Ytre miljø

Ytre miljø arbeider med påverknaden som sjukehusdrifta har på naturen. Sjukehusdrifta gir i dag utslepp til luft, vatn og jord, samt at store naturressursar går til produksjon av ulike produkt. Oppgåva vår blir å arbeide for å gjere påverknaden på naturen minst mogleg.

Les meir om Ytre miljø

Ytre miljø

Ytre miljø er ein del av Arbeidsmiljø og personalrådgiving. Vi driv blant anna med systematisk HMS-arbeid for å sikre at drifta ikkje forårsakar negative skadeverknader på arbeidstakarane, pasientar og pårørande, naturen, utstyr og bygningar.
Helse Bergen er miljøsertifisert etter den internasjonale ISO 14001-standarden. Gjennom miljøstyringssystemet blir miljøfokuset ein integrert del av drifta og stiller krav til kontinuerleg forbetring.

Miljømål

Helse Bergen har satt seg fire overordna miljømål. Måla er baserte på miljøpolitikken og kartlegginga av miljøaspekta i Helse Bergen.

Miljømåla 
 • Ha miljøbevisste medarbeidarar
 • Redusere utslepp av miljøskadelege stoff til jord, luft og vatn
 • Redusere miljø- og klimapåvirkning frå anskaffelsar
 • Redusere forbruk av naturressursar

Miljømål i alle ledd
Helse Bergen tenker heilhetlig og har overordna miljømål som dei dei ulike avdelingane støtter opp om gjennom sine miljømål.

Miljøpolitikk

Miljøleiing er ein del av HMS-systemet og ein integrert del av kvalitets- og pasientsikkerheitsarbeidet. Vi skal kontinuerleg arbeide for miljø- og klimaforbetringar av sjukehusdrifta ved å:

 • arbeide aktivt innanfor dei områda som gir størst miljøgevinstar
 • informere og mobilisere medarbeidarar og samarbeidspartnarar til miljøansvarleg åtferd
 • sette strengare miljøkrav enn styresmaktene har sett som minimumskrav der det er teknisk og økonomisk mogleg
 • ta i bruk tekniske og organisatoriske løysingar som er positive for det ytre miljøet
 • sette miljømål og lage handlingsprogram som støttar opp om miljøpolitikken til organisasjonen 

(Vedteke høsten 2018)

Miljørapportar
Kontaktinformasjon

Oppmøtestad

5. etasje i Møllendalsbakken 7

Telefon
926 07 947
Møllendalsbakken 7
Besøksadresse
Møllendalsbakken 7(Kart)
5021 Bergen

Praktisk informasjon

Trådlaust internett

​Alle pasientar og besøkande kan bruke gratis trådlaust internett på dei fleste områda på sjukehuset.

​Tilgang til gjestenettet på sjukehuset

 • Koble til nettverket "gjest.ihelse.net".

 • Opne nettlesaren din (Safari, Chrome, Firefox, Internet Explorer, Edge etc.) og du får opp ei påloggingsside.

Ny brukar

 • Du må registrere deg.
 • Skriv inn mobilnummeret du ønsker påloggingsinformasjon sendt til og aksepter vilkåra for bruk av gjestenettet.
 • Du vil motta ein SMS og blir automatisk sendt til påloggingssida. No kan du logge inn med mobilnummeret og skrive inn passordet du har mottatt på SMS.

Tilgangen du får til internett varer i 31 dagar. Etter dette må du registrere deg på ny.  

Om du forlet sjukehusområdet og kjem tilbake innan 31 dagar etter du registrerte deg, kjem du rett inn på gjestenettet utan å registrere deg på ny.

Du kan bruke same pålogginga på anna PC / nettbrett / telefon ved å trykke på lenka «logge inn her» på velkomstsida utan å måtte opprette ekstra konto.

Sikkerheit
Årsaka til at du må logge inn er krav til sikkerheit i sjukehusnettverket. Sjukehuset nyttar same type løysing som finst på flyplassar og hotell. ​

Fann du det du leita etter?