Husabø er psykolog, utdanna ved Universitetet i Bergen, Universitet i Oslo og University of Berkeley, California. Ho har lang erfaring som miljøterapeut ved akuttpostar i psykiatri og barnevern, og har jobba som kommunepsykolog for barn og unge i Fjell kommune.

I februar 2016 starta ho sin doktorgrad, finansiert av Helse Vest RHF. Prosjektet tar føre seg implementering av lavterskeltiltak for engstelige ungdom, og er eit underprosjekt av den randomiserte kontrollerte studien LIST-prosjektet.

Doktorgradprosjektet hennar har tilknyting til Regionalt kunnskapssenter for barn og unge (RKBU Vest), ved Uni Research Helse. Ved Uni Research Helse har Husabø jobba som forskingsassistent og forskar III sidan hausten 2014 i forskingsgruppa RKBU Vest og ”Stress, helse og rehabilitering”. Ho er fortsatt medlem av begge gruppene. I gruppa ”Stress, helse og rehabilitering” er ho prosjektkoordinator for prosjektet ”Ny medisinsk vurdering etter 6 månaders sjukmelding”.

Husabø sitt interessefelt dekker psykisk folkehelse, klinisk psykologi, sensitivisering og implementering. Husabø er særleg oppteken av forskarars samfunnsansvar som kunnskapsformidlarar. Ho har blant anna vore tilsett som intern/læresvein hos eit av Noregs største kommunikasjonsbyrå, og ynskjer å bidra til positiv endring i helsetenestene.

---

Elisabeth Husabø graduated as a clinical psychologist from the University of Bergen January 2015. Her studies also included stays at University of Oslo and University of Berkeley, California.

February 2016 she started her PhD at Helse Bergen, funded by the Western Norway Regional Health Authority. The research project has close bonds to the Regional Centre for Child and Adolescent Mental Health (RKBU vest) and the randomized controlled study the LIST-project.

RKBU Vest is a research group at Uni Research Health where Husabø is also a project coordinator in the group “Stress, health and rehabilitation”. The project is a large RCT on independent medical evaluation.

Husabø has worked as a clinical psychologist in Fjell municipality, and as a researcher at Uni Research Health. She also has work experience as a social worker at acute wards in psychiatric hospitals and child care services. For over three years she has held lectures for youths about the use of social media, bullying and self-consciousness.

Husabø is passionate about communication and the responsibility researchers have as publicly funded knowledge generators. She has had an internship at one of Norway’s largest communication bureaus. Her academic interests cover public mental health, campaigns aiming at improving the public health, clinical psychology, sensitization and implementation.
 

Johnsen, Erik


 

Kjelby, Eirik

Portrett Eirik Kjelby. Foto
Utdanning
Lege 2003, Universitetet i Bergen
Spesialist i psykiatri 2011, Haukeland universitetssjukehus
PhD-student 50 % sidan 2012

Forskingsområde
Depresjon, sjølvmordsrisiko og klinisk farmakologi innan schizofrenispektrum-lidinger.

Arbeidserfaring

 • September 2012 – jobbar framleis (50 %): PhD-stipendiat i Bergen Psykoseprosjekt 2 (BeSt InTro Study).
 • September 2011 – jobbar framleis (50 %): Overlege, Seksjon for alderspsykiatri, Divisjon psykisk helsevern, Haukeland universitetssjukehus.
 • August 2005 til september 2011: Lege i spesialisering i Divisjon psykisk helsevern, Haukeland universitetssjukehus (Avd. for psykose, Psykiatrisk akuttmottak, Avd. for stemningslidinger, Askviknes Vaksenpsykiatriske senter – rehabiliteringsavd., Seksjon for alderspsykiatri, Seksjon for konsultasjonspsykiatri, Bergenhus allmennpsykiatriske poliklinikk og Forskningsavdelinga.
 • Februar 2004 til august 2005: Turnuslege ved avdeling for indremedisin, kirurgi og ortopedi og i allmennpraksis Førde og Gaular kommuner.

Publikasjonar
Publikasjonsoversikt fra Cristin

---

Education
MD 2003, University of Bergen
Specialist in Psychiatry 2011, Haukeland University Hospital
Ph.D.-studies: Ongoing since 2012 (50 %)

Research Areas
Depression, suicide-risk and clinical pharmacology in schizophrenia spectrum disorders.

