HELSENORGE

Pasientansvarleg sjukepleiar

Pasientansvarleg sjukepleiar har ansvar for å ta imot pasienten ved ankomst til Akuttmottak.

Pasientansvarleg sjukepleiar har ansvar for pasienten frå innkomst i Akuttmottak og fram til overføring til anna eining i sjukehuset eller heimreise.

Ved mottak måler og dokumenterer sjukepleiar mellom anna blodtrykk, puls, temperatur og pustefrekvens, tar EKG og blodprøvar/urinprøve, kontrollerer pasienten sin identitet, og registrerer pårørande og anna informasjon i elektronisk pasientjournal. 

Når behandlande lege har bestemt avdelingstilhørigheit, har pasientansvarleg sjukepleiar ansvar for å melde pasienten til meldepunkt eller direkte til avdeling.Fann du det du leita etter?