Prosjekter ved Fysioterapiavdelinga

Prosjekter Fysioterapiavdelingen, pågående 2016/2017

Forskingsprosjekt

Doktorgradsprosjekt

Fysioterapi ved hofteartrose. Ein randomisert kontrollert studie for å samenlikne kort- og langtidseffekter av hofteskole aleine og i kombinasjon med Basic Body Awareness Therapy
Laryngeal funksjon ved pusting og bruk av hostemaskin hjå pasientar med Amyotrofisk lateral sclerose
Undersøking og behandling av pasienter med svimmelhet i norsk primærhelseteneste

Masterprosjekter

Ein prospektiv studie av mannlege fotballspelaras risiko for strekkskade i låret.
Endring i gait deviation index etter ortopedisk kirurgi hjå gåande barn med cerebral parese
Tverrfagleg rehabilitering med fokus på meistring, funksjon og tilbakeføring til arbeid ved langvarige muskel- og skjelettplager

Innovasjonsprosjekt

SaMS – Saman om multippel sklerose - Ein helseteneste betre tilpassa kvar enkelt pasient med kronisk sjukdom

Andre forskingsprosjekt

Aktivitet og funksjon lang tid etter hjerneslag
Clinical outcome in patients treated with a posterolateral approach for posterior malleolar fractures – a retrospective cohort study
Comparison of polyethylene wear, component migration and periprosthetic bone mineral density. A randomised study of 48 hips using radiostereometry and dual-energy X-ray absorptiometry.
Ein kombinasjon av intensiv, variert gangtrening og rørslekvalitet tidleg etter hjerneslag
FABO-studien (Familiebasert kognitiv atferdsbehandling for barn og unge med fedme) ved Poliklinikk for overvekt, Haukeland Universitetssjukehus
Fysioterapitesting i samband med Biomarkørstudien ved Revmatologisk avdeling
Gjer behandling med botulinumtoksin A (Botox) det lettare å gå for barn/unge med cerebral parese?
Helsedirektoratets «Strakstiltak», et nasjonalt utredningstilbud til pasientar med alvorlege eller invalidiserende TMD (kjeveleddsproblemar).
Knenavigasjonsstudien
Omsetjing og testing av arrvurderings-skjemaet POSAS
Postural Assessment Scale for Stroke - omsetting til norsk og undersøking av reliabilitet
Rettleiing og læring i praksis
Tester og spørreskjema for mobilitet og armfunksjon ved multippel sklerose (MS); undersøking av anvendbarhet.

Kvalitetssikringsprosjekt

Retningsline, rettleiar og fagprosedyre

Oppdatering av retningslina «Bekkenbunnstrening for menn»
Retningsline for fysioterapi ved kuldehypersensitivitet etter handskade.
Retningsline for tilnærming til pasientar med smerter
Retningsliner og rutinar for å skaffe strømper
Tverrfagleg retningsline for Kronisk utmatting inkludert CFS/ME hjå barn og unge

Andre kvalitetssikringsprosjekt

Evaluering av behandlingstilbodet for vaksne personar med sjukeleg overvekt ved Poliklinikk for Overvekt (PFO), Haukeland universitetssjukehus (HUS)
Kvalitetsforbetringsprosjektet Nevrologisk klassifikasjon av ryggmargsskadde
Kvalitetssikring av rehabiliteringstilbod for pasientar med kronisk obstruktiv lungesjukdom (KOLS) ved Lungeavdelingen, Haukeland universitetssjukehus (HUS).
Livsstilsendring ved konservativ behandling av pasientar med claudicatio intermittens
Samanlikning av resultat etter konservativ og operativ behandling av akutte akillessenerupturar