Positions

 • September 2012 – still employed (50 %): PhD-scholarship at the Bergen Psychosis Project 2 (BeSt InTro Study).
 • September 2011 – still employed (50 %): Senior consultant, Department of Old Age Psychiatry, Division of Psychiatry, Haukeland university hospital.
 • August 2005 – September 2011: Residential doctor at the Division of Psychiatry, Haukeland University Hospital, Norway (Department of Psychosis, Acute psychiatric ward, Department of Affective disorders, Askviknes department of Rehabilitative psychiatry, Department of Old Age psychiatry, Department of Consultation-liaison-psychiatry, Bergenhus General Out-patient-clinic and Department of Research).
 • February 2004 - August 2005: Intern at ward for internal medicine, surgery, orthopedics and as general practitioner Førde and Gaular municipalities, Norway.

Scientific Production
Publications retrieved from Cristin
 

Kodal, Arne

Portrett Arne Kodal. Foto

 • PhD candidate
 • Project: Long term follow-up of children after anxiety treatment
 • Clinical psychologist who earned his Master degree in 2006 from the University of Aalborg, Denmark.
 • Has worked in child and adult psychiatry with a special interest in anxiety disorders and the social context of mental disorders.
 • Received a grant in 2014 from the Western Norway Regional Health Authority, to investigate the long-term effect of Cognitive Behavioral Therapy (CBT) for children. This investigation is based on a larger research project examining the effectiveness of individual and group CBT in children and adolescents. The main study took place between 2007-2010, and the follow-up study was completed in the spring of 2014.
 • Will attain his PhD degree on this subject, with an approximate date of disputation around summer 2017.
   

Mellesdal, Liv

Portrett Liv Mellesdal. Foto

 • Dagleg leiar av SIPEA-studien - «Suicidality in Psychiatric Emergency admissions» - som fokuserer på sjølvmordsproblematikk i samband med psykiatrisk akuttinnlegging og i tida etter utskrivning
 • Utdanning: For tida PhD-student. Master i sjukepleievitenskap. Psykiatrisk sjukepleiar.
 • Klinisk erfaring: 20 år innan akuttpsykiatri, inkludert ein periode ved akuttavdeling for unge rusmisbrukarar. Har også arbeidd ved ein miljøterapeutisk avdeling i nokre år.
 • Forskningsinteresse: Suicidologi, aggresjonsproblematikk, akuttpsykiatri, helsetenesteforskning
 • Interesse for undervisning og formidling
Send e-post

Posserud, Maj-Britt Rocio

Eg har i 2015 i hovudsak vore tilsett i ei post-doc stilling ved Helse Bergen, men vil frå 2016 gå tilbake i klinisk stilling som LIS-lege, Psykisk helsevern for barn og unge.

Eg er også knytt til Gillberg Neuropsychiatry Centre ved Sahlgrenska universitetssykehuset i Göteborg, Sverige.

Mi forsking har i hovudsak utgått frå Barn i Bergen-prosjektet med fokus på førekomst, diagnostikk, samsjukelegheit og utfall av barn med autismespektrumforstyrringar og ADHD. Eg er også opptatt av førekomst og vanskar assosiert til symptom på autisme og ADHD i befolkninga dimensjonalt, ikkje berre i forhold til klinisk diagnose.

I tillegg til Barn i Bergen-prosjektet er eg knytt til KG Jebsen senteret for forsking på nevropsykiatriske lidinger. Der vil vi bl.a. undersøke fødselsfaktorar knytt til ADHD, autisme og psykisk utviklingshemming.  Andre relevante prosjekt er Stopp-Vent-Gå (ADHD og Tourettes syndrom), TIME-A prosjektet (musikkterapi ved autisme) og MR-prosjekt ved autisme.

Vitskaplege publikasjonar
 

Sandtorv, Lisbeth Beate

Eg er utdanna sosionom (Høgskulen i Bergen 1999) og lege (Universitetet i Bergen 2010). Som sosionom har eg tidlegare jobba i barnevernstenesta i Bergen kommune, og som lege har eg arbeidd som helsestasjonslege, som vikar i allmennpraksis og som lege i spesialisering (LIS) i avdeling for rusmedisin ved Haukeland Universitetssjukehus. Eg har for tida permisjon frå avdeling for rusmedisin og driv med forsking i full stilling.

Gjennom mitt arbeid i barnevernstenesta fatta eg særleg interesse for barn som er eksponert for rusmidlar i svangerskapet.  Grunna denne interessa kom eg som medisinerstudent i kontakt med det rusfaglege miljøet ved barneklinikken, Haukeland Universitetssjukehus, og eg har deretter arbeidd med prosjektet «Barn eksponert for rusmidler i svangerskapet: vekst, helse og utvikling».

Eg er no doktorgradsstipendiat og ser nærmare på ruseksponerte barn sin omsorgssituasjon og deira somatiske og psykiske helse.
 

