HELSENORGE

Behandling av binyrebarksvikt


Behandling av binyrebarksvikt

Hentet fra Nasjonal veileder for Enokrinologi (oppdatert 2022 av Tazmini, Husebye og Løvås)

Akutt binyrebarksvikt: Ved mistanke om akutt primær binyrebarksvikt skal diagnostikk ikke forsinke behandling. Hvis mulig ta hormonprøver (ACTH, kortisol, aldosteron og reninaktivitet) før oppstart av behandling.

 

  • Hydrokortison (Solu-Cortef) 100 mg i.v. over 0,5-1 minutt, og deretter 50 mg hydrokortison hver 6. time første døgn.
  • Så lenge pasienten har gastrointestinale symptomer som kan påvirke absorpsjon av peroral medikasjon, gis glukokortikoid i.v. eller i.m., forslagsvis 50 mg x 4.
  • Ved klinisk bedring halveres steroiddosen hvert døgn til vedlikeholdsdose som gis per oralt (se under kronisk binyrebarksvikt).
  • Infusjon med NaCl 9 mg/ml. Ofte er det behov for 3-4 liter i løpet av første døgn. Glukose 50 mg/ml i.v. ved hypoglykemi. De neste dagene gis væske i.v. etter klinisk vurdering.
  • Mineralkortikoid (Florinef) er ikke nødvendig i akuttfasen så lenge pasienten får hydrokortison over 100 mg per døgn og/eller NaCl 9 mg/ml. Følg blodtrykk, puls, s-natrium og s-kalium.
  • Behandle utløsende/underliggende sykdom.

 

Kronisk binyrebarksvikt:

  • Glukokortikoid: Standardbehandlingen er kortison acetat (Cortison) tabletter 25 mg: Vanlig vedlikeholdsbehandling er hos de fleste er 25 mg-37,5 mg fordelt på 2-3 doser. Første dose bør gis så tidlig som mulig, neste midt på dagen og siste ikke senere enn kl. 18-19 litt avhengig av døgnrytme. Alternativer er 20-30 mg hydrokortison (Cortef x 2-3 eller Plenadren x 1 (H-resept)), prednisolon 5-7,5 mg fordelt på 1-2 doser. Doseringen styres av klinisk respons og målet er å holde dosen i det lavere intervallet om mulig. Måling av ACTH er ikke indisert. Kortisolmåling er kun indisert som utredning av absorpsjon av tablettene.

 

  • Fludrokortison acetat (Florinef). Dosering: 0,05-0,2 mg daglig. Doseringen styres etter klinikk, spesielt ortostatisme og salthunger, samt elektrolyttnivåer. Renin eller reninaktivitet bør ligge ved øvre referansegrense.

 

  • Dehydroepiandrosteron (DHEA, prasteron, registreingsfritak) har ikke dokumentert effekt på livskvalitet og libido, men det kan være aktuelt å gjøre behandlingsforsøk i doser 10-25 mg daglig til kvinner, dersom behandlingen ovenfor ikke gir tilfredsstillende effekt. Effekten bør evalueres etter 6 måneder, DHEAS og androgener følges og bør ligge i normalområdet.

PPFØLGING 

Pasientene bør kontrolleres av spesialist årlig med fokus på substitusjonsterapi og diagnose/behandling av assosierte tilstander.

Årskontrollprøver: natrium, kalium, kreatinin, Hb, leukocytter, HbA1c, TSH, fritt-T4, anti-​TPO, kobalamin, folat, ferritin

Hvert 3. år: cøliakiprøver, parietal- og antistoff mot intrinsisk faktor, ev. anti-side chain cleavage enzyme (predikerer tidlig overgangsalder)

Opplæring og informasjon til pasienten

Pasienten må informeres om å øke glukokortikoiddosen ved feber/akutt sykdom. Dobling av dosen ved temperatur over 38 ᵒC. Når akutt sykdom/stress er over, kan dosen raskt reduseres til vanlig vedlikeholdsdose. Alle skal utstyres med Norsk steroidkort og få opplæring i bruk av et injeksjonspreparat (hydrokortison) i tilfelle de ikke skulle klare å ta tabletter. Et årlig kurs for pasienter og pårørende arrangeres på en rekke sykehus. 

Tabell 8. Legemidler og mat som kan påvirke hydrokortison og kortisonacetat​

Legemidler som påvirker​ hydrokortison metabolisme

Endringer i hydrokortison/kortisonacetat dose

Anti-epilepsi/barbiturater

Kan trenge mer​​

Antituberkulose

Kan trenge mer

Antimykotika

Kan trenge endring i dose

Etomidate

Kan trenge mer

Topiramate

Kan trenge mer

Grapefrukt juice

Kan trenge mindre

Lakris

Kan trenge mindre

​Legemidler som påvirker fludrokortison​​​ 

Diuretika (vanndrivende legemidler)

Unngå

Acetozolamid

Unngå

Carbenoxolone, lakris

Unngå

NSAIDS

Unngå

Prevensjon som inneholder drospirenon

Kan trenge mer

For mer informasjon se artikkelen Consensus statement on the diagnosis, treatment, and follow-up of patients with primary adrenal insufficiency  av Husebye et al. 

Kortisolbehov i ekstraordinære situasjoner

Råd vedrørende reiser


Fann du det du leita etter?