Sinkeviciute, Igne


 

Sirnes, Eivind

 • Utdanna lege frå Universitetet i Bergen (2003) og spesialist i barnesjukdommar (2013).
 • Gjennom arbeid på Barneklinikken i Bergen (Haukeland Universitetsjukehus) har eg fått interesse for korleis det går med barn som vert utsett for ulike rusmiddel gjennom svangerskapet. Dette ønskjer eg å finne ut meir om, og eg er no doktorgradsstipendiat i eit prosjekt der vi tek i bruk avanserte MR metodikk for å sjå om ein kan finne «spor i hjernen» etter ulik ruspåvirkning i svangerskap.

Send e-post 

Syrstad, Vigdis Elin Giæver


 

Ødegaard, Ketil J. (Forskingssjef)

Portrett Ketil J. Ødegaard. Foto

Professor of Psychiatry at the Department of Clinical Medicine, University of Bergen and the director of the Department of Research in the Division of Psychiatry, Haukeland University Hospital.

He is the past President of the Norwegian Psychiatric Association and the Norwegian Society for Bipolar Disorders and is currently the European regional leader and the chair of the transcultural task force of the International Society for Bipolar Disorders.

He is a partner in the excellent research center: The KG Jebsen Center for Neuropsychiatric Disorders. He earned his doctorate in clinical psychiatry at the University of Bergen, and he completed his postdoctoral training at the Kelsoe laboratory for psychiatric genetics and the Akiskal International Mood Center at the University of California San Diego.

Dr. Oedegaard is a licensed psychiatrist who specializes in the treatment of affective disorders. His team is focused on optimizing the psychological and biological treatments of patients with bipolar disorder. He actively investigates ways of improving the clinical assessment, in order to make better differential diagnoses, predictions about future functioning, or monitoring of treatment progress – particularly with regard to bipolar disorder across the lifespan.

He teaches courses on bipolar disorder, genetics, psychiatric registry research, psychaitric history and transcultural psychiatry. Dr. Oedegaard has spoken on the topic of bipolar disorder at scientific meetings in Norway, across Europe, Australia, South America, and Asia, as well as the United States. Dr. Oedegaard has published more than 50 peer reviewed publications on the topics of clinical, epidemiological and genetic studies of bipolar disorder , ECT and psychiatric comorbidity, and he has served as an ad hoc reviewer on more than thirty prominent psychology and psychiatry journals as well as being on the editorial board of Psychiatry investigation. He is the author of the first Norwegian textbook in Bipolar Disorder.

Dr. Oedegaard has been the principal investigator on five grants and a co-investigator on more than 50 million NOK in funded projects. 

Grants as Principal Investigator

 • Effects of ECT in treatment of depression: A prospective neuroradiological study of acute and longitudinal effects on brain structure and function, Health West 2015-2017 (1.500.000).
 • Pharmacogenomics of Mood Stabilizer Response in Bipolar Disorder (PGBD) Health West, MoodNet 2011-14 (1.730.000 NOK).
 • Samhandling om psykiatriske pasienter på tvers av tjenestenivå - en prospektiv kohortstudie av 6000 pasienter innlagt i akuttpsykiatrien i Helse Bergen Health West 2011-2013 (2.400.000 NOK).
 • The Norwegian randomized controlled trial of electroconvulsive therapy in treatment resistant depression in bipolar disorder Health West 2011-2013 (1.530.000 NOK).
 • A Whole Genome Association Study of Bipolar Disorder and Co-morbid Migraine: Analyses from the NIMH Bipolar Genome Study (BIGS) and Replication Analyses in a Norwegian Sample of Patients with Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Health West, MoodNet 2009-2010 (680.000 NOK).

Awards: Lundbeckstipendet 2005; Søren Falchs award for best junior researcher 2007; best research group of the year, Faculty of Medicine and Dentistry, University of Bergen 2014 (KG Jebsen center for neuropsychiatric disorders); NEJM best psychiatric research paper 2014; best research publication, Akuttpsykiatrikonferansen 2015.

Publications (selected):

Mertens J, Wang QW, Kim Y, Yu DX, Pham S, Yang B, Zheng Y, Diffenderfer KE, Zhang J, Soltani S, Eames T, Schafer ST, Boyer L, Marchetto MC, Nurnberger JI, Calabrese JR, Oedegaard KJ, McCarthy MJ, Zandi PP, Alba M, Nievergelt CM; Pharmacogenomics of Bipolar Disorder Study, Mi S, Brennand KJ, Kelsoe JR, Gage FH, Yao J. Nature. Differential responses to lithium in hyperexcitable neurons from patients with bipolar disorder. 2015 Nov 5;527(7576):95-9. 

Oltedal L, Kessler U, Ersland L, Grüner R, Andreassen OA, Haavik J, Hoff PI, Hammar Å, Dale AM, Hugdahl K, Oedegaard KJ. Effects of ECT in treatment of depression: study protocol for a prospective neuroradiological study of acute and longitudinal effects on brain structure and function. BMC Psychiatry. 2015 May 1;15:94.

Schoeyen HK, Kessler U, Auestad BH, Andreassen OA, Eide GE, Malt UF, Morken G, Bergsholm P, Oedegaard KJ, Vaaler AE. Treatment resistant bipolar disorder depression- A randomized controlled trial of electroconvulsive therapy versus algorithm based pharmacological treatment. Am J Psychiatry 2015 Jan;172(1):41-5.

Fasmer OB, Hauge E, Berle JO, Dilsaver S, Oedegaard KJ. Distribution of active and resting periods in the motor activity of patients with depression and schizophrenia. Accepted Psychiatry Investigation, 2015. 

Fasmer OB, Mjeldheim K, Førland W, Hansen AL, Dilsaver S, Oedegaard KJ, Berle JO. Motor activity in adult patients with attention deficit hyperactivity disorder. Psychiatry Investigation, Oct;12(4):474-82 

Fornaro M, De Berardis D, De Pasquale C, Indelicato L, Pollice R, Valchera A, Perna G, Iasevoli F, Tomasetti C, Martinotti G, Koshy AS, Fasmer OB, Oedegaard KJ. Prevalence and clinical features associated to bipolar disorder-migraine comorbidity: a systematic review. Compr Psychiatry 2015 Jan;56:1-16. 

Kessler U, Schoeyen HK, Andreassen OA, Eide GE, Malt UF, Oedegaard KJ, Morken G, Sundet K, Vaaler AE. The effect of electroconvulsive therapy on neurocognitive function in treatment-resistant bipolar disorder depression: a randomized controlled trial. J Clin Psychiatry 2014 Nov;75(11). 

Jacobsen KK, Nievergelt CM, Zayatsa T, Greenwood TA, Anttilae V, BiGS Consortium, Akiskal HS, IHG Consortium, Haavik J, Fasmer OB, Kelsoe JR, Johansson S, Oedegaard KJ. Genome Wide Association Study Identifies Variants in NBEA Associated with Migraine in Bipolar Disorder. Journal of Affective Disorder Oct 12;172C:453-461. 

Schumann G, Binder EB, Holte A, de Kloet ER, Oedegaard KJ, Robbins TW, Walker-Tilley TR, Bitter I, Brown VJ, Buitelaar J, Ciccocioppo R, Cools R, Escera C, Fleischhacker W, Flor H, Frith CD, Heinz A, Johnsen E, Kirschbaum C, Klingberg T, Lesch KP, Lewis S, Maier W, Mann K, Martinot JL, Meyer-Lindenberg A, Müller CP, Müller WE, Nutt DJ, Persico A, Perugi G, Pessiglione M, Preuss UW, Roiser JP, Rossini PM, Rybakowski JK, Sandi C, Stephan KE, Undurraga J, Vieta E, van der Wee N, Wykes T, Haro JM, Wittchen HU. Stratified medicine for mental disorders. Eur Neuropsychopharmacol. 2014 Jan;24(1):5-50. 

Oedegaard KJ, Dilsaver DC, Hundal O, Riise T, Lund A, Akiskal HS, Fasmer OB. Are Migraine and Bipolar Disorders Comorbid Phenomena? Findings from a Pharmaco4 Epidemiological Study Using the Norwegian Prescription Database. J Clin Psychopharmacol. 2011 Dec;31(6):734-9. 

Oedegaard KJ, Riise T, Dilsaver SC, Lund A, Akiskal HS, Fasmer OB, Hundal O. A Pharmaco-epidemiological Study of Migraine and Antidepressant Medications: Complete One Year Data from the Norwegian Population. J Affect Disord. 2011 Mar;129(1-3):198-204. 

Oedegaard KJ, Greenwood TA, Johansson S, Jacobsen KK, Halmoy A, Fasmer, OB, Akiskal, HS, Bipolar Disorder Genetics (BiGs) Consortium, Haavik J, Kelsoe JR. A Genomewide Association Study of Bipolar Disorder and Co-morbid Migraine: Identification and replication of genetic associations in the 13q14.1 region harbouring the gene KIAA0564. Genes Brain Behav. 2010 Oct;9(7):673-80. 

Oedegaard KJ, Greenwood TA, Lunde A, Fasmer OB, Akiskal HS, NIMH Bipolar Genetics Consortium, Kelsoe JR. A Genome –wide Linkage Study of Bipolar Disorder and Co- morbid Migraine: Replication of Migraine Linkage on Chromosome 4q24, and Suggestion of an Overlapping Susceptibility Region for both Disorders on Chromosome 20p11. J Affect Disord. 2010 Apr;122(1-2):14-26.

Